Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - SEKARAIA

SEKARAIA 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1King Dariuse ena lohia lagani namba 4 lalonai, hua namba 9, hua ladana Kisileve ena dina namba 4 dekenai Lohiabada ese lau Sekaraia dekenai ma ia hereva.
2Unai neganai Betele taudia ese Saresere bona Regeme Meleka, mai edia taudia haida Siahu Ibounai Lohiabada ena Dubu Helaga dekenai idia siaia lao,
3idia ese hahelagaia taudia bona peroveta taudia dekenai inai henanadai do idia nanadaia totona: “Dubu Helaga idia hadikaia dainai, ai ese hua namba 5 ibounai aniani ania lasi taravatu do ai karaia noho, mai taitai danu, lagani gunadia momo lalonai ai karaia vadaeni hegeregerena, o lasi?”
4Siahu Ibounai Lohiabada ese lau dekenai hereva ia henia gauna be inai:
5Lohiabada ia gwau, “Inai tano taudia bona edia hahelagaia taudia danu do oi hamaoroa, do oi gwau, ‘Unai lagani 70 lalonai, hua namba 5 bona hua namba 7 lalonai umui taitai bona aniani lasi taravatu umui karaia neganai, unai be lau hanamoa totona umui karaia, a? Lasi momokani.
6Bona umui aniani bona umui inuinu neganai, umui sibona hanamoa totona umui aniani bona inuinu, lau dekenai umui laloa lasi, ani?’ ”
7Nega gunadia lalonai, Lohiabada ese peroveta taudia edia ududia dekena amo sisiba ia henia, ia gwau unai bamona kara ese umui do ia hadikaia diba, ani? Unai be Ierusalema bona iena hanua maragidia, bona ena diho kahana, bona tano palaka gabudia dekenai be taunimanima momo idia noho mai maino danu neganai.
8Siahu Ibounai Lohiabada ese Sekaraia dekenai ma ia hereva, ia gwau,
9“Lau ese guna egu bese taudia inai bamona lau oda henidia, lau gwau, ‘Kota maoromaoro do umui karaia, bona umui ta ta dekenai kara namo bona bogahisihisi do umui henia.
10Vabu, bona tamana sinana lasi maragidia, idau bese taudia emui huanai idia noho taudia, bona ogogami taudia do umui hisihisi henidia lasi. Bona umui ta ese iena tadikakana hadikaia dalana do ia tahua lasi.’
11“To idia ura lasi unai oda idia kamonai, edia laloa idia koua egu oda dekenai.
12Edia kudoudia idia ha-aukaia masemase, nadi bamona. Lau, Siahu Ibounai Lohiabada, egu Lauma ese peroveta taudia gunadia dekena amo ia siaia taravatu bona hereva gaudia idia kamonai lasi. Unai dainai lau, Siahu Ibounai Lohiabada be lau badu maragi lasi momokani.
13“Lau ese idia lau hereva henia neganai idia kamonai henia lasi hegeregerena, idia ese lau dekenai idia boiboi henia neganai, lau danu lau kamonai lasi. Lau, Siahu Ibounai Lohiabada ese lau hereva noho inai.
14Unai dainai lai guba badana bamona, lau ese idia lau lulua lao gabu idauidau dekenai. Idia diba lasi besedia ibounai edia huana dekenai lau atodia. Unai dainai, idia rakatania tano be anina lasi gabuna ia lao, tau ta unuseni ia raka lao, o raka mai diba lasi. Unai dala dekenai idia ese edia tano namona idia hadikaia.”