Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - SEKARAIA

SEKARAIA 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma lau mata hanai lou, bona ia lokua vadaeni buka ta lau itaia, ia roho lao noho.
2Aneru ese lau ia nanadaia, ia gwau, “Oi itaia gauna be dahaka?” Lau haere, lau gwau, “Lau itaia, ia lokua vadaeni buka be ataiai ia roho lao noho. Iena lata be 9 mita bona iena lababa be 4.5 mita.”
3Aneru ese ma lau ia hamaoroa, ia gwau, “Unai buka ena latanai be Dirava ese kara dika davana ia henia hereva idia torea, tanobada ena kahana ibounai totona. Unai buka ena kahana ta latanai ia gwau, henaoa taudia ibounai be tano dekena amo do idia lulua lao ore. Ma buka ena kahana ta latanai ia gwau, gwauhamata koikoi taudia ibounai danu be tano dekena amo do idia lulua lao ore.
4Siahu Ibounai Lohiabada ese inai bamona ia hereva, ia gwau: Lau ese inai davana dika gauna do lau siaia lao, bona ia be henaoa taudia ta ta ibounai edia ruma lalonai do ia vareai, bona egu ladana dekenai idia gwauhamata koikoi taudia ibounai edia ruma lalonai danu. Ia be unai ruma edia lalonai do ia noho, bona ia ese idia do ia hadikaia ore momokani.”
5Unai aneru be ma ia hedinaraia lou, ia gwau, “Oi itaia, gau ma ta ia mai noho inai!”
6Lau nanadaia, lau gwau, “Unai be dahaka?” Ia gwau, “Unai be bosea ta, bona iena anina be tanobada taudia ibounai edia kara dika.”
7Unai bosea ena koua gauna be auri metauna. Vadaeni lau itaia noho, imana ta ese unai koua gauna ia abia isi, bona bosea lalonai hahine ta ia helai noho!
8Aneru ia gwau, “Inai hahine be kara dika ena toana.” Vadaeni aneru ese hahine ia doria diho lou bosea lalonai, bona koua gauna ma ia atoa diho, bosea ia koua lou.
9Unai neganai egu matana be ataiai lau negea, hahine rua mai hanidia danu lau itaia, lau dekenai idia roho mai noho. Edia hanidia be boge manu badadia edia hanidia bamona. Vadaeni inai hahine ruaosi ese bosea idia abia isi, bona mai bosea danu, ataiai dekenai idia roho lao.
10Lau ese aneru lau nanadaia, lau gwau, “Unai bosea be edeseni idia abia lao noho?”
11Aneru ia haere, “Babulonia dekenai. Unuseni idia ese bosea totona dubu ta do idia haginia. Idia haginia ore neganai, bosea be dubu lalonai do idia atoa, do idia tomadiho henia totona.”