Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - 2 Crónicas

2 Crónicas 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Josafat wañuptenga pamparan unay awiluncuna pamparaycashan Davidpa siudäninman. Chaura ruquin mandäga caran wamran Joram.
2Josafatpa wamrancuna Jorampa wauguincuna caran: Azarías, Jehiel, Zacarías, Micael, Sefatías. Paycunaga llapanpis caran Judäpa raynin Josafatpa wamrancunallami.
3Paycunataga papänin raquiparan goripita guellaypita cösacunata aypallatami y cuestajcunatapis. Judá nasyuncho caycajtaga intërunpa curalasha siudäcunatapis raquiparan. Ruquin ray cananpämi ichanga churaran Joramta mayur wamran captin.
4Joramga papäninpa ruquin ray carnaga llapan wauguincunata sabliwan wañuchichiran. Israelpa mandajnincunatapis waquintaga wañuchichiran.
5Joram ray cayta gallaycushan öra caycaran quimsa chunca ishcaynin (32) watayoj. Jerusalenchöga ray caran pusaj wata.
6Israelpa raynincuna mana allita rurashanno, Acabpita mirajcuna rurashannölla llapantapis ruraran. Jorampaga warminpis caran Acabpita mirar aywajmi. Joramga Tayta Diostapis mana wiyacuranchu.
7Chaypis Judätaga Tayta Dios manami illgächiyta munaranchu unay sirbejnin Davidta aunishanta yarpar. Davidtami niran: «Gampa famillyayquega achicyaj pachata ricar mana pishiypami ray caycanga.»
8Joram ray caycaptin Edom runacunaga Judá nasyunpa contran jatarir munaynincho caycashanpita rayninta shuyni churacarcäriran.
9Chaura Joramga aywaran capitannincunawan, pillyapaj carrëtancunawan. Ichanga Edom runacuna curalapaycäriran. Chaura Joramga suldäruncunawanmi chacaypa curalarpaycaj Edom runacunapa chaupinpa päsar gueshpir aywacuran.
10Chaypita pachami Edom runacunaga canancama Judäcunapita shuyniyaran. Chay wichanmi shuyniyaran Libna siudäpis. Joramga unay caj awiluncuna rispitashan Tayta Diosta gongaycuranna.
11Joramga Judá nasyun jircacunacho ïdulucunapaj capillacunata rurachiran. Chaynöpami Jerusalencho tiyajcunataga mana allita rurachiran Tayta Dios ricaptin. Judá runacunaga Tayta Diosta mana cäsurannachu.
12Chay wichan Joramga cartata chasquiran profëta Elías cayno nir apachishanta: «Unay caj awiluyqui Davidpa Tayta Diosninmi nishunqui: ‹Gamga manami rurashcanquichu papäniqui Josafat rurashanno ni Asa rurashannöpis.
13Chaypa ruquenga Israelpa raynincuna rurashantanami yachacushcanqui. Gammi juchayoj caycanqui Jerusalencho, intëru Judächo tiyaj runacunata llutanta rurar yachachishayquipita, Acabpa famillyancuna Tayta Diospaj mana alli cashanno cananpaj. Jinachöpis wauguiquicunataga gampita mas alli caycajtami wañuchishcanqui.
14Chaypitami Tayta Diosga fiyupa castigashunquipaj. Castïgu chayanga nasyunniquiman, warmiquicunaman, wamrayquicunaman, chacrayquicunamanpis.
15Gamtaga castigashunquipaj tucuy-niraj fiyu gueshyawan. Pacha nanaywan gueshyaycaptillayquimi aguilliquipis llojshicaramongapaj.› »
16Tayta Diosga camacächiran Filistea runacuna, Arabia runacuna Joramta fiyupa chiquicurcunanpaj. Arabia runacunaga tiyaran Etiopía runacunapa lädunpa.
17Chiquicurcushpan aywarmi Judá nasyunman yaycuran. Raypa palasyuncho tarishan cajtaga ima-aycatapis apacuran. Chayno apacuran llapan wamrancunatawan warmicunatapis. Jorampa shullca caj wamran Joacazllami quëdaran.
18Chaypita Tayta Diosga Joramta castigaran mana allchacaj pacha nanay gueshyawan.

19Ishcay wata chaynölla gueshyaycaptin aguillincunapis llojshicaramuran. Fiyupa nanaywan ataycashallancho wañuran. Wañuptinpis marca-masincunaga manami ima ninallatapis ratachiranchu wañoj raycunapaj ruranyashannöga.
20Ray cayta gallaycushan öra Joramga caycaran quimsa chunca ishcaynin (32) watayoj. Jerusalencho pusaj watami ray caran. Wañuptin manami pipis llaquirannachu. Davidpa siudäninman pampaycuran. Ichanga manami raycuna pamparänan cajmanchu pamparan.