Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - SEKARAIA

SEKARAIA 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Siahu Ibounai Lohiabada ma ia gwau, “Unai neganai danu, lau ese ranu guri ta do lau kehoa. Inai ranu be Davida ena tubuna taudia bona Ierusalema noho taudia edia kara dika bona edia dirava koikoi tomadiho kara do ia hagoevaia totona.”
2Siahu Ibounai Lohiabada ma ia gwau, “Unai dina dekenai lau ese dirava koikoi edia ladana ibounai inai tano dekena amo do lau kokia. Bona tau ta ese edia ladana do ia laloa lou lasi. Bona peroveta koikoi taudia danu be inai tano dekena amo do lau kokia. Taunimanima idia ura henia dirava koikoi dekenai, inai kara danu do lau hadokoa.
3Bona bema tau ta ese ia peroveta koikoi noho neganai, iena tamana bona sinana ese ia dekenai do idia gwau, ‘Oi be do oi mase, badina be Lohiabada ena ladana dekenai hereva koikoi oi gwauraia dainai.’ Bona bema ia ese peroveta hereva ma ia gwauraia neganai, iena tamana bona sinana ese kaia dekena amo do idia gwadaia mase.
4“Unai nega dekenai danu peroveta taudia ibounai ese edia mata hanai karadia totona do idia hekokoroku lasi. Bona idia ese peroveta taudia edia dabua aukana do idia karaia lasi, taunimanima do idia koia totona.
5To idia ese inai bamona do idia hereva, do idia gwau, ‘Lau be peroveta tauna lasi, to lau be biru tauna. Lau ese egu mauri dinadia ibounai lalonai tano lau birulaia vadaeni.’
6“Bona bema tau ta ese unai tau ia nanadaia, ia gwau, ‘Unai bero oiemu kemena dekenai be dahaka?’ Vadaeni unai tau ese inai bamona do ia haere, ‘Inai bero be lauegu turana ena ruma dekenai lau davaria.’ ”
7Siahu Ibounai Lohiabada ia gwau, “Tuari kaia e, oi noga, bona mamoe naria tauna, lau totona ia gaukara noho tauna, do oi tuari henia. Do oi alaia mase, vadaeni mamoe be gabu idauidau do idia heau boio. Lau ese egu bese taudia do lau heatu henia.
8Inai tano ena taunimanima do lau haria kahana toi, bona edia huanai dekena amo, kahana rua do idia mase.
9Bona unai kahana tamona, idia do noho taudia, be lau ese do lau tohoa. Lau ese idia dekenai lahi do lau atoa, idia do lau hagoevaia, siliva be lahi dekenai idia hagoevaia bamona. Ma lau ese lahi dekenai idia do lau tohoa, golo idia tohoa bamona. Unai neganai idia ese lau dekenai do idia guriguri henia, bona lau ese edia guriguri do lau kamonai. Lau ese idia do lau hamaoroa, do lau gwau, ‘Umui be lauegu bese taudia,’ bona idia be do idia gwau, ‘Oi, Lohiabada, be aiemai Dirava.’ ”