Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Na:ihame

Na:ihame 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ninefe fi! Dawa:ma! Doagala:su da doaga:i dagoi! Dilima wadela:mu gasa bagade da doaga:i dagoi! Moilai bai bagadega gaga:musa:, gegesu liligi noga:le gaguma! Logo amo noga:le sosodo ouligima! Gegemusa:gini momagema!
2(Musa: Isala:ili fi ilima ha lai da ilia liligi noga:i amo huluane gaguli asi. Be amomane waha Hina Gode da bu Isala:ili fi gado gaguia gadomu, musa: hamoi amo defele.)
3Ha lai dadi gagui dunu ilia yoi da:igene ga:su gaguli maha. Ilia afaedidi abula amola da yoi gala. Ilia da doagala:musa: momagelala. Ilia sa:liode da hanu nei agoai amola ha:ha:na gala:i agoai hamoi. Amola hosi ilia hehenaia manebe.
4Sa:liode fila heda:i dunu ilia logoga hehenaia dunu gilisiba amogai ahoa. Ilia da moilai bagade logo ganodini asili, sinidigili nimiwane doula ahoa. Amo huluane da hanu nei agoane amola ha:ha:na bagade gala:i agoane hamoi.
5Ilia da dadi gagui ouligisu dunu ilima misa:ne sia:sa. Amo da ba:le gusuli ahoasea ilia da emo gigiawale dafafane ahoa. Amola doagala:su dunu da moilai bai bagade gaga:su dobea amoga hehenane, dobea muguluma:ne fudulu damui amo gaga:ma:ne gadodili gaga:su hamosa.
6Hano gadenene logo ga:i amo goudasa amola logo duiwane ba:sa. Amaiba:le, dunu hina bagade ea diasu ganodini esalu amo huluane beda:igia:sa.
7Ilia da hina bagade idua amo gagulaligisa. Amola ea udigili hawa: hamosu a:fini ilia bagade asigili didigia:sa amola dafe sio agoane gogonomasa. Ilia bagade asigiba:le ilila: bida:igia medosa lelu.
8Ninefe fi da hano hihiga:i fili asi defele, moilai bai bagade yolesili, hehenane gadili ahoa. Be oda ilia ha:giwane wesa, “Aligima! Aligima!” Be afae da hamedafa sinidigisa.
9Gegesu dunu da gilisili sia: wesa, “Silifa amola gouli amo huluane ladima! Moilai bai bagade da amoga nabaidafa!”
10Ninefe fi da wadela:lesi dagoi, soge hafoga:i agoai, dunu da huluane hobea:i dagoi. Ilia dogo ganodini bagadewane beda:i amogawane muguni dudugini sa:i, amola gasa hame amola odagi da maga:me gasa:ga:la:i.
11-
12Musa: da goe osobo dogone fi bagade amo ea nimi da laione wa:me ea gasa agoai galu, be amomane waha da hame. Musa: Ninefe moilai bai bagade amo da laione wa:me mano ilia wamoaligisu amoga ilia da ohe hu nasu, agoai galu. Amola laione wa:me fi gawali amola aseme gilisili, ilia wamoaligisuga asili, amoga elea mano gaga:iwane esalebe ba:i. Laione wa:me ea da ohe bagade ga:ne nasu dawa: amo isole ea gawali amola mano iligili iasu, amola ea wamoaligisu da ohe hu amoga nabai ba:i. Be amomane moilai bai bagade da habi dianabela:? Amo da wadela:lesi dagoi.
13Hina Gode Bagadedafa E da Ninefe fi ilima amane sia:sa, “Nifawane Ni dilima ha lai. Amola Nifawane da dilia sa:liode huluane gobele salimu. Amo dadi gagui huluane da gegenana fane legei ba:mu. Nifawane da liligi dunu ilia ladi amo bu Ni huluane ladimu. Dilia eagene sia: adole iasu dunu amo ilia sia:, dunu eno da hame nabimu.”