Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - SEKARAIA

SEKARAIA 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Vadaeni lau danu ai herevahereva aneru be ia mai, lau ia hanogaia, mahuta dekena amo bema lau noga bamona.
2Vadaeni ia ese lau ia nanadaia, ia gwau, “Dahaka oi itaia noho?” Lau haere, lau gwau, “Lamepa dogoatao gauna ta, golo gauna, lau itaia noho. Ena ataiai be uro ta, olive ena oela atoa totona gauna. Unai uro dekena amo paipa 7 idia daekau lao, bona paipa ta ta edia duduna dekenai lamepa ta ia noho, lamepa ibounai 7.
3Unai lamepa ena badibadinai be olive audia rua idia gini noho, ta be uro ena idiba kahanai bona ta be ena lauri kahanai.”
4Vadaeni lau ese aneru lau nanadaia, lau gwau, “Lohia e, inai gaudia edia anina be dahaka?”
5Aneru ia haere, ia gwau, “Inai gaudia edia anina oi diba lasi, a?” Lau haere, “Lohia e, lau diba lasi.”
6Vadaeni aneru ese lau ia hamaoroa, ia gwau, “Inai be Lohiabada ena hereva Serubabele dekenai, Siahu Ibounai Lohiabada ia gwau: Goada dekena amo lasi, bona siahu dekena amo lasi, to egu Lauma dekena amo do oi kwalimu.
7Oiemu gaukara koua gwauraia gaudia, hekwarahi bona hekwakwanai momo do idia vara, edia bada be ororo bamona, to idia be oiemu vairana dekenai do idia boio ore. Oi ese Dubu Helaga do oi haginia lou, bona gaukara do oi haorea totona nadina, be iena gabu dekenai oi atoa vadaeni neganai, taunimanima be do idia boiboi, do idia gwau, ‘Dirava ena hariharibada bona ena hanamoa be inai Dubu Helaga ena latanai do ia noho!’ ”
8Unai neganai Lohiabada ese lau dekenai ma ia hereva, ia gwau,
9“Serubabele ese inai Dubu Helaga ena badina nadi ia atoa vadaeni, bona ia ese unai gaukara do ia haorea danu. Unai bamona ia vara neganai, egu bese taudia be do idia diba lau Siahu Ibounai Lohiabada ese idia dekenai oi lau siaia vadaeni.
10“Dubu haginia gaukara idia hamatamaia dina dekenai gaukara maragina sibona idia karaia dainai do umui badu henidia lasi. Badina idia ese Serubabele ena imana dekenai ena ginimaoro levolo idia itaia neganai, do idia moale bada noho.” Aneru ese lau dekenai ia gwau, “Unai lamepa 7 edia anina be Lohiabada ena matana, tanobada ena kahana ibounai dekenai idia itaia noho.”
11Bona aneru lau nanadaia lou, lau gwau, “Inai olive audia ruaosi, lamepa patana ena idiba kahanai bona lauri kahanai edia anina be dahaka?”
12Ma lau nanadaia lou, lau gwau, “Inai olive audia rigidia ruaosi, golo paipa ruaosi edia badibadinai noho gaudia, bona unai paipa dekena amo olive ena oela idia bubua noho. Inai danu edia anina be dahaka?”
13Aneru ia gwau, “Inai gaudia edia anina be oi diba lasi, a?” Lau gwau, “Lohia e, lau diba lasi.”
14Vadaeni ia gwau, “Inai be tau rua, Dirava ese idia ruaosi ia abia hidi vadaeni, bona olive ena dehoro dekenai ia hahelagadia vadaeni. Idia ese tanobada ena kahana ibounai ena Lohiabada ena hesiai gaukara do idia karaia.”