Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Mɑɑku

Mɑɑku 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yesu u doonɑ min di u dɑ win tiin wuuɔ, mɑ win bwɑ̃ɑbɑ kɑ nùn dɑ.
2Ye n kuɑ tɔ̃ɔ wɛ̃rɑruɡiru u Gusunɔn ɡɑrin keu sɔ̃ɔsim wɔri mɛnnɔ yerɔ. Tɔn dɑbi te tɑ nùn swɑɑ dɑki, biti bu mwɑ. Mɑ bɑ mɔ̀, mɑn diyɑ u yenin bweseru wɑɑmɑ. Bwisi yirɑ̀n bweserɑ bɑ nùn kɑ̃. Amɔnɑ u kɑ sɔm dɑmɡii ninin bweseru mɔ̀.
3N ǹ dɑ̃ɑ dɑ̃ko wi mini? Mɑɑrin bii? Yɑkɔbu kɑ Yosɛfu kɑ Yudu kɑ Simɔɔbɑn mɔɔ? N ǹ bɛsɛ kɑ win sesubɑ sɑ wɑ̃ɑ mini sɑnnu? Yenibɑn sɔ̃nɑ bɑ ǹ nùn nɑɑnɛ doke.
4Mɑ Yesu u bu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɡɑm sɑri mi Gusunɔn sɔmɔ ku rɑ n bɛɛrɛ mɔ mɑ n kun mɔ win tiin temɔ kɑ win tɔmbun suunu sɔɔ kɑ win yɛnuɔ.
5Yesu u ǹ kpĩɑ u sɔm dɑmɡiru ɡɑru kue mi, mɑ n kun mɔ ye u bɑrɔbu ɡɑbu nɔmɑ sɔndi u kɑ bu bɛkiɑ.
6Mɑ u biti kuɑ ɡem ɡem ben nɑɑnɛ doke sɑrirun sɔ̃. Yen biru Yesu u bɑru kpɑɑnu dɑɑmɔ, u Gusunɔn ɡɑrin keu sɔ̃ɔsimɔ.
7Mɑ u wɔkurɑ yiru ye sokɑ u bu ɡɔrimɔ yiru yiru. U bu dɑm kɑ̃ wɛrɛkunun wɔllɔ,
8mɑ u bu yiire bu ku ɡɑ̃ɑnu kusenu ko sɑnum sɔ̃ mɑ n kun mɔ dɛki. Bu ku dĩɑnu suɑ, ǹ kun mɛ bɔɔru, ǹ kun mɛ ɡobi yɑnsurɔru sɔɔ.
9U nɛɛ bu sɑlubɑtɑ dokeo ɑdɑmɑ bu ku yɑberu yiruse suɑ.
10Mɑ u bu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ì n wuu ɡɑɡu duɑ, i koowo yɛnu teun sɔbu sere i kɑ wuu ɡe yɑri.
11Bɑ̀ kun bɛɛ dɑm koosie ɡɑm, mɑ bɑ kun bɛɛn ɡɑri swɑɑ dɑki, ì n doonɔ i bɛɛn nɑɑsun tuɑ bu kpɑreo. Yeniwɑ n ko n sɑ̃ɑ seedɑ ye yɑ bu tɑɑrɛ wɛ̃ɛmɔ.
12Yerɑ bwɑ̃ɑ be, bɑ doonɑ, bɑ wɑɑsu mɔ̀ bɑ ɡerumɔ tɔmbu bu ben ɡɔ̃rusu ɡɔsio torɑnun di.
13Mɑ bɑ wɛrɛku dɑbinu ɡirɑmɔ, bɑ mɑɑ bɑrɔ dɑbinu ɡum tɑ̃remɔ bɑ bu bɛkiɑmɔ.
14N wee, sunɔ Herodu u nuɑ ye ɡɔro be, bɑ kuɑ, domi Yesun yĩsirɑ yɑrɑ. Mɑ bɑ nɛɛ, Yohɑnu Bɑtɛmu kowowɑ seewɑ ɡɔrin di. Yen sɔ̃nɑ u dɑm mɔ u kɑ mɑɑmɑɑki mɔ̀.
15Gɑbɑ nɛɛ, Eliwɑ. Mɑ ɡɑbɑ mɑɑ nɛɛ, u sɑ̃ɑwɑ Gusunɔn sɔmɔ nɡe win sɔmɔ yerukobu.
16Adɑmɑ ye Herodu u ye nuɑ, u nɛɛ, Yohɑnuwɑ wìn wiru u derɑ bɑ burɑ, wiyɑ u seewɑ ɡɔrin di.
17N deemɑ Herodu wi, u rɑɑ win wɔnɔ Filipun kurɔ Herodiɑ suɑ kurɔ, mɑ Yohɑnu u nùn sɔ̃ɔwɑ mɑ n ǹ kɑ nùn weenɛ u win wɔnɔn kurɔ yɛnu doke. Yen sɔ̃nɑ Herodiɑ u Yohɑnun mɔru nɛni, u kĩ u nùn ɡo mɑ u kpɑnɑ. Adɑmɑ Herodu u derɑ bɑ Yohɑnu mwɑ bɑ pirisɔm doke u kɑ Herodiɑn ɡɔ̃ru yɛmiɑsiɑ.
