Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Isɑ̃ɑ̃

Isɑ̃ɑ̃ 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kuyie nyóó dɔ̀ɔ̀ kutenkù bɛ̀ tu wè Tinɑ́ɑǹtì kòò bomu, kɛ bonɛ̀ Kuyie nkɛ tú Kuyie.
2Bɛ̀ tu wè Tinɑ́ɑǹtì ò do bonɛ̀mu Kuyie nkù yóó dɔɔ̀ dìì mɔ̀nnì kutenkù.
3Kuyie nwe ndɔ̀ɔ̀nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo dɛmɔu, dɛ̀mɑrɛ̀ í dɔ̀ɔ̀ kòò kpɑ.
4Mufòmmu do bo weè miɛkɛ, kɛ̀ dɛ kó mufòmmu tú kuwenniku kɛ mí bɛnìtìbɛ̀.
5Kuwenniku mímu dibiìnnì miɛkɛ bɑ́ dibiìnnì í nɑ kɛ kù dɑ̀tínnɛ́.
6Kuyie ntɔ̃nnímu onìtì mɔù kòo yètìrì tu Isɑ̃ɑ̃,
7kòò kɔ̀tɛní, kɛ nɑ̀kɛ́ bɛnìtìbɛ̀ kuwenniku kpɛ́í kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ bɛ̀ɛ keè kɛ́ntɑ̃́ kuwenniku.
8Isɑ̃ɑ̃ do í tú o mɔ́mmuɔ nkuwenniku, ò do kɔ̀tɛní kɛ bo nɑ́kɛ́ kuwenniku kpɛ́í nkɛ.
9Dɛ kó kuwenniku kuù mɑ́ɑ̀ do tú kuwenniku mɔ́mmɔnku, kùù kɔ̀tɛní kutenkù kɛ mí bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu.
10Bɛ̀ tu wè Tinɑ́ɑǹtì ò do bomu kutenkù, Kuyie nwe ndɔ̀ɔ̀nɛ̀ kutenkù, kutenkù mɛ nyí ò bɑntɛ́.
11Ò kɔ̀tɛnímu o nìtìbɛ̀ borɛ̀, bɑ́ bɛ̀ í ò cɔutɛ́.
12Bɛ̀ɛ̀ mɛ nhò cɔutɛ́ koò tɑ̃́, ò bɛ̀ duɔ́mmu muwɛ̃rímú kɛ̀ bɛ̀ nɑɑ́ nKuyie nkó ibí.
13Kuyie nyí bɛ̀ pɛitɛ́ onìtì pɛímɛ̀ kù bɛ̀ duɔ́ mmufòmmu pɑ̀mmù mmu.
14Bɛ̀ tu wè Tinɑ́ɑǹtì weè nɑɑ́ nhonìtì kɛ kɔ̀tɛní ti borɛ̀ kɛ tɔní mɛsɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ timɔ́mmɔnti, kɛ̀ ti yɑ̀ o kpetì o cicɛ Kuyie nhò duɔ́ ntì wenwe wèè bo omɑ́ɑ̀.
15Isɑ̃ɑ̃ do nɑ́ɑ́ nweè kpɛ́í nkɛ tú: Ntɛnɛ̀, n di nɑ́ɑ́ nkɛ tú wèè n tũ̀nní, ò n kpeńnìnɛ̀mu, ò do yó mbo kɛ̀ m mu nyí bo.
16Weè ti duɔ́ ndɛmɔu, kɛ ti duɔ́ mmɛsɑ̀ɑ̀ mmɛbotí mɛbotí.
17Mɔyiisi weè ti nɑ̀kɛ́ Kuyie nkó ikuɔ́ kɛ̀ Yesu ti tɔní Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ timɔ́mmɔnti.
18Òmɔù í yɑ̀ Kuyie, ku Birɛ dɛ̀ɛ̀ bo dɛmɑ́ɑ̀, kɛ kù bonɛ̀ dɛɛ̀ te kɛ̀ ti kù yĩ̀ɛ̃́tɛ́.

19Ntɛnɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kó bɛkótíbɛ̀ do tɔ̃nní ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ Isɑ̃ɑ̃ borɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ bekɛ Isɑ̃ɑ̃ ò tú wè, kòo bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ tì.
