Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Zacarias

Zacarias 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pangayog ulan gikan kang Yahweh sa panahon sa tingpamulak—si Yahweh nga maoy nagbuhat sa mga dalugdog—ug naghatag siyag ulan sa matag-usa ug sa tanang pananom sa kaumahan.
2Tungod kay nagsultig bakak ang mga diosdios sa panimalay; bakak ang panan-awon sa mga mini nga mananagna; nagsulti sila ug malimbongon nga mga damgo ug naghatag ug haw-ang nga paghupay, busa naglatagaw sila sama sa karnero ug nag-antos tungod kay wala silay magbalantay.
3Misilaob ang akong kasuko batok sa mga magbalantay sa karnero; pagasilotan ko kadtong mga laking kanding—nga mao ang mga pangulo. Tabangan usab ni Yahweh nga labawng makagagahom ang iyang panon, ang balay sa Juda, ug himoon silang daw iyang kabayo diha sa panaggubat!
4Magagikan kanila ang upat ka patukoranan; magagikan kanila ang ugsok sa tolda; magagikan kanila ang pana sa gubat; magagikan kanila ang tanang pangulo.
5Mahisama sila sa mga manggugubat nga motamaktamak sa ilang mga kaaway didto sa lapok nga kadalanan panahon sa gubat; makiggubat sila, tungod kay nag-uban kanila si Yahweh, ug pakaulawan nila kadtong mga nagsakay sa mga kabayo nga panggubat.
6Lig-onon ko ang balay sa Juda ug luwason ang balay ni Jose; tungod kay ipasig-uli ko sila ug magmanggiluluy-on diha kanila. Mahimo silang daw wala ko sila gisalikway, tungod kay ako si Yahweh nga ilang Dios, ug tubagon ko sila.
7Unya mahisama si Efraim sa manggugubat, ug maglipay ang ilang mga kasingkasing ingon nga adunay bino; makakita ang ilang mga anak ug magsadya. Maglipay ang ilang mga kasingkasing kanako!
8Tawgon ko sila ug tapokon, tungod kay luwason ko sila, ug mahimo silang bantogan sama kaniadto!
9Gitanom ko sila taliwala sa mga katawhan, apan mahinumduman nila ako sa halayong nasod, busa mabuhi ug mamalik sila ug ang ilang mga anak.
10Tungod kay ibalik ko sila gikan sa yuta sa Ehipto ug tigomon sila gikan sa Asiria. Pagadad-on ko sila ngadto sa yuta sa Gilead ug sa Lebanon hangtod nga wala na gayoy igong dapit alang kanila.
11Motabok ako sa dagat sa ilang pag-antos; hampakon ko ang mga balod sa dagat ug paugahon ang tanang kinahiladman sa Nilo. Pagahugnoon ang kahalangdon sa Asiria, ug pagawagtangon ang sitro sa Ehipto gikan sa mga Ehiptohanon.
12Lig-onon ko sila dinhi sa akong kaugalingon, ug molakaw sila sa akong ngalan— mao kini ang gipamulong ni Yahweh.