20Domi Herodu u Yohɑnun bɛɛrɛ yɛ̃. U yɛ̃ mɑ Yohɑnu sɑ̃ɑ tɔn ɡeo wìn wɑ̃ɑru tɑ dɛɛre, mɑ u nùn beruɑ u ku wɑhɑlɑ wɑ. U rɑ kɑ̃ u Yohɑnun ɡɑri swɑɑ dɑki bɑɑ mɛ ɡɑri yi u rɑ nɔ, yi rɑ win lɑɑkɑri seeye.
21Dɔmɑ te Herodu u dim bɑkɑm kuɑ u kɑ win mɑru tɔ̃ru yɑɑyɑ, u tɔnwerobu kɑ tɑbu wiruɡibu kɑ Gɑlilen ɡobiɡibu sokɑ. Dɔmɑ teyɑ sɑnɑm Herodiɑ nɑɑwɑ.
22Ye win bii tɔn kurɔ yɑɑbu duɑ u yɑwɑ, n Herodu kɑ win sɔbu dore. Mɑ Herodu u wɔndiɑ wi sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ mɑn bikio ye ɑ kĩ, kon nun ye kɛ̃.
23Yen biru u ɡeruɑ kɑ bɔ̃ri u nɛɛ, ye ɑ bikiɑ kpuro kon nun kɛ̃, bɑɑ ǹ n nɛn tem bɔnun nɑ.
24Mɑ wɔndiɑ wi, u yɑrɑ u dɑ u win mɛro bikiɑ mbɑ n weenɛ u sunɔ bikiɑ. Mɑ mɛro u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, u Yohɑnu Bɑtɛmu kowon wiru bikio.
25Yɑnde wɔndiɑ wi, u wurɑ kɑ sɛndɑru sunɔn mi, mɑ u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, nɑ kĩ ɑ mɑn Yohɑnu Bɑtɛmu kowon wiru kɛ̃ tɛ̃n tɛ̃ pɛrɛnti sɔɔ.
26Bɑɑ mɛ sunɔ win nukurɑ sɑnkirɑ ɡem ɡem, kɑ mɛ, win bɔ̃ri kɑ win sɔbun sɔ̃, u ǹ kĩ u nùn yinɑri.
27Mɑ u win kiruku turo ɡɔrɑ kɑ woodɑ u kɑ Yohɑnu Bɑtɛmu kowon wiru nɑ. Mɑ kiruku u dɑ u Yohɑnun wiru burɑ pirisɔm dirɔ,
28mɑ u kɑ wii te nɑ pɛrɛnti sɔɔ u wɔndiɑ wi wɛ̃, mɑ wɔndiɑ mɑɑ suɑ u win mɛro wɛ̃.
29Ye Yohɑnun bwɑ̃ɑbɑ ɡɑri yi nuɑ, bɑ dɑ bɑ win ɡoru suɑ bɑ sikuɑ.
30Gɔro be, bɑ wurɑmɑ Yesun mi, mɑ bɑ nùn sɑɑriɑ kpuro ye bɑ kuɑ, kɑ yèn keu bɑ sɔ̃ɔsi.
31Mɑ tɔn dɑbirɑ nɑɑmɔ ben mi tɑ wemɔ sere wi kɑ win bwɑ̃ɑbɑ fɛɛ biɑ bu di. Yen sɔ̃nɑ u bu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, i nɑ su tii kɑrɑ su dɑ ɡbɑburu ɡiɑ i wɛ̃rɑ fiiko.
32Mɑ bɑ ɡoo nimkuu duɑ bɑ doonɑ ɡbɑburu ɡiɑ, wi kɑ win bwɑ̃ɑbu.
33Adɑmɑ tɔn dɑbirɑ wɑ bɑ doonɔ, mɑ bɑ bu tubɑ. Yen sɔ̃nɑ tɔmbɑ ɡbiɑ bɑ duki dɑ wusu kpuron di mi Yesu kɑ win bwɑ̃ɑbɑ dɔɔ.
34Ye Yesu u yɑrɑ ɡoon di u tɔn wɔru ɡunɑ wɑ, mɑ u yen wɔnwɔndu wɑ yèn sɔ̃ bɑ sɑ̃ɑ nɡe yɑ̃ɑnu ni nu kun kpɑro mɔ. Mɑ u bu ɡɑ̃ɑ dɑbinu keu sɔ̃ɔsim wɔri.
35Ye sɔ̃ɔ yɑ̃ɑrɑ win bwɑ̃ɑbɑ nùn susi bɑ nɛɛ, yɑm mi ɡbɑburɑ, sɔ̃ɔ wee mɑɑ yɑ̃ɑrɑ.
36A de tɔn be, bu dɑ bɑru kpɑɑnɔ kɑ wuu si su wɑ̃ɑ turuku bu dwe ye bɑ koo di.
