Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - SEKARAIA

SEKARAIA 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Uma ena anina ia tubu gwauraia neganai, Lohiabada do umui noia, ia ese medu do ia siaia. Vadaeni Lohiabada ese ori koremana do ia siaia, bona medu do ia hadihoa, vadaeni uma anina gaudia be taunimanima totona do idia vara.
2Taunimanima be dirava koikoi edia durua totona idia noinoi, idia ese meamea taudia danu idia henanadaia noho. To edia haere be koikoi bona kavakava sibona. Tau haida ese nihi edia anina idia gwauraia noho, to idia ese taunimanima idia hakaua kerere, edia hagoadaia hereva be anina lasi. Unai dainai taunimanima be idia boio, mamoe bamona idia loaloa kava noho. Bona kerere momo idia davaria, badina edia gunalaia tauna be lasi dainai.
3Lohiabada ia gwau, “Unai idau bese taudia, idia ese lauegu bese idia gunalaia noho, be lau badu henidia noho, bona lau ese do lau panisidia. Iuda taudia be egu bese, bona lau, Lohiabada Dirava ese idia do lau naria. Idia be lauegu tuari hosi mai siahudia do idia lao.
4Iuda taudia edia huanai dekena amo, ruma ena kona nadi badana do ia mai. Iuda bese dekena amo lohia taudia, tuari biagudia, bona gunalaia taudia ibounai do idia mai.
5Iuda taudia be do idia kwalimu. Idia be hegeregere tuari taudia ese idia dekenai idia tuari henia taudia, be kopukopu lalonai idia moia diho bamona. Do idia tuari, badina Lohiabada be idia dekenai ia noho. Idia ese hosi guia tuari taudia danu do idia halusia.”
6Ma Lohiabada ia gwau, “Lau ese Iuda taudia do lau hagoadaia. Lau ese Israela taudia do lau hamauria. Lau ese idia do lau bogahisihisi henia, bona edia tano korikori dekenai do lau mailaidia lou. Idia do lau hanamoa, bona lau do negedia lasi bamona, be do idia noho lou. Lau be Lohiabada, edia Dirava, lau ese edia guriguri do lau kamonai.
7Israela taudia be tuari taudia goadadia bamona do idia lao, bona idia be do idia moale, uaina idia inua tatau bamona. Idia edia tubuna taudia ese, edia kwalimu do idia laloaboio lasi. Lohiabada ese ia karaia vadaeni gaudia dainai do idia moale.
8“Lau ese egu bese taudia do lau boiria, do lau haboua mai. Lau ese idia do lau hamauria, bona idia do lau durua, bese badana ma do idia lao, gunaguna idia noho hegeregere.
9Momokani bese idauidau taudia edia huanai, egu bese taudia lau luludia lao vadaeni, to unai daudau gabudia lalonai, idia ese lau dekenai do idia laloa lou. Idia, bona edia natudia be do idia mauri, bona edia gabu korikori dekenai do idia giroa mai hebou.
10Aigupito bona Asuria dekena amo, lau ese idia do lau hakaua mai lou, bona edia tano korikori dekenai, lau ese idia do lau atoa, idia noho. Gileada bona Lebanona dekenai danu, lau ese do lau atodia, idia noho. Edia tano ibounai be taunimanima dekenai do ia honu momokani.
11Lau hakaudia mai neganai, bema Aigupito bona Asuria ese, davara ena hurehure bada bamona, egu bese edia dala idia koua gwauraia, lau ese hurehure do lau botaia. Vadaeni Aigupito ena goada do ia ore, Naila Sinavai ena ranu be ia kaukau neganai bamona. Asuria ena hekokoroku danu do lau atoa diho,
12Lau ese egu bese taudia do lau hagoadaia. Idia ese lau do idia tomadiho henia, bona lau do idia kamonai henia. Lau Lohiabada, lau hereva inai.”