Text copied!
CopyCompare
Naꞌ Markus - Markus

Markus 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nalali te, Jesus nok In asium-noinaꞌ sin ok-okeꞌ nnaon nfain on In kuan Najaret.
2Neno nane naꞌeuk nok atoni Jahudi sin neon onen, Jesus antaam mbi uim onen ma he naꞌnoinaꞌ. Neno nane, nmuiꞌ atoni namfau ntaman neu uim onen nane. Olas sin nneen In aꞌnoinaꞌ, sin namkakan mnak, “Atoni ii, lo namneo-namneo nahiin! In nmuiꞌ kuasan amsat! On mee es tal antee In on leꞌ ii?
3In leꞌ nane, mepu haa tukan haub. Hit tahiin In enaf, bi Maria; ma nok In oilf ini, es leꞌ: naꞌ Yakobus, naꞌ Yoses, naꞌ Judas, ma nok naꞌ Simau. In nmuiꞌ fetof amsat. Hai ok-okeꞌ mtook kuan meseꞌ mok Ne!” Es on nane, sin natoꞌan ma ka nlomin fa he nneen In molok antein.
4Ma Jesus natoon mnak, “Nane namneo! Atoni nloem mofhaeꞌ Uisneno In mafefa kninoꞌ naꞌko bale bute. Mes sin ka nloem fa he atoni naꞌko sin kuan aa kuuk.”
5Mes atoni leꞌ nane, sin aꞌnaak fatun. Tal antee sin ka nloem fa he npalsai ntein neu Jesus ben. Nane fun, In namkaak, ma In ka npaek fa In kuasa mbi nane. In naleko nana tuaf fauk aah.
6bOke te, Jesus nnaon napuun-nateef kuan-kuan leꞌ ampaumakat, ma naꞌnoinaꞌ atoni neik Uisneno In aꞌlomin.
7In noꞌen In asium-noinaꞌ, atoni boꞌes am nua nane, he nleul sin annaon, sin tuaf na-nua nnaon natonan Uisneno In Aꞌan Alekot. In nfee sin kuasat amsat henati nliꞌun pah-tuaf.
8In naplenat sin mnak, “Hi naik ka meik baleꞌ namfa-fau mbi lalan. Naik ka meik bukael, loit, ma nok aluk. Meki haa tes nok peen-haꞌe, nok sabalu mbija hi aom in.
10Kalu nmuiꞌ atoni nataim ki mbi in ume, hi musti mtokom mbi nane tal antee hi mnao mtein.
11Mes kalu mtee baal es, ma atoni sin ka nataim ki, ma ka nloem he nneen ki, mfeen mnao miꞌko bale nane. Nalali te, mitoon sin mak, “Hi ka mloem fa he mneen ate, maut he msutai kim hi saant ini!”
12Oke te, sin nnaon natoon Aꞌan Alekot nane. Sin nak neu toob in henati sin musti nmoin natuin lalan Uisneno.
13Ma sin nliuꞌ napoin pah-tuaf ini. Oke te, sin nꞌoseꞌ mina neu atoin in sin aꞌnaak in, ma henati nꞌonen naleko sin. Ma sin naleok nanin amsat.
14Olas nane, atoni mbi mee-mee nahiin Jesus. Ma usif Herodes anneen nalail amsat uabaꞌ matoom nok Jesus In kuasan. Nmuiꞌ atoni naꞌuab am nak, “Naiꞌ Joao Aslain Atoni nane, nmoni nfain es Jesus in nekan! Es on nane te, In nabeiꞌ nmoeꞌ lasi mkakat namfau.”
15Ma nmuiꞌ atoni bian nak, “Kahat! Ije naꞌi Elia es anmoni nfain es In nekan.” Nmuiꞌ tuaf bian amsat nak, “In leꞌ nane, Uisneno in mafefaꞌ bian naꞌko ba un-unuꞌ sin.”
16Mes olas usif Herodes nneen sin namolok matoom neu Jesus on nane te, in natae mnak, “Ije, naiꞌ Joao Aslain Atoni leꞌ neno unuꞌ au ꞌleul sin nꞌoet nafeek in aꞌnakan. Mes olas ii, in nmoni nfanin, he!”
17Usif Herodes anleul on nane, fun in anmuiꞌ lasi ꞌnaek nok naꞌ Joao. In lasi on ii: Usif Herodes nmatsaon ntein nok in olif naꞌ Filipus in feel, in kanan bi Herodias. Mes naꞌ Filipus nok bi Herodias feꞌ ka nmapoi laakn in. On nane, naꞌ Joao nakain sin haef-haef nak, “Usiꞌ ka nabeiꞌ mait ho olif in feel. Fun nane mtanhaiꞌ hit nonot Jahudi!” Mes usif Herodes nmatsao nok ne. Nalali te, in nleul atoni nnaon nhuuk naiꞌ Joao he nataam ee neu paꞌan.
