Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Isɑ̃ɑ̃

Isɑ̃ɑ̃ 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mɛm̀mɛ kɛ̀ Pidɑtii duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ puotí Yesu yɛdɑ́.
2Kɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntìi duɔkɛ ipo kó dipìì kóò òó, kóò dɑ̀tínnɛ́ diyɑɑ̀bòrì wũɔ̃rì.
3Kɛ níí tɔ́ɔ́nní kóò dɔu nkɛ dɔ̀: A kpeńnɑ̀ɑ̀ Sifubɛ kóò kpɑ̀ɑ̀tì? Ḿbo sɑ̃́ɑ̃̀! Kóò bèntɛ.
4Kɛ̀ Pidɑtii wɛ̃tɛ kɛ́yɛ̀nní kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N yóó ò dènnɛmu kɛ̀ di bɑntɛ́ n yí yɑ̀mɛ̀ ò cɑ̀kɛmu kɛ dò nti ò kùɔ.
5Kɛ̀ Yesu yɛ̀nní kɛ ókɛ́ ipo kó dipìì kɛ dɑ́ɑ́tí diyɑɑ̀bòrì wũɔ̃rì, kɛ̀ Pidɑti dɔ̀: Ntɛnɛ̀ we!
6Ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì tìì bɑ̀ɑ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ Yesu kɛ́pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɑɑkɛ́ we kudɑpɑ̃ɑ̃tí! Kɛ̀ Pidɑti dɔ̀: Túótɛ́nɛ̀ we di mɔ́mmɔmbɛ kɛ́bɑɑkɛ́! Mí n yí yɑ̀ ò cɑ̀kɛ mù kɛ dò nti ò kùɔ.
7Kɛ̀ Sifubɛɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ti kó ikuɔ́ tú ò dò nkɛ́kuɔmu, ò yĩ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nhò tú Kuyie mBirɛ.
8Kɛ̀ Pidɑtii keè dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nhò ɑutɛ́.
9Kòo wɛ̃tɛ kɛ́tɑ kudieku kɛ́bekɛ Yesu kɛ dɔ̀: A yɛ̀nní dɛ? Yesu mɛ nyí nhò tɛ̃̀ńnɛ́ tìmɑtì.
10Kɛ̀ Pidɑti dɔ̀: A í dɔ́ kɛ́ n tɛ̃́nnɛ́ tìmɑtɑ̀ɑ̀? A í yɛ̃́ kɛ dò m mɔkɛ muwɛ̃rímú kɛ bo nɑ kɛ dɑ fĩ́ĩ, kɛ mɔkɛ muwɛ̃rímú kɛ bo nɑ kɛ dɑ bɑɑkɑ́ɑ̀?
11Kɛ̀ Yesu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: A nɑ bɑ́ mmɔkɛ muwɛ̃rímú mɑmù n yĩ́nkɛ̀ kɛ̀ Kuyie ndo í mù ndɑ duɔ́. Dɛɛ̀ kpɛ́í nte wèè m pĩ́ nkɛ dɑ duɔ́ nkòo kó mɛyɛi ndɛunɛ̀ ɑ kɔ̃mɛ.
12Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Pidɑti ndɔ́ kɛ́fĩ́ĩ nYesu, kɛ̀ Sifubɛɛ pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɑ̀ɑ ò fĩ́ĩ nhɑ í dɔ́ okpɑ̀ɑ̀tì diɛwè Sesɑɑ, weè tú omɑ́ɑ̀ okpɑ̀ɑ̀tì, ò yetɛ Sesɑɑ kpɛti nti.
13Kɛ̀ Pidɑtii keè dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ́dennɛní Yesu kɛ́kɑri obeénkɑ̀rì ĩ́nkɛ̀, bɛ̀ tú dɛ̀ dibòrì bɛ̀ ce di. Nɛ̀ ebedee kó tinɑ́ɑǹtì: Kɑbɑtɑ.
14Dɛ̀ do tú diyiè sɔnni yiè ndi kɛ̀ diyiè còḿmú yɛyɔ kɛ̀ dɛ̀ nɛ́ bo wentɛ́ diyentɛ́bɑnni. Kɛ̀ Pidɑtii nɑ́kɛ́ Sifubɛ kɛ dɔ̀: Ntɛnɛ̀ di kóo kpɑ̀ɑ̀tì.
15Kɛ̀ bɛ̀ɛ pĩɛ̃kɛ́ mɛdiɛ̀ nkɛ dɔ̀: Bɑɑkɛ́ we! Bɑɑkɛ́ we kudɑpɑ̃ɑ̃tí ĩ́nkɛ̀! Kɛ̀ Pidɑti dɔ̀: M bɑɑkɛ́ di kóo kpɑ̀ɑ̀tì kudɑpɑ̃ɑ̃tɑ́ɑ̀? Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ dɔ̀: Ti í mɔkɛ okpɑ̀ɑ̀tì tɔù mɔù kɛ̀ dɛ̀ í tú Sesɑɑ.
