Text copied!
CopyCompare
U VURUNGAN ROF FOUN TEN GOV NANE JISAS KRAIS - Jemis

Jemis 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mesapan tsumi te gim ror ma kaa men kat tana aaverof aave rari. Fei te poo fi minon fitaatsun an koma sewaar fapoopoan namami ei? A fo fapeepeits an koma sewaar poo minon tan koman tsunia patsukanen, ri te fidaatsun koma mami.
2Ami komainy rom a foka, sana mi te gim rom ma nom rari, to sam komainy rom ma atsun ma nom ami ta ka; ami te fitsufainy rom ma nom ta ka, sana mi gim rom ma nom a ka te komainy romi, to sam koma sewaar rom, mi te fataatsun em. Ami te gim rom ma nom ta ka te komainy romi, tana saa, ami gim rom ma rangats e Gov ta ka.
3Ai tan nainy te rangats romi Ya, mi gim rom ma nom ya, tana saa, fakats tsumin iring, mi rangat tsun iny rom a foka kainy fakap koman tsumi patsukanem.
4Ami faarei rom a moun te naus osing a tsoiny tsuan ya te nai tsikoor vavis en, tana saa, kainon to te faaman fi romi ten Gov, ami komainy patsukainy rom kat tan puputaa tovei. Farainy te inan fanatnat iny romi na ka to: ito te komainy fi romin kat tan puputaa tovei, mi faarei rom tsoiny te koma iring ten Gov? To sa nyo tsue pis rou a ka, e sei na mes te pisainy non kat tan puputaa tovei a faarei towa na vaatau tsunia ee, ayei kan te faarei non a koma iring ten Gov.
5Ami ma pon iny vaaren vegiau to ayei tan Vegiau Ten Gov a sikia ta man nan. “U aaven to te fakei e Gov koma mami, ayein aaven te komainy fiisok non e Gov ma kaa fain Ya.”
6To sen Gov natiny faan rarora na koma ree'un Tsunia, ana Ayei te faan pis iny a koma ree'un Tsunia ma faakouts rara ya, ra tsutsun faparits to, faarei tsuiny non Vegiau Ten Gov te tsue na ka, “Gov veer rarora vainy te sarakouts ror a tsivor, sana Ayei faan iny non a koma ree'un Tsunia tana vainy te natiny fauf rora tsivor.”
7Jio, mi ma fauf a tsivom fain e Gov. Fatanai yam e Vinasaar, ana ayei te bus osing mami.
8Fasiruu naa yam ten Gov, ana Ayei te naa fasiruu me tsumi. Garus yam a nimam, amin vainy pisiin! Fataabos yam a aave mami, min vainy te kaa mirom fuan fakats!
9Mi ma reesik am susuiny matan to, mi te tangis a fo aveto tsuam; ami to te oor rom, mi ma pangis kat iny oor tsuam am tangis ton kat iring tsumi; ana mi to te kat fapaparei rom a tsivom, ami ma pangis kat iny paparaa tsuam, am kaa miton koma patang tan kat iny aveto tsumi.
10Fauf yam a tsivom matan e Gov, ana Ayei te fapaas mami.
11Fuainy vamuinyasiny fafaaman tsonyo, ami ma tsue tsuk vaare na mesapan. E sei te tsue tsuk non e vamuinyasiny fafaaman tsunia ee, ge te faaroiny non ya, ayei te tsue fifiiring iny a faun to te tsue na ka, “Mangiir fifakokoro tsuam,” ayei faarei non a tsoiny vaatsuk tana faun to aya. To te faaroiny romin faun, ami faarei rom a mes te gim non ma manaats a faun, sana mi faarei rom tsoiny vaatsuk tan faun.
12Gov, Ayei tsun a isen te kifon iny non Faun ana Tsoiny Vaatsuk kan, Ayei tsun natiny saup fatabiny non a vainy ge Ayei rurei vavis rarori. Sa nyi pon iny rom a saa, to ma faaroiny anyi na mesmes?
13Nongon yam tsonyo, mi te tsue vaare na ka, “Nyo naa rou roman ge tamanainy tana ngats fan, nyo te fatsuiny a binun iny nom moni tana isen a ingainy ma faarei anyo na mes a masun,”
14tana saa mi sikia rom ma natiny a toto iny tamanainy! Ami faarei rom tuaf, to te ruak non tan ar nainy ya te kajiaa pis en.
15A ka ma tsue mi to, “To te koman fi non a Tsunaun, ara ma toto, ra te kat a ka to, ge tuwa aya.”
16Sin tovei amin fafapaas a tsivom an tetenoor; fo kat to ayein iring vavajia ovei.
17Tamomots faarof yam, e sei na mes te natiny non kat tavaron ma kat ya ee, sana ayei gim non ma kat ya, ayei kat bus aveto.