19Fun natuin naiꞌ Joao nakain haef-haef on nane te, bifeel nane neekn aa nasꞌunu ꞌnaek he naꞌmate. Mes feꞌ ka nmuiꞌ sonaꞌ he naꞌmate, fun usif Herodes nataam naiꞌ Joao es paꞌan,
20ma nleul solalus sin mpaob ee lek-leok. Usif Herodes aunun ꞌnakan neu naꞌ Joao. In nahiin nak Uisneno es ansonuꞌ naꞌ Joao nane. Ma naꞌ Joao nane, atoin alekot. Usif Herodes nloem he nneen naꞌ Joao in molok. Mes mbi haef es-haef es, in neekn aa ka nloem fa he nneen naiꞌ Joao in molok.

21Nalali te, mbi neno es, bi Herodias napein balas nafani in nekan amenat. Neno nane, sin nmoeꞌ fesat neu usif Herodes in neon mahonit. Sin naꞌsineꞌ atoin aꞌnaet sin he neem naah neu fesat neon mahonit nane. Leꞌ amnemat sin nane, alahaa atoni anaaꞌ aplenat, ma solalus sin aꞌnakaf, ma nok amnaes kuan mbi pah Galilea sin.
22Mbi fesat in nanan, bi Herodias in aan feto ntaam mbiul. In mbiul ta alekot, tal antee nmoeꞌ usif Herodes in nekan nok amnemat sin neek in namliilꞌ in. Ma on nane te, usif Herodes noeꞌn ee neem mnak, “Ho mloem he mtoit saaꞌ meu kau, niꞌ mutoon! Lof au ꞌfee ko.
23Masti ho mtoit au ꞌsoupu ii he ꞌbati nua msat, au ꞌfee ko. Au ꞌsuup, nabeiꞌ au ꞌteek Uisneno in kanan!”
24Ma liꞌaan feto nane nnao ntoit in enaf mnak, “Enaꞌ! Ena nabeiꞌ ho mloem au ꞌtoit saaꞌ leꞌ es au amaꞌ nmuꞌi?” Ma in enaf natae mnak, “Haaa, nane es au ꞌloem! Mnao mtoti haa Joao in aꞌnakan.”
25Oke te, liꞌaan feto nane nnao sabake neu usif Herodes mnak, “Amaꞌ! Au ꞌtoit ho mfee kau Joao in aꞌnakan, mtao bahe neu bandeja. Meiki neem es leꞌ ii!”
26Usif Herodes nneen on nane te, in neekn aa namneuk naan. Mes in ka nabeiꞌ fa he nait nafaniꞌ in haan supat nane, fun toob ok-okeꞌ nneen nalail ne.
27Oke te, in nleul solalus in aꞌnakaf meseꞌ he nnao nꞌoet nafeek naꞌ Joao in aꞌnakan mbi paꞌan.
28Sin nꞌoet nafeek Joao in aꞌnakan, oke te, ntaob ee neu bandeja, he nnaon nfeel ee neu liꞌaan feto nane. In nataim bandeja nane, ma in natnaat neiki nnao nfeel ee neu in enaf.
29Olas nane, naꞌ Joao in asium-noinaꞌ sin nnenan nak sin nꞌoet neik naꞌ Joao in aꞌnakan, ma sin neman nait in aon taꞌun, he nnaon nsuub ee. Naꞌ Joao in lasi maten, nheuba leꞌ ii.
30Mbi olas es, asium-noinaꞌ leꞌ Jesus nsonuꞌ sin, sin nfain ok-okeꞌ, ma nabuan nfain nok Ne. Sin natoon saaꞌ leꞌ es sin nmoeꞌ nani, ma nok saaꞌ leꞌ es sin naꞌnoinaꞌ nani neu atoin in.
31Mes olas nane, nmuiꞌ atoni namfau nnaon-neem nnaon-neem he naim Jesus. Tal antee In, nok In asium-noinaꞌ sin ka naah nanan fa. Ma Jesus natoon In asium-noinaꞌ sin nak, “Eim he hit tnao taim bael sonaꞌ, he hit tasnaas taan akleꞌo feꞌ.”
32Nalali te, sin ok-okeꞌ nsaen neu beroꞌ, ma he nnaon namin bael sonaꞌ leꞌ nakloꞌo naꞌko kuan.
33Mes toob namfau nane napeen niit Jesus sin aꞌberoꞌ nnaon natuin nifu ꞌnaek in ninen. Nalali te, sin npoi naꞌko kuan amsat, ma nnaon natuin laal metoꞌ he natuin Jesus sin. Mes toob in sin nnaon nteen nahunun.