20Ò do í bɛ̀ sɔ̀nnɛ, ò do bɛ̀ nɑ̀kɛ́mu mpɑ́íí kɛ dɔ̀: Míì í tú Kirisi.
21Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: A tú we nɑ́kɛ? A tú Edii ǹweɑ̀? Kòò dɔ̀: N yí tú Edii. Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: A tú Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò ǹweɑ̀? Kòò dɔ̀: Ɔ́ɔ̀.
22Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: A nɛ́ tú we? Ti nɑ́kɛ́ kɛ̀ ti kò nkɛ́nɑ́kɛ́ bɛ̀ɛ̀ ti tɔ̃nní.
23Kɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Esɑii do nɑ́ɑ́ mmíì kpɛ́í nkɛ tú: Onìtì mɔù kó mɛtɑmmɛ̀ pɛ́ú dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ kɛ tú: Tũntɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nkó kucɛ.
24Bɛ̀ do tɔ̃nní bɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ borɛ̀ bɛ̀ do tú Fɑdisĩɛ̃bɛ mbɛ.
25Kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kóò bekɛ kɛ dɔ̀: Kɑ̀ɑ í tú Kirisi, ɑ mɛ nyí tú Edii, ɑ mɛ nyí tú Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò, dɛ̀ nɛ́ dòmmɛ kɑ̀ɑ ɑ̃ɑ̃̀ bɑ̀tɛ́mmù?
26Kɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Mí ndi ɑ̃ɑ̃̀ bɑ̀tɛ́mmù nɛ̀ mɛniɛ mmɛ, òmɔù nɛ́ bomu di cuokɛ̀ di mu nyí yɛ̃́ wè.
27Ò n tũ̀nnímu m mɛ nyí tùɔ̀kɛ m bo ũtɛ́mɛ̀ o nɛùtì kó mutɑ̃́ɑ̃́.
28Dɛmɔu mɛmmɛ dɛ̀ do dɔɔri Betɑnnii nwe Suditɛ̃ɛ̃ kó kukó nyɑ́ɑ̀ Isɑ̃ɑ̃ do ɑ̃ɑ̃̀ dɛ̀ bɑ̀tɛ́mmù.
29Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ yɑ̀ Yesu kòò kèríní kòo bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ntɛnɛ̀ Kuyie mpebii dìì dɛ̀ì bɛnìtìbɛ̀ kó mɛyɛi.
30N di nɑ́ɑ́ nweè kpɛ́í nkɛ kɛ tú wèè n tũ̀nní, ò n dɛunɛ̀mu, ò do yó mbo kɛ̀ m mu nyí bo.
31M mɔ́mmuɔ n do í ò yɛ̃́. N nɛ́ kɔ̀tɛní kɛ ɑ̃ɑ̃̀ bɛnìtìbɛ̀ bɑ̀tɛ́mmù nɛ̀ mɛniɛ mmɛ kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ ò bɑntɛ́.
32Kɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ bɛ́i nho kpɛ́í nkɛ dɔ̀: N yɑ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù cùtɛ́ní mɛ̀mmɛ kɛĩ́nkɛ̀ kɛ dònnɛ̀ dikpɛtìnɔ́nkperi kɛ còḿmú o ĩ́nkɛ̀.
33Nh ɔ̃ɔ̃ í nhò yɛ̃́ Kuyie nkùù n tɔ̃nní kɛ̀ nh ɑ̃ɑ̃̀ bɑ̀tɛ́mmù nɛ̀ mɛniɛ, kuù n nɑ̀kɛ́ kɛ tú kɛ̀ n yɑ̀ kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù cùtɛ́ní wèè ĩ́nkɛ̀, weè yóó nhɑ̃ɑ̃̀ bɑ̀tɛ́mmù nɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù.
34N dɛ nyɑ̀ kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú ò tu Kuyie mBirɛ.
35Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́, kɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ wɛ̃tɛní ò wee borɛ̀ nɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀.
36Kɛ̀ Yesu mpɛ̃nkɛ́ kòo ò yɑ̀ kɛ dɔ̀: Ntɛnɛ̀ Kuyie mpebii.

37Kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ bɛdɛ́ɛ keè ò bɛ́i ntì, kɛ́tũnnɛ Yesu.
38Kɛ̀ Yesu wɛ̃ɛ̃tɛ kɛ́yɑ̀ bɛ̀ ò tũmmɛ̀ kɛ́ bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Di wɑnti bɑ? Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Okótì, yé ɑ ɑ̃ dɛ̀?
39Kòò dɔ̀: Kɔtɛnní kɛ̀ di bo yɑ̀ nh ɑ̃ dɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́yɑ̀ ò ɑ̃ dɛ̀, kɛ́ nhò bonɛ̀ dɛ kó diyiè. Dɛ̀ do sɔ̃́ ntɛwebiètɛ̀ puotì mɛ̀nɑɑ̀ ndi kuyuoku.
40Simɔɔ Piɛri nɑntɛ̀ Ãntidee, weè do tú bɛ̀ɛ̀ do kèè Isɑ̃ɑ̃ bɛ́immɛ̀ kɛ́tũnnɛ Yesu bɛ kóò mɔù.
41Kɛ̀ Ãntidee mɑ́ɑ́nɛ̀ o kóo kótì Simɔɔ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti yɑ̀mu Kirisi, Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ wè,
42kóò niitɛ́ Yesu borɛ̀ kɛ̀ Yesu nhò wùó nkɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: A tú Simɔɔ nwe Sonɑɑsi kó dɛbirɛ, di mmɔ̀nnì bɛ̀ bo ndɑ yu kɛ tú Sefɑɑsi, dɛ̀ɛ̀ tu: Ditɑ̃́rì.
43Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ Yesu nkɔri Kɑdidee kɛ́conɛ̀ Fidipu kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N tũnnɛ.
44Fidipu do tú Bɛtisɑidɑɑ ɛì kou nwe, bɛ̀ pɛitɛ́ dɛ̀ Ãntidee nɛ̀ Piɛri.
45Kɛ̀ Fidipuu mɑ́ɑ́nɛ̀ Nɑtɑnnɑyɛɛri kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti yɑ̀mu Mɔyiisi nɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ wèè kpɛ́í, Yesu Nɑnsɑrɛti kou Sosɛfu kó dɛbirɛ.
46Kɛ̀ Nɑtɑnnɑyɛɛrii ò bekɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀mɑrɛ̀ sɑ̀ɑ̀rɛ̀ bo nɑ kɛ́yɛ̀nní Nɑnsɑrɛti miɛkɑɑ̀? Kɛ̀ Fidipuu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛní kɛ́yɑ̀.
47Kɛ̀ Yesu yɑ̀ Nɑtɑnnɑyɛɛri kòò kèríní kòo bɛ́i nkɛ dɔ̀: Isidɑyɛɛri mɔ́mmuɔ ntú yie, ò í mɔkɛ siyɑ́ɑ̀bìsí.
48Kɛ̀ Nɑtɑnnɑyɛɛrii ò bekɛ kɛ dɔ̀: A n yĩ̀ɛ̃́tɛ́ dɛ? Kɛ̀ Yesu dɔ̀: N do dɑ yɑ̀mu ɑ kɑri dìì mɔ̀nnì diteyuu, kɛ̀ Fidipu mu nyí dɑ yu.
49Kɛ̀ Nɑtɑnnɑyɛɛri dɔ̀: Okótì, ɑ tú Kuyie mBirɛ ndɛ, Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì.
50Kɛ̀ Yesu dɔ̀: N dɑ nɑ̀kɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ tú n dɑ yɑ̀, ɑ kɑri dìì mɔ̀nnì diteyuu, dɛɛ̀ te kɑ̀ɑ tɑ̃́ ɑ bo yɑ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ diɛrɛ̀ dɛ̀ɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ diɛ.
51Mɔ́mmuɔ nwe n di nɑ́ɑ́mmɛ̀ di bo yɑ̀ tiwɛtì kpetɛ́mɛ̀ kɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ dèkù kɛ cuutiní Onìtìbirɛ ĩ́nkɛ̀.