Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Hosea

Hosea 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ayaw paglipay, Israel, sama sa kalipay sa ubang mga tawo. Tungod kay nagmaluibon ka, ug mibiya sa imong Dios. Ganahan kang mobayad sa kantidad nga gipangayo sa babaye nga nagbaligya ug dungog diha sa tanang mga salog nga giukanan.
2Apan dili mopakaon kanila ang salog nga giokanan ug ang pug-anan sa bino; pakyason sila sa bag-ong bino.
3Dili na sila makapadayon sa pagpuyo sa yuta ni Yahweh; hinuon, mobalik si Efraim sa Ehipto, ug moabot ang adlaw nga mokaon sila ug hugaw nga pagkaon didto sa Asiria.
4Dili na sila mobubo ug halad nga bino alang kang Yahweh, ni makapahimuot sila kaniya. Alang kanila mahimong sama sa pagkaon sa pagbangutan ang ilang mga halad: ang tanang mokaon niini mahugaw. Tungod kay ang pagkaon alang lamang sa ilang mga kaugalingon; dili kini moabot sa balay ni Yahweh.
5Unsa man ang inyong buhaton sa gitakda nga kapistahan, sa adlaw sa kapistahan nga alang kang Yahweh?
6Kay, tan-awa, kung makaikyas ba sila sa kadaot, ang Ehipto