34Olas Jesus nsaon naꞌko beroꞌ, In niit toob namfau leꞌ sin nanpaob Ee. In namnau sin, fun sin ok-okeꞌ ka nahinen fa he nmoeꞌ on nak mee, namnees on leꞌ bib-kase leꞌ ka nmuiꞌ fa atukus. Nalali te, In naꞌnoinaꞌ sin lalan Uisneno,
35naꞌko maans aa naheun tal antee nabenaꞌ. Ma In asium-noinaꞌ sin natoon Ee mnak, “Amaꞌ! Naleko nneis, Amaꞌ Ho mleul toob in he nnaon nsosan amnahat neu kuan-kuan leꞌ mpaumaak mbi ii. Fun ii maans aa nabenaꞌ ee, ma bukael ka nmuiꞌ fa es ii.”
37Mes Jesus natae mnak, “Ka nabeiꞌ! Hi es mihao sin.” Mes sin ntoit nafain Ee mnak, “Aꞌauu! Kalu hit nabeiꞌ tahao toob namfau on ii, hit musti tapoin loit namfau nneis! On leꞌ ameupt es in noin funan toon es! Tmoeꞌ on mee henaꞌ hit tapein loit namfau on nane?”
38Ma Jesus natae mnak, “Hi mnao mtoit feꞌ aiꞌ sikau es leꞌ neik bukael.” Nalali te, sin nnaon ntotin. Ma sin nnaon nfanin, natoon sin mnak, “Anmuiꞌ paon fuaꞌ niim, nok ikaꞌ koꞌe nua.”
39Nalail Jesus nleul toob ok-okeꞌ he ntokon puk-nook mbi maꞌu.

40Sin ntokon puk-nook. Bian ntokon puk-nook naotn es-naotn es, ma bian ntokon puk-nook boꞌ niim-boꞌ niim.
41Nalali te, Jesus nait paon fuaꞌ niim, nok ikaꞌ koꞌe nua. Ma In anfuat on neno tunan, ma In ntoit manekan naꞌko Uisneno. Oke te, In nꞌeib paon naꞌpisaꞌ-pisaꞌ, ma nnonaꞌ neu In asium-noinaꞌ sin, ma he nnaon mbatin neu leꞌ toob ok-okeꞌ. Ma ikaꞌ koꞌe nua nane, In mbatin ntein neu sin.
42Nalali te, sin ok-okeꞌ nahan tala namsenan.
43Naah nalail on nane, asium-noinaꞌ sin nnaon nabuab nfain mnaah nesif, naheun ꞌponi boꞌes am nua.
44Sin on he ntee, toob nifun niim. Nane tsoꞌi haa atoni es anaah. Feꞌ kaꞌ tsoꞌi ntein bifeel ma liꞌanaꞌ.
45Oke te, Jesus nleul In asium-noinaꞌ sin he nnaon nsaen nukaꞌ beroꞌ he nnaon nahunun mbi kuan Betsaida, mbi nifu ꞌnaek panin. Mes In feꞌ nabalah mbi nane, he nleul toob amfaut in he nnaon nfanin.
46Olas toob ok-okeꞌ nnaon nfanin, In ansae mbi ꞌnuꞌaf es he nꞌonen.
47Olas anfaiꞌ, Jesus nsanu nfain. Ma In napeen niit nahuun In asium-noinaꞌ sin aꞌberoꞌ ntee nifu in atnanan. Mes sin anfoꞌin aꞌberoꞌ nasuus pokan, fun natuin beroꞌ nnao nseun anin. Olas moeꞌ he nmeu-nfiin, Jesus nnao natuin sin. Mes In nnao natuinaꞌ oel aa tuun. Olas In he nfiin jen naꞌko beroꞌ, sin napeen niit Ee. Sin naskeken. Oke te, sin mantotin mnak, “Ije saꞌan? Nitu ka, aiꞌ saaꞌn aa?” Mes Jesus namolok am nak, “Huus! Kaisaꞌ mimtau! Ije Au.”
51Olas Jesus nsae neu beroꞌ tunan, ma anin namnee nain amsat. In asium-noinaꞌ sin ok-okeꞌ namkakan.
52Sin fa niit sa nahiin Jesus npaek In abeꞌin he nahao toob nifun niim maneis. Mes sin feꞌ ka nahiin maneꞌo In kuasan, fun sin neek in feꞌ namanun.
53Olas sin nnaon ntee nifu ꞌnaek in panin, sin nsaon mbi kuan Genesaret in nifu ninen.
54Olas sin nsaon naꞌko beroꞌ, toob namfau napeen niit sin, ma noꞌen mnak, “Hoi! Jesus neem!”
55Sin ok-okeꞌ naenan nnaon natoon neu bale-bale, he atoin in nloi neik atoin ameent in he neman. Ili lamu, sin nanenan nak Jesus neem es bale nae, sin ok-okeꞌ nloi neik atoin ameent in, ma natupaꞌ sin mbi naijaan amnesat. Sin naneꞌop mnak, “Ili lamu atoin ameent in nlaab nana haa Jesus in sabalu tuukn amsat, lof sin naleok.” Kalu sin nlaab nalail Ne, sin naleok nanin.