Text copied!
CopyCompare
Luritja Bible - Tjayimitjakuṉu

Tjayimitjakuṉu 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nyaaku tjaampalangkunyurra warrkira pikapikarringkupayi?, yulytja tjuṯa kanyilkitjangku maniṯarra. Kutunyurra palunya kanyilkitjangku kulira pika wangkarra pungkupayi. Kutjupaku yulytja mani nyakulanyurra kutu kulilpayi mantjilkitjangku. Puṯu mani palumpa ngatjira yalatji kulilpayi, “Ngayulu wati palatjanya mirri pungkula mani palunya mantjilku.” Yulytja manipaka mantjira kanyilkitjangku wiyanyurra pikapikarrinytjaku, Katutjanyawarrinyurra tjapintjaku yurrunpa.
3Tjinguru tjaampalangkula wiyawanangku kuliṉi Katutjanya tjapilkitjangku. Yalatji kulira nganaṉa palunya puṯu tjapilpayi. Wiya nganaṉa Katutjanya tjapintjaku yulytja puntu kanyilkitjangku.
4Wangka kutjupaya kulila! Wati kuya wiya palumpa miiṯaku tjukarurru nyinanyi. Palunya nguwanpa tjaampala nyurrangarri wiya ngayuku tjukarurru nyinanyi. Maniku yulytjaku kutjunyurra kulira nyinanyi, Katutjaku ngurrpa tjuṯa nguwanpanyurra nyinanyi. Tjinguru yaṉangu Katutjaku ngurrpa nguwanpa nyinarra yulytjaku manikuṯarra kulira nyinanytjala, Katutjanya wiya palumpa yunypa nyinaku. Yaṉangu paluru Katutjaku walytjawiyalpi nyinaku.
5Katutjanya nganampa ilta yunytju nyinanyi. Palumpa wangka yirriṯi tjunutja yalatji ngarrinyi, “Katutjalu nganaṉanya kana nyinatjunkupayi kurruntjarra. Paluru yunytju nyinanyi nganampa.”
6Yuwa, Katutjanya nganampa yunytju nyinarra kaangkinytji nyinanyi. Palumpa wangka irriṯi tjunutja yalatji ngarrinyi, “Yaṉangungku walytjangku puḻkapungkula Katutjaku yunytjuwiya nyinanytjala Katutjanya wiyara yunypa nyinanyi. Yaṉangu kutjupa Katutjaku yunytju nyinarra kutjupa tjuṯaku palya nyinanytjala Katutjanyara yunypa nyinanyi.”
7Katutjaku nyurrangarri tjukarurru nyinanytjaku. Mamuku mayutjungku nyurrangarrinya kuya palyantjaku tjingapunganyingka, kulilwiyangkunyurra wantinytjaku. Palulanguru mamungku nyurrangarrinya parrpaṯu wantirra yanku.
8Katutjaku nyurrangarri tjukarurrulpi nyinanyingka paluru nyurrangarrinya yaṉṯayaṉṯara kanyilku. Palumpa tjukarurru nyinakitjangku puṯu kulintjawiya, palumpa tjukarurrulpinyurra nyinanytjaku kuya palyantjawiya.
9Tjaampala nyurrangarri munupina nyinapayi Katutjanya kulintjawiya. Wiya yalatji nguwanpanyurra kutu nyinanytjaku. Yalatji wiyawana nyinarranyurra watjilarrirra yulanytjaku, tjukarurrulpi nyinakitja. Katutjanyanyurra kulira tjukarurrulpi nyinanytjaku, palurulpi nyurrangarrinya kuya waṉirra tjukarurru kanyilku.
11Yiitjuku walytja kutjupa tjuṯa wiya nyurrangarri panypurangkunytjaku. Katutjaku wangka ngaranyi nganaṉa yaṉangu kutjupa tjuṯaku yunytju nyinanytjaku. Yiitjuku walytja kutjupa yaṉangungku panypurangkula Katutjaku wangka kilytjuntankuku. Wangka palunya nganaṉa wiya yalatji kulintjaku, “Ngayulu wiya Katutjaku wangkawana yaṉangu palaku yunytju nyinaku, palatja kuya ngayulu palunya panypurangku.” Katutjalu wangka palunya watjaṉutjangka nganaṉa wiya wangka kutjupawana kulira yaṉangu panypurangkunytjaku. Katutjalu kutju yaṉangu yuwankarra ngula watjalku. Paluru kutju yaṉangu panypurangkunytjaku, wiyawana nyinangutjangka.
13Tjaampalangku nyurrangarri yalatji watjalku, “Kuwarri aaḻi nganaṉa yankula tawunu kutjupangka nyinamalpa. Tawunu palula nganaṉa kutu waarrkarrimalpa yiiya kutjungka. Yalatji waarrkarringkula nganaṉa mani tiṉa palyalku.” Nyurrangarri wiya wangka palunya watjantjaku.
14Tjinguru kuwarri mungangka nyurrangarri wiyarriku, Katutjaku tayimingka. Nganaṉa puyu nguwanpa nyinanyi. Warutjanu puyu ngaranytjala nganaṉa nyakupayi. Palulanguru rawawiya ngarala wiyarringkupayi. Puyu nguwanpa nganaṉa rawawiya nyinarra wiyarringkuku.
15Yalatji nguwanpanyurra watjanmara, “Katutjanya yunytjurringanyingka kutju nganaṉa nyinarrala yanku ngurra kutjupakutu waarrkarrinytjaku.”
16Katutjaku tayimi kulintjawiya nyurrangarri wangka palunya watjara waṉingi ngurrpangku. Nyurrangarri Katutjanyawarri kulinmara, yurrunpa.
17Yalatji palunyanyurra Katutjanya kulilwiyangku palumpa wangka kilytjuntanu.