Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Isɑku

Isɑku 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dimɑ̀ù nɛ̀ yɛkpɑ̀rɛ̀ dɛ̀ɛ̀ bo di cuokɛ̀, dɛ̀ bonní dɛ? Dɛ̀ bonní di mɔ́mmɔmbɛ borɛ̀ ndɛ, kɛ yɛ̃́ di dɔ́mɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ pɛ́u dɛ̀ɛ̀ í wenni kɛ kpɑ nsɑ̃́ɑ̃̀.
2Di ɔ̃ ndɔ́ dɛ̀mɑrɛ̀ ndɛ kɛ mɔ́ntɛ́ kɛ́nkɔ̀ù ditɔbɛ̀. Kɛ ndɔ́ otɔù mɔ̀kɛ dɛ̀ kɛ mɔ́ntɛ́ kɛ́nkpɑ. Di ɔ̃ɔ̃ mɔ́ntɛ́ di í mɔɔ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ Kuyie.
3Di mɔ́ú kɛ̀ kù í di pɑ̃ɑ̃ nkɛ yɛ̃́ di mɔ́únɛ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ í wennimɛ̀, di dɔ́ kɛ́ ndɛ̀ dɔ̀ɔ̀rinɛ̀ di dɔ́mɛ̀ mmɛ.
4Díndi bɛ̀ɛ̀ tũ̀ nyicɛ ìdɛ́yì di í yɛ̃́ kɛ dò nkɛ̀ di dɔ́ kutenkù di tú Kuyie ndootitɔbɛ̀ mbɛɑ̀?
5Di yɛ̀mmɛ̀ dò ntì sɔ̃̀ńtɛ́ kɛ wɑ̃̀rimu kɛ tú: Kuyie ndɔ́ kuù mɑ́ɑ̀ nte diwɛ̃nnì kù ɑ̃nnɛ́ dì onìtì miɛkɑɑ̀?
6Kù dɔ́ kɛ́ ti dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ pɛ́u. Tì wɑ̃̀rimu kɛ tú: Kuyie ndɔ̀ɔ̀ri mɛsɑ̀ɑ̀ mbɛ̀ɛ̀ kɛ̃́kùnnɛ bɛmɑ́ɑ̀, kɛ yetírí sipɔɔ yɛmbɛ̀.
7Duɔ́nnɛ̀ dimɑ́ɑ̀ Kuyie nkɛ́bɑɑo dibɔɔ̀ kɛ̀ dìi cokɛ́ kɛ́dɛ́tɛ́.
8Tɔ́ɔ́nnɛ̀ dimɑ́ɑ̀ Kuyie nkɛ̀ kù di tɔ́ɔ́nnɛ̀. Díndi mɛyɛi nyɛmbɛ̀ wénkùnnɛ dimɑ́ɑ̀, díndi mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀ yɛmbɛ̀ wénkùnnɛ di yɛ̀mmɛ̀.
9Bɑntɛ́nɛ̀ di sémmɛ̀ kɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀, kɛ̀ di yóu mudɑɑ́ nnɛ̀ diwɛ̀ì kɛ́nkuɔ̀.
10Kɛ̃́kùnnɛ dimɑ́ɑ̀ Kuyie nyììkɛ̀ kɛ̀ kù di dɛ́úkùnnɛ.
11N kɔbɛ di bɑ́ nnɑ́ɑntɛ ditɔbɛ̀ kpɛ́í nkɛ wɑ́tìrì ditɔbɛ̀, wèè nɑ̀ɑ́ nhotɔù kpɛ́í nkoò wɑ́tìrì ò wɑ́tìrì ikuɔ́ nyi, wèè mɛ nwɑ́tìrì ikuɔ́ wè ì yetɛ́nɛ̀mu.
12Kuyie nkuù mɑ́ɑ̀ ɑ̃nnɛ́ ikuɔ́, kɛ̀ kuù bekù, kɛ̀ kuù dɛ̀ì wèè nɑɑti nɛ̀ wèè sĩ̀. Fɔ̃́ nnɑ́kɛ ɑ tú we kɛ bekùnɛ̀ ɑ kou tɔù!
13N nɑ́ɑ́nnɛ̀ dímbɛ di mmɔ̀nnì díndi bɛ̀ɛ̀ tu: Yíe nyoo nɑnkɛ ti bo kɔtɛ di nhɛì kɛ́mmɔkɛ dibenni kɛ dɔɔri kupotɑɑ́ nkɛ pɛ́tɛ́ idíítí.
14Di í yɛ̃́ tìì nɑɑ yóó di tuɔkɛní, di dònnɛ̀ mupɑ̃̀ɑ̃ mmu mùù ɔ̃ɔ̃ yɛnní kɛ́pɛ̃ɛ̃tóo bɑ̀mbɑ̀.
15Di dò nkɛ níí nɑ nyĩ́: Kɛ̀ Kuyie ndɔ́ ti nfòù kɛ́dɔɔ̀ diɛ nyoo dɛtɛrɛ̀.
16Kɛ̀ di nɛ́ mɔkɛ tɛfentɛ̀ kɛ tɑ̃́ dimɑ́ɑ̀, Kuyie nyí dɔ́ dɛ kó tɛfentɛ̀ botí.
17Wèè yɛ̃́ mɛsɑ̀ɑ̀ nhò dò nkɛ́dɔɔ̀ mɛ̀, kɛ í mɛ̀ dɔ̀ɔ̀, ò dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmɛ.