Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - SEKARAIA

SEKARAIA 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Inai be Lohiabada ena hereva, Israela totona. Lohiabada ese guba bona tanobada ia karaia, bona taunimanima dekenai mauri ia henia. Lohiabada ia gwau:
2“Lau ese Ierusalema hanua, be uaina ena kapusi bamona do lau halaoa. Bona Israela idia hagegea tanodia ese do idia inua, bona do idia raka kerere kerere, inua kekero taudia bamona. Unai tanodia taudia ese tuari dekenai Ierusalema do idia koua hagegea neganai, idia ese Iuda ena hanua ibounai do idia koua hagegea danu.
3“To unai neganai lau ese Ierusalema be nadi metauna bamona do lau halaoa. Bona bema bese ta ese Ierusalema ia kokia gwauraia neganai, unai bese ese hisihisi bona dika do ia davaria. Tanobada ena bese ibounai do idia haboua tamona, Ierusalema do idia tuari henia.
4Unai neganai lau ese edia hosi ibounai do lau hagaria, bona hosi guia taudia do lau hakavakavadia. Lau ese Iuda taudia do lau naria namonamo, to idia dekenai tuari henia taudia edia hosi edia matana do lau hadikaia.
5Unai neganai Iuda taudia be idia sibodia dekenai do idia gwau: ‘Lohiabada, Siahu Ibounai ena Dirava ese iena bese, Ierusalema dekenai idia noho taudia, ia hagoadaia noho.’
6“Unai neganai lau Lohiabada ese Iuda bese taudia lahi bamona do lau halaoa, idia be uda ia gabua, o kurukuru kaukau ia gabua lahi bamona. Bona inai Iuda taudia ese unai Iuda tano idia hagegea bese taudia do idia hadikaia ore. Unai kara dainai, Ierusalema noho taudia be hanua lalonai do idia noho namonamo, mai maino danu.
7“Lau, Lohiabada, ese Iuda taudia dekenai kwalimu do lau henia guna. Unai dekena amo Davida ena tubuna taudia bona Ierusalema taudia ese idia abia mataurai, be Iuda taudia ese idia abia mataurai do ia hanaia lasi.
8Unai nega lalonai, lau Lohiabada ese Ierusalema noho taudia do lau naria, bona edia goada lasi taudia danu, be goada do idia abia, Davida ena goada hegeregerena. Bona Davida ena tubuna taudia ese Ierusalema taudia do idia gunalaia, Lohiabada ena aneru bamona, oibe, Dirava sibona ese idia ia gunalaia bamona.
9Unai neganai danu, Ierusalema idia tuari henia gwauraia bese taudia ibounai do lau hadikaia ore.
10“Davida ena tubuna taudia, bona Ierusalema taudia ibounai danu do lau hanamoa. Vadaeni idia ese bogahisihisi ena lauma bona guriguri ena lauma dekenai do idia honu. Vadaeni lau, idia ese idia gwadaia mase tauna do idia itaia, bona idia be ia dainai do idia tai, tau ta, iena natuna tamona sibona ia mase neganai ia tai bamona. Oibe, do idia tai dikadika, idia ese edia vara guna natuna ia mase neganai bamona.
11Unai neganai Ierusalema taudia edia taitai be bada herea, edia taitai Hadada Rimono totona, Megido ena tano palaka dekenai bamona.
12“Iuda tano taudia edia famili ta ta ibounai be sibona mai lalohisihisi danu do idia tai. Hahine taudia be sibodia do idia tai, tatau danu be sibodia do idia tai. Idia tai famili be inai: Davida ena tubuna taudia, mai edia hahine taudia. Natana ena tubuna taudia, mai edia hahine taudia.
13Levi ena tubuna taudia, mai edia hahine taudia. Simei ena tubuna taudia, mai edia hahine taudia.
14Bona Iuda ena famili ta ta ibounai danu, mai edia hahine taudia, idia ta ta ibounai do idia taitai karaia.”