Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Zacarias

Zacarias 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Buyù ka te uzan diyà te Nengazen dutun te timpu te kedtuvù te menge pinemula su iyan sikandin mibaal te kivel. Su iyan sikandin mibeǥey te uzan diyà te menge etew wey menge pinemula ziyà te menge vevesukà.
2Benar iyan, kenà ereg he edtuuwan is duma he menge ed-ezapen wey is menge menenagnà. Edseysey zan te sayep he kehuluǥan te menge teǥeinep. Wazà pulus te menge lalag dan he idasig. Umbe neiring is menge etew te Israel te menge kerehidu he nengetazintazin. Nerasey zan su wazè dan pengulu.
3Migkaǥi is Nengazen te, “Utew ku nepeuki is menge etew he nengulu te menge etew ku; edsilutan ku iyan sikandan. Ne edtentenuzan ku is menge kerehidu ku, he iyan is menge etew ziyà te Juda. Edhimuwen ku sikandan he iring te menge kudà he para te tebek he layun dà ebpekezaag.
4Ebpuun diyà te kandan is menge pengulu he iring te vatu he zutun ebpuuni is kedsukud, palpal te tulda, wey panà he para te tebek.
5Edsevaha is menge etew te Juda ne egkeiring sikandan te mezesen he menge sundaru he edaag te menge kuntada zan he henduen dà te vasak diyà te menge zalan he edtekutakan dan. Ebpekidtebek dan su ǥeina te siak is Nengazen, dume e zan. Ne edaaǥen dan is menge pereuntud te kudà.
6“Edlig-enan ku is menge etew te Juda ne edlibriyen ku is menge etew te Israel. Ibpelikù ku sikandan diyà te kandan he lugar su nehizuwan ku sikandan. Wey tenged te iyan a Nengazen he Megbevayè dan, edtevaken ku is menge ked-ampù dan. Umbe iring ded te wazè ku sikandan iselikwey.
7Is menge etew te Israel, egkeiring sikandan te mezesen he menge sundaru. Ebmelipayen sikandan he iring te etew he nekeinum te vinu. Egketenuzan te menge kevuwazan dan heini he kezeeǥan ne egkelipey zan tenged te mibeelan ku.
8Ed-umawen ku is menge etew ku ne edtiǥumen ku sikandan. Edlibriyen ku iyan sikandan, ne ebmahabet dan iring te zengan.
9Minsan impeyapat ku sikandan diyà te zuma he menge nasyun, egketenuzan e zan ded dutun. Ebpedayun is kegkeuyag-uyag dan ragkes is menge anak dan, ne ed-ulì sikandan diyà te kandan he lugar.
10Ibpeulì ku sikandan puun te Ehipto wey Asiria. Ne ibpeubpè ku sikandan diyà te ubpeey zan taman te Gilead wey Lebanon. Edsubra is kezakel zan taman te kenè dan en ed-ereg diyà te tanè dan.
11Edleyunen dan is ebpemaǥel he zaǥat piru ed-engked is menge vaǥel. Minsan is Wahig he Nilo ne egkemezahan. Is gelbuwen he Asiria ne ibpekevavà. Ne is gehem te Ehipto egkahanew.
12Edlig-enan ku is menge etew ku su ziyè dan man te kediey, ne edsunud dan kediey. Iyan heini migkaǥi ku te Nengazen.”