Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Isɑ̃ɑ̃

Isɑ̃ɑ̃ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ̀ mupotúòmù bɑnnii ɑ̃nnɛ́ Kɑnɑɑ, Kɑdidee kó kutempɛ̃ nkɛ̀ Yesu yɔ̃ ndɛ̀ bo.
2Kɛ̀ bɛ̀ múnkɛɛ yú Yesu nɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ dɛ kó mupotúòmù bɑnni.
3Kɛ̀ mɛnɑɑ̀ ndeè kɛ̀ Yesu yɔ̃ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Mɛnɑɑ̀ ǹdóntɛ́.
4Kɛ̀ Yesu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N yɔ̃, fɔ̃́ɔ̃̀ bɑ́ n nɑ́kɛ́ n dò nkɛ́ dɔɔ̀ tì! M mɔ̀nnì mu nyí tùɔ̀kɛ.
5Kòo yɔ̃ nɑ́kɛ́ bɛtɔ̃mbɛ̀ kɛ dɔ̀: Kòò di nɑ̀kɛ́ tì, di tì dɔ̀ɔ̀ timɔu.
6Kɛ sɔ̃́ nsicee dɛ̀ bo sìkuɔ̀, bɛ̀ mɑɑ́nɛ̀ sì yɛtɑ̃́rɛ̀, Sifubɛ do ɔ̃ɔ̃ utɛ́ sì mɛniɛ nkɛ́hɔ́únɛ̀ bɛmɑ́ɑ̀ kɛ́bɑ́ntɛ̀ Kuyie. Bɑ́ tɛ̀, tɛ̀ do bo mbo dítírìbɛ̀ tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100).
7Kɛ̀ Yesu nɑ́kɛ́ bɛtɔ̃mbɛ̀ kɛ dɔ̀: Píɛnnɛ̀ sicèe sii mmɛniɛ. Kɛ̀ bɛ̀ɛ sì píɛ nfɛ́i fɛ́i.
8Kòò dɔ̀: Yɛ̃ntɛ́nɛ̀ di mmɔ̀nnì kɛ́duɔ́ nwèè ni dibɑnni kó mutɔ̃mmú. Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò duɔ́.
9Kòo yɑ́ɑ́kɛ́ mɛniɛ mmɛ̀ɛ̀ nɑɑ́ mmɛnɑɑ̀, nhò í mbɑntɛ́ dɛ kó mɛnɑɑ̀ nyɛ̀nní dɛ̀, kɛ̀ bɛtɔ̃mbɛ̀ biɛ mɛ nyɛ̃́ kɛ yɛ̃́ bɛɛ̀ dómɛ̀ dɛ kó mɛniɛ.
10Wèè ni dibɑnni kòo yú wèè tóú o pokù kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛtɔbɛ̀ ɔ̃ɔ̃ ketɛ́ kɛ́totí mɛnɑɑ̀ mmɛ̀ɛ̀ nɑɑti mɛ̀mmɛ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ muɔ́ nkɛ deè bɛ̀ nɛ́ totí mɛ̀ɛ̀ í nɑɑti mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ fɔ̃́ ndèntɛnɛ̀ mɛnɑtimɛ̀!
11Dɛ kó tidiɛtì Yesu dɔ̀ɔ̀ tì Kɑnɑɑ, Kɑdidee kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ, tiì tú tiketitì, ò dɔ̀ɔ̀ tì, kɛ bɛnkɛ ò kpeńnìmɛ̀, kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ dɔkɛɛ nhò tɑ̃́.
12Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Yesu kɔtɛ Kɑpɛnnɑummu nɛ̀ o yɔ̃ nɛ̀ o nɛí nɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ dɔ̀ yɛwe sɑ́m̀pɔ́.
13Sifubɛ kó dibɑnni bɛ̀ tu dì diyentɛ́bɑnni kɛ̀ dìi tɔ́ɔ́nní kɛ̀ Yesu kɔtɛ Sedisɑdɛmmu,
14kɛ́yɑ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ fiiti inɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ ipe nɛ̀ sinɔ́nkpeé Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó kudɑ̀nkù miɛkɛ nɛ̀ bɛdítíceetibɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ kɑ̀ri tɑ́bùrìbɛ̀ tɑkɛ́.
15Kòo dɔɔ̀ kuhɔ̃ũ didɑ́ù, kɛ́ bɛ̀ bɛ̀ti bɛmɔu nɛ̀ bɛ nɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ bɛ pe kɛ díɛ́ bɛdítíceetibɛ̀ díítí kɛ́buɔ́ mbɛ tɑ́bùrìbɛ̀,
16kɛ́nɑ́kɛ́ bɛ̀ɛ̀ fiiti sinɔ́nkpeé kɛ dɔ̀: Túótɛ́nɛ̀ di tɛrɛ̀ kɛ́yɛ̀, di bɑ́ɑ́ dɔɔ̀ n cicɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kupotɑɑ́ nkpɛtɛ.
17Kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ dentɛní tìì wɑ̃̀ri kɛ tú: N Yiɛ̀ nKuyie n dɔ́mu ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ n tuɔ̀ mmuhɑ̃ɑ̃́ nkɔ̃mɛ.
18Kɛ̀ Sifubɛɛ ò bekɛ kɛ dɔ̀: Dɔɔ̀ tidiɛtì mɑtì kɛ̀ tí bɑntɛ́ kɛ dò nhɑ mɔkɛ kucɛ kɛ bo nɑ kɛ́dɔɔ̀ ɑ mɛ̀ ndɔ̀ɔ̀ dɛ̀.

19Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Pɔntɛnɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ n wɛ̃tɛ kɛ́ tɛ̀ mɑɑ́ yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti miɛkɛ.
20Kɛ̀ Sifubɛ dɔ̀: Tínti mɑɑ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛ̀ yɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ yɛ̀kuɔ̀ kɛ̀ fɔ̃́ nnɛ́ bo tɛ̀ mmɑɑ́ yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti miɛkɑɑ̀?
21Yesu do nɑ́ɑ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɛ́í nkɛ yɛ̃ nho mɔ́mmuɔ nwe.
22Yesu yɑ̃̀ńtɛ́ dìì mɔ̀nnì kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ dentɛní ò sòò tì bɛ́immɛ̀, kɛ́yie nKuyie nnɑ́ɑǹtì tìì wɑ̃̀ri, nɛ̀ Yesu nɑ̀kɛ́ tì.
23Yesu bo dìì mɔ̀nnì Sedisɑdɛmmu diyentɛ́bɑnni kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́uu yɑ̀ ò dɔ̀ɔ̀ri tìì diɛtì kɛ́ nhò tɑ̃́.
24Yesu mɛ nyí mbɛ̀ tɑ̃́ kɛ yɛ̃́ ò yɛ̃́mɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ bɛmɔu.
25Dɛ̀ do í dò mbɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ onìtì dòmmɛ̀, ò do yɛ̃́mu nɛ̀ omɑ́ɑ̀ tìì bo onìtì yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ.