Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Nauũ

Nauũ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Baonakpana gwa bɛ sĩ̀sĩ musu, àlɛ aafia kpàwakɛ. Yudaↄ, àli á dikpɛↄ kɛ, àli lɛ́ pↄ́ á kɛ̀ Diiwaↄ fĩaboɛ̀. Gbɛ̃kaalɛnapiↄ ɛa lɛ́lɛwá lↄo, wà ń mìdɛ ḿpii.
2Ninivadeↄ, wàlɛ mↄ́ lɛ́lɛiwá. À á bĩ́i dↄ̃́a, íↄ zɛ́ gwa! À tepɛ, í zɛ gíũgiũ!
3Dii a ɛa Yakↄbu buiↄ gawi kpámá, lá Isailipiↄ vĩ yãawaɛ. Asa gbɛ̃waanaↄ mↄ̀ ń bùsu wàaɛ, aa ń vɛ̃ɛbuↄ dɛ̀.
4An zĩgↄ̃ gbãaↄ sɛ̀ngbaoↄ tã̀, nɛgↄ̃napiↄ ula tɛ̃a zóizoiↄ daa, an sↄ̃́go mↄↄ lɛ́ pípi, aa ku sↄu guu, aalɛ ń sↄ̃naↄ gbãɛgbãɛ.
5Aa sì wɛ̃́lɛpi zɛau ń ń sↄ̃́goↄ bàzaao, aalɛ kɛ gãaɛ kìlikili. Aalɛ gɛ̃ bìoobioo lán sɛ̃tɛwa, aa wãa lán loupilɛawa.
6Wà zĩgↄ̃ sĩanaↄ sìsi, aalɛ wã, aalɛ kpakpagua, aa mipɛ̀ bĩ́iwa ń wãao, aalɛ ń sɛ̀ngbaoↄ pɛ́lɛpɛlɛ.
7Aa bĩ́ibↄlɛↄ wɛ̃̀wɛ̃, gu pↄ́ swa pã̀u wɛ̃́lɛpia, aa kibɛ kwɛ̀.
8Wà tà ń Niniva kí nao zĩ̀zↄ ũ, aà zↄnↄɛnaↄ lɛ́ ↄ́ↄlↄ lán felenguuluↄwa, aalɛ ńzĩa gbɛ̃gbɛ̃.
9Ninivapi gↄ̃̀ lán íkalɛkĩiwa. A gbɛ̃́ↄ lɛ́ gɛ̃zɛa lán íwa. Wàlɛ onɛ́: À zɛ! À zɛ! Ãma gbɛ̃e i ɛao.
10À ã́nusu sɛ́lɛ! À vua naaa! Àizɛɛ diuɛ ń pↄ́ bɛɛɛdeↄ píi.
11Wà pↄ́ↄ nàaa, wà pↄ́ↄ sɛ̀lɛ, wɛ̃́lɛ gↄ̃̀ da gii. Sↄ̃ kɛ̃̀ gbɛ̃́ↄgu, an gbázĩna lɛ́ lua, an mɛ zɛa lↄo, an baade oosìsi.
12Nↄ̀ↄmusupiↄ tòo gɛ̀ máɛ? Nↄ̀ↄmusu nɛ́ↄ pↄblekĩipi ku má ni? Nↄ̀ↄmusu sa ń dao ìↄ bɛbɛ we yãa, gbɛ̃e yã́ lí ń nɛ́ↄ vĩakũo.
13Nↄ̀ↄmusu sapi nↄ̀ↄ kũ̀ a nɛ́ↄnɛ yãa, à nↄ̀ↄ ɛ̀ a naↄnɛ, à mↄ̀má. Nↄ̀ↄ pↄ́ a tàitaiↄ ka aà tòo pai.
14Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀: Má fɛlɛnnↄ, má n sↄ̃́goↄ kpasa, a súɛlɛ iↄ dↄ, wi n nɛ́piↄ dɛdɛ ń fɛ̃ndao. Má pↄ́ pↄ́ ń sìmáↄ kaalɛ, wa n zĩnaↄ yã'o ma lↄo.