37Adɑmɑ u bu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, i bu dĩɑnu wɛ̃ɛyɔ bɛɛn tii. Bɑ nùn bikiɑ bɑ nɛɛ, ɑ kĩ su sɔ̃ɔ ɡoobun (200) sɔmburun ɡobi suɑ su dɑ su kɑ pɛ̃ɛ dwe kpɑ su bu wɛ̃ bu di?
38Mɑ Yesu u bu bikiɑ u nɛɛ, pɛ̃ɛ nyewɑ i mɔ. I doo i wɑ. Ye bɑ wɑ bɑ nɛɛ, pɛ̃ɛ nɔɔbuwɑ kɑ mɑɑ swɛ̃ɛ yiru.
39Mɑ u win bwɑ̃ɑbu yiire bu tɔn be sinɑsiɑ wuu wuukɑ yɑkɑ bekusu sɔɔ.
40Mɑ bɑ sinɑ wuu wuukɑ ɡɑm wunɔbu (100), ɡɑm weerɑɑkuru.
41Yerɑ Yesu u pɛ̃ɛ nɔɔbu ye suɑ kɑ swɛ̃ɛ yiru ye, mɑ u win nɔni suɑ wɔllɔ u Gusunɔ siɑrɑ. Mɑ u pɛ̃ɛ ye mururɑ u win bwɑ̃ɑbu wɛ̃ɛmɔ bu tɔn be yɑbuɑ. U mɑɑ swɛ̃ɛ yi bɔnu kuɑ tɔmbu kpuro bu kɑ wɑ.
42Mɑ be kpuro bɑ di bɑ debɑ.
43Mɑ win bwɑ̃ɑbɑ pɛ̃ɛ kɑ swɛ̃ɛn sukum ɡurɑ ye tɔmbɑ di n tiɑrɑ mɑ n yibɑ birenu wɔkurɑ yiru sɔɔ.
44Be bɑ pɛ̃ɛ ye di sɔɔ, tɔn durɔbun ɡeerɑ turɑ nɔrɔbun subɑ nɔɔbu (5.000).
45Ye bɑ kpɑ yɑnde, Yesu u win bwɑ̃ɑbu sɔ̃ɔwɑ bu ɡoo nimkuu duo bu nùn ɡbiiyɑ ɡuru ɡiɔ Bɛsɑidɑ ɡiɑ kpɑ win tii u n tɔn be yɑrinɑsiɑmɔ.
46Ye u tɔn be nɔɔ kɑnɑ u kpɑ, u doonɑ ɡuurun berɑ ɡiɑ u kɑ kɑnɑru ko.
47Sɑnɑm mɛ yɑm tĩrɑ bwɑ̃ɑ be, bɑ wɑ̃ɑ ɡoo nimkuu sɔɔ dɑɑ burerun suunuɔ, mɑ Yesu tiɑ wi turo ɡuruɔ.
48U wɑ mɑ ben sɛsɛrɑ kun mɑɑ nim murɑmɔ yèn sɔ̃ woo dɑmɡuu ɡɑ kɑ bu yinnɑmɔ. Sɑnɑm mɛ yɑm sɑ̃rɑm dɔɔ, mɑ u bu turuku koomɑ u sĩimɔ nim wɔllɔ u kĩ u bu ɡbiiri.
49Adɑmɑ ye bɑ nùn wɑ u sĩimɔ nim wɔllɔ bɑ tɑmɑɑ siiniwɑ, mɑ bɑ nɔɔɡiru suɑ,
50domi be kpuro bɑ nùn wɑɑmɔ mɑ bɑ nɑndɑ. Mɑ yɑnde Yesu kɑ bu ɡɑri kuɑ u nɛɛ, nɛnɑ, i de bɛɛn lɑɑkɑri yu wurɑmɑ, i ku nɑndɑ.
51Mɑ u duɑ ben ɡoo sɔɔ mɑ woo ɡɑ mɑri. Yerɑ biti bu mwɑ n bɑndɑ,
52domi pɛ̃ɛ yen sɔm mɑɑmɑɑkiɡirɑ kun bu yeeri ben lɑɑkɑri sɑrirun sɔ̃.
53Sɑnɑm mɛ bɑ tɔburɑ bɑ kpɑ, bɑ turɑ Genɛsɑrɛtin temɔ, mɑ bɑ ɡooru ɡirɑri.
54Ye bɑ yɑrɑ ɡoon di, miɡum miɡum tɔmbɑ Yesu tubɑ.
55Yerɑ tem mɛn tɔmbu kpuro bɑ duki dɑɑmɔ mɑ bɑ kɑ ben bɑrɔbu nɑɑmɔ bɑɑmɑ kpuron di Yesun mi, mi bɑ ɡesi nuɑ u wɑ̃ɑ.
56Yɑm kpuro mi Yesu u dɑ, bɑru kpɑɑnɔ kɑ wuu mɑrosɔ kɑ ɡberu kpɑɑnɛbɑ sɔɔ bɑ rɑ kɑ bɑrɔbu nɛwɑ ben yɑɑrɑɔ kpɑ bu nùn kɑnɑ u de bu ɡesi win yɑberun swɑɑ buɑ bɑbɑ. Be bɑ mɑɑ ye bɑbɑ kpuro bɑ bɛkurɑ.