Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - HADIBAIA TAUNA

HADIBAIA TAUNA 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tanobada dekenai dika ma ta lau itaia, taunimanima ia lalohisihisi henia gauna ta:
2Tau ta dekenai Dirava ese kohu bona moni bona dagi bada ia henia, iena ura gaudia ibounai. To Dirava ese unai tau dekenai goada ia henia lasi unai gau namodia do ia moalelaia totona. Idau tauna ta ese unai kohu bona moni do ia moalelaia. Inai be anina lasi, bona ia be hisihisi dikana ta.
3Sedira tau ta ena natuna be 100, bona iena mauri dinadia be momo herea. To bema unai tau ena mauri dekenai ia moale lasi, bona ia mase neganai taunimanima ese idia guria namonamo lasi, lau gwau mase dekenai ia vara merona ese unai tau ia hereaia noho.
4Unai mero ena vara be anina lasi, ia be dibura dekenai ia boio, bona iena ladana be, do idia laloaboio momokani.
5Io, inai mero ese dina ia itaia lasi, bona gau ta ia diba lasi. To ia ese laga-ani ia davaria, to unai tau be lasi.
6Unai tau be sedira lagani 2000 lalonai ia mauri noho diba, to bema gau namona ta ia moalelaia lasi, unai mauri latana ena namo be dahaka? Badina be unai mero bona unai tau ruaosi be gabu tamona dekenai idia lao noho, ani?
7Taunimanima ese edia gaukara ibounai idia karaia, aniani do idia abia totona, to idia boga kunu lasi noho.
8Aonega tauna ena namo ese kavakava tauna ena namo ia hereaia noho, a? Ogogami tauna bema inai mauri lalonai diba matamata ia davaria, be dahaka namo ia abia?
9Inai danu be anina lasi, lai lulua kava karana bamona. Namona be oi dogoatao noho gauna dekenai do oi moale, to oi ura kava gauna be nega ibounai oi tahua noho be dika.
10Idia vara vadaeni gaudia ibounai be idia vara kava lasi. Lasi momokani, badina gunaguna, Dirava ese ia hereva do idia vara, vadaeni idia vara. Bona Dirava ese ita taunimanima iseda kara ia diba. Ia diba danu, tau ta ese ia do ia hepapahuahu henia diba lasi. Badina iena goada ese iseda goada ia halusia noho momokani.
11Hereva be momo neganai, anina lasi kara danu be idia bada lao. Idia ese taunimanima edena bamona do idia hanamoa diba?
12Tanobada dekenai iseda mauri be anina lasi, bona nega sisina sibona, dina ena laulau ia hanaia haraga bamona, ani? Daika ia diba edena kara be namo do ita badinaia totona? Bona daika do ia diba inai tanobada dekenai dahaka do ia vara, do ita mase murinai?