Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - IAKOBO

IAKOBO 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tuari bona heatu bogaragimui ai be ede amo e varamu? Ini amo e varamu: emui ura dikadia na taumui reḡedia ai e tuarimu, ani?
2O ura lalo-dikamu, to asio abimu, bena o ala-alamu. O hekise-hekisemu, to asio davarimu, bena o heatumu bona o tuarimu. Asio abimu, badina be asio noinoimu.
3Eiava o noinoimu, to asio abimu, badina be o noinoi kereremu; emui lalo-hadai be bavabi ḡaudia na emui ura dikadia ai ba petapetalai.
4Heuda-hanai taumui e! Heuda-hanai hahinemui e! Asi dibamui tanobada iura-henina na Dirava i'inai-henina a? Taunabunai, tanobada e hetura heniamu tauna na Dirava inaina.
5Eiava lalomui ai o tomamu revareva helaḡana na e gwau kavamu a? E tomamu, Laloda ai e hanohoa laumana ese e ura henida lalo-dikamu.
6A ia ese ena harihari-bada e heni louloumu. Una dainai ma e tomamu, Dirava ese hekokoroku taudia e laodia ahumu, a manau taudia na e harihari henidiamu.
7Taunabunai, Dirava isiaina ba lao heni. Diabolo ba ginia ahu, bena ia ese baine heautanimui.
8Dirava ba raka henia kahi, bena ia ese danu baine raka henimui kahi. Kara dika taumui e, imamui ba huri. Lalo rua taumui e, lalomui ba haḡoevadia.
9Ba dara doko, ba lalo hisihisi, ba taitai. Emui kiri na lalo-hisihisi ai bainela; emui moale na dara-doko ai bainela.
10Lohiabada vairanai ba hahemanau, bena ia ese baine abimui dae.
11Varavaragu e, basio ere dika heheni. Tau ta ese varavarana e ere dika heniamu eiava e hahemaoro heniamu, ia ese taravatu danu e ere dika heniamu bona e hahemaoro heniamu. A oi ese taravatu ba hahemaoro henia, oi na dia taravatu ibadinana tauna, a hahemaaro tauna.
12Tarava iatuna tauna bona hahemaoro tauna be tamona mo: ia na mai siahuna baine hahemauri bona baine hahemase. A oi be daika, dekemu tauna na o hahemaoro heniamu?
13Umui haida o gwaumu “Hari dina eiava kerukeru una hanua baitala, unuseni ai laḡani ta baita noho, baita hoihoi, eda moni baita habou”.
14A asi dibamui kerukeru dahaka baine vara. Badina be emui mauri be dahaka? Ranu varahuna mo, nega sisina mo e hedinaraimu, ma e boiomu.
15Matona, boma toma “Lohiabada baine ura, ita na baita mauri, ini unu baita kara toma”.
16A harihari emui hekokoroku o heaḡi-laiamu; heaḡi unuhetomana idoinai be dika.
17Taunabunai, kara namo ikarana mai dibana to se karaiamu tauna na kara dika tauna.