Text copied!
CopyCompare
Kitabu ka Kanu - Sak

Sak 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Deke kəwan kəlarəm kɔ deke kəgbɛklɛnɛ kəlarəm kəŋyɛfɛ nu dacɔ-ɛ, kɔ pəntɔyɔnɛ dəmɛfaŋ mɛlɛc mmɛ moŋsutɛnɛ dis donu fəp disrɛ mɔ?
2Nəfaŋ ta nəsɔtɔ-ɛ. Nədif fum, kɔ nəyɔnɛ afum kəraca, mba nəfɔtam kəsɔtɔ ntɛ o ntɛ. Nəbɛrɛnɛ kəcɔp kəlarəm kɔ kəwan kəlarəm, mba nəyɔ fɛ, bawo nəntola fɛ Kanu.
3Nəntola Kanu ta nəsɔtɔ-ɛ, bawo bəkəc yɛlɛc yɔ nəntolanɛ, ntɛ tɔŋsɔŋɛ nətam kəsɔtɔ kələsər-ləsər teta mɛfaŋ monu mɔ.
4Asumpər dalakɔ! Nəncərɛ fɛ a kəyɔnɛ wanapa ka doru dandɛ kəyɔnɛ wəterɛnɛ ka Kanu ba? Məna nwɛ məŋfaŋ kəyɔnɛ wanapa ka pəlɛc pa doru mɔ, məsɔŋɛnɛ kəyɔnɛ ka wəterɛnɛ ka Kanu.
5Yecicəs yosoku yolok-loku fɛ samnɛ, kəc-loku: «Ɛfaŋ haŋ kɔ amera nŋɛ ɛnabɛr su mɔ ŋɛmbas kɔ.»
6Mba kəmar ka kəbɔt amera nkɛ ɔsɔŋ su mɔ kəmbɛk, itɔ Yecicəs yoloku: «Kanu kəntɛfərnɛ alɛknɛ, mba atɔlɛknɛ ŋɔ Kanu kəŋsɔŋ kəmar ka kəbɔt kɔn amera.»
7Itɔ pəmar nəyi Kanu darəŋ, kɔ nəyeŋkər ŋɔŋk ŋɛlɛc səbomp-ɛ, ŋɛŋyɛksər nu pəbɔlɛ.
8Nəlɔtərnɛ Kanu, ki sɔ kəŋlɔtərnɛ nu. Nəsɔkəsnɛ waca nəna aciya! Məsɔkəsnɛ abəkəc məna nwɛ o nwɛ məntɔtɔmpər pɛcɛm-cɛmnɛ pin mɔ!
9Nəŋaŋnɛ tɛlər kəyi konu pucuca, nəndɛ kəbal ka pi, nəbok! Kəsel konu kəsəkpər kəyɔnɛ nu kəbok ka kəbal, pəbotu ponu pɔyɔnɛ nu kəmɔncnɛ.
10Nətorɛ banca nnɔ Mariki eyi mɔ, k'ɛndepɛnɛ nu.
11Awɛnc'im aŋa, ta nəyɛmsɛnɛnɛ! Nwɛ eŋyemsɛnɛ wɛnc, kɔ pəyɔnɛ fɛ ti-ɛ, pəkiti kɔ mɔ, sariyɛ s'eyi kəyemsɛnɛ, sariyɛ s'eyi kəkiti. Kɔ məŋkiti sariyɛ, ta məyɔnɛ fum nwɛ ɛncəmɛ si darəŋ mɔ-ɛ, wəboc kiti ka si məyɔnɛ.
12Bawo Kanu sona kəsɔŋ su sariyɛ, ki kəntam kəboc kiti. Kanu sona kəntam kəyac, kɔ pəyɔnɛ fɛ ti-ɛ, kəmələk. An'ɔ məna məyɔnɛ oŋ-ɛ, məna nwɛ məŋkiti wəndɛ kam mɔ?
13Nəcəŋkəl'im, ndɛkəl oŋ nəna aŋɛ nəŋloku: «Mɔkɔ kɔ pəyɔnɛ fɛ ti alna dare ndɛ dɔ səŋkɔ, səkɔ-cepərɛnɛ di teren tin, səŋkɔ-caməs, səsɔtɔ pəsam pɛlarəm.»
14Ta nəncərɛ tɔkɔ doru donu deŋyi nu alna mɔ! Doru donu dowurɛnɛ kibi nkɛ kəntuf tɛm tepic kəsakɛ sɔ mɔ.
15Mba ntɛ tɔ pəmar nəloku: «Kɔ Mariki ɛfaŋ ti-ɛ, səŋyi doru, səyɔ ntɛ kɔ pəyɔnɛ fɛ ti-ɛ tɔkɔ.»
16Mba nəyek-yekəsnɛ kɔ nəlom. Kəlom fəp mes mɛlɛc mɔ kəyɔnɛ.
17Kɔ fum ɛncərɛ tɔkɔ aŋyɔ pətɔt ta ɔŋyɔ pi-ɛ, wəkakɔ ɔyɔ tes tɛlɛc.