16Mɛm̀mɛ kɛ̀ Pidɑtii bɛ̀ duɔ́ nYesu kɛ̀ bɛ̀ ńkɔrinɛ̀ kɛ bo bɑɑkɛ́.
17Kɛ̀ Yesu ńtɔ o dɑpɑ̃ɑ̃tí kɛ́tuɔkɛ dibòrì mɑrì bɛ̀ tú dì kuyukɔ̃́ṹ, nɛ̀ bɛ kó tinɑ́ɑǹtì miɛkɛ Kodikotɑɑ.
18Dɛǹdɛ bɛ̀ bɑɑkɛ́mɛ̀ Yesu kudɑpɑ̃ɑ̃tí nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ mɑbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀, kóò soó mbɛ cuokɛ.

19Kɛ̀ Pidɑtii duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ wɑ̃ri tɛdɑbɛɛtɛ̀ kɛ dɔ̀: Yesu Nɑnsɑrɛti kou, Sifubɛ kóò kpɑ̀ɑ̀tì, kɛ́dɑnnɛ kudɑpɑ̃ɑ̃tí yómmɛ̀.
20Bɛ̀ do bɑɑkɛ́ dɛ̀ Yesu do í dɛ́tirìnɛ̀ dihɛì. Bɛ̀ do wɑ̃̀ri ebedee nɛ̀ dɑtɛ̃ɛ̃ nɛ̀ kɛrɛki nwe kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u mpɛ̃nkù kɛ tì kɑ̀ɑ̀.
21Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Pidɑti kɛ dɔ̀: A nɑ bɑ́ nwɑ̃̀ri kɛ yĩ Sifubɛ kóò kpɑ̀ɑ̀tì, wɑ̃ri kɛ dɔ̀ ò yɛ̃ nhò tú Sifubɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì.
22Kɛ̀ Pidɑti dɔ̀: N wɑ̃̀ri tì tiǹti.
23Kɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntìi bɑɑkɛ́ Yesu kɛ́deè kɛ́totɛ́ o yɑ̀ɑ̀tì yɛcúò yɛ̀nɑ̀ɑ̀, bɑ́ kù nɛ̀ ku kpɛti, kɛ̀ dɛ̀ nkpɑɑ́ o yɑɑ̀bòrì diɛrì dìì í mɔkɛ kuyĩ.
24Kɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntìi nɑ́kɛ́ titɔbɛ̀ kɛ dɔ̀: Ti bɑ́ɑ́ kɛ̃tɛ́ di nyɑɑ̀bòrì, ti tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ kɛ́yɑ̀ wèè bo dì di. Mɛm̀mɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ dɔɔ̀ tì wɑ̃̀ri kɛ yɛ̃mmɛ̀ tìì tu: Bɛ̀ totí n yɑ̀ɑ̀tì kɛ tɑ̃ũ n yɑɑ̀bòrì diɛrì tɛ́tɛ́. Tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì do mɛ ndɔ̀ɔ̀.
25Kɛ̀ Yesu yɔ̃ nɛ̀ o yɔ̃ nɑntɛ̀ nɛ̀ Mɑɑri Kodopɑɑsi pokù nɛ̀ Mɑɑri Mɑkitɑdɑɑ kou, kɛ̀ bɛ̀ còḿmú Yesu dɑpɑ̃ɑ̃tí tɑkɛ́.
26Kɛ̀ Yesu ńwúó nho yɔ̃ kòò pɛkɛ́nɛ̀ o kóò tɑncɔ́ùntì ò dɔ́ wè mɛdiɛ̀, nkòò ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N yɔ̃, ntɛ ɑ birɛ.
27Kɛ nɑ́kɛ́ o kóò tɑncɔ́ùntì kɛ dɔ̀: Ntɛ ɑ yɔ̃. Mɛm̀mɛ kòò ò tùótɛ́ kɛ́konnɛ̀.
28Yesu mɛ nyɛ̃́mɛ̀ kɛ dò ndɛmɔu dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Sinɛ́yɛ̃ĩ siì m̀ bo, kɛ̀ dɛ̀ bo dɔɔ̀ tì wɑ̃̀ri kɛ yɛ̃mmɛ̀.
29Kɛ sɔ̃́ ndidúù mɑrì dɛ̀ ĩ̀ĩ́kú kɛ píɛ́kɛ́ mɛnɛ́yɑ̃ɑ̃ nkɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntìi mɛ́ú disɔ̃̀sṹɔ̃̀ mɛ miɛkɛ kɛ́cɔɔ isɔ́pù kó kudɔú kɛ́youtoo kɛ́tuú nYesu nùù.
30Kòo sũɔ̃tɛ mɛnɛ́yɑ̃ɑ̃ nkɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɛmɔu dɛ̀ dɔ̀ɔ̀mu. Kɛ sĩ́nnɛ́ o yuu kɛ́kú!
31Dɛ̀ do tú diyiè sɔnni ndi kɛ̀ dɛ̀ nɛ́ bo wentɛ́ tɛom̀pùtɛ̀, kɛ̀ Sifubɛ nyĩɛ̃̀kù tɛom̀pùtɛ̀ bo nsɔ̃́mmɛ̀ bɛ̀ kpɑɑ́ idɑpɑ̃ɑ̃tí ĩ́nkɛ̀. Dɛ kó tɛom̀pùtɛ̀ do mɑ́ɑ́nɛ̀ diyentɛ́bɑnni ndi, kɛ̀ Sifubɛɛ mɔɔ Pidɑti dinùù kɛ bo píɛ́ bɛ̀ bɑɑkɛ́ bɛ̀ tɑ̀ɑ̀kɛ, kɛ́ bɛ̀ cṹũnní.
32Mɛm̀mɛ kɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntìi kɔtɛ kɛ́píɛ́ bɛ̀ bɑɑkɛ́nɛ̀ bɛ̀ Yesu bɛ tɑ̀ɑ̀kɛ.
33Kɛ tuɔkɛ Yesu borɛ̀ kɛ́nsɔ̃́ nhò ku, bɑ́ bɛ̀ í mpìɛ́ o tɑ̀ɑ̀kɛ.
34Kɛ̀ kuhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkù mɑkùu kṹṹ o píkù dikpɑ̃nnì kɛ́duutɛ, mɛniɛ nnɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀ nkɛ̀ dɛ̀ɛ yɛ̀nní.
35Wèè dɛ̀ yɑ̀ weè nɑ̀ɑ́ nkòo nɑ̀ɑ́ ntì tú timɔ́mmɔnti, ò yɑ̀ tì ò ti nnɑ́ɑ́ nkɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ di ntɑ̃́.
36Dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ ti wɑ̃̀ri kɛ yɛ̃mmɛ̀ mmɛ tìì tu: Bɛ̀ í yóó kéétɛ́ o kɔ̃́ũ̀ mɑrì.

37Kɛ̀ titɛtì wɑ̃̀ri kɛ tú: Bɛ̀ yóó yɑ̀mu bɛ̀ dùùtɛ wèè píkù.
38Dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛmmɛ kɛ́deè, Sosɛfu Adimɑtee ɛì kou wèè do tú Yesu kou kɛ̀ dɛ̀ sɔ̀ri, kɛ yɛ̃́ ò do démɛ̀ Sifubɛ, kòo kɔtɛ kɛ́mɔɔ Pidɑti dinùù kɛ bo túótɛ́ Yesu. Kɛ̀ Pidɑtii yie, nkòo kɔtɛ kóò tùótɛ́.
39Nikɔdɛmmu wèè do kɔ̀tɛ kɛyènkɛ̀ mɑkɛ̀ kɛ́yɑ̀ Yesu kòò múnkɛɛ kɔtɛ, kɛ tɔ tùdɑ̀ɑ̀rí kòò kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù ɔ̃ nte kòo cíì bɑ́ɑ́ pɑ̃ɑ̃kɛ mɛcɑ̃ɑ̃. Dɛ kóò tùdɑ̀ɑ̀rí do bo ḿbo cìdóòbɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti.
40Bɛdɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ Yesu kɛ́dɔɔ̀ Sifubɛ ɔ̃ɔ̃ dɔɔ̀mɛ̀, kóò pɔ̃ṹ ntiyɑ̀ɑ̀tì kɛ́yɔɔrɛ tùdɑ̀ɑ̀rí.
41Bɛ̀ do bɑɑkɛ́ dɛ̀ Yesu, dɛ̀ do tɔ́kɛ́nɛ̀ kupúú mɑkù nku, kɛ̀ kufɔ̃ti pɑ̀nkù mɑkù dɛ̀ bo bɛ̀ mu nyí tɑnnɛ́ kù òmɔù.
42Dɛ̀ do yóó wentɛ́ tɛom̀pùtɛ̀ ntɛ, kɛ̀ dɛɛ̀ ńte kɛ̀ bɛ̀ ndɔ́ mɛcɑ̃ɑ̃, dɛ kó kufɔ̃ti nɛ́ mɛ ntɔ́kɛ́mɛ̀ dɛborɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ nhò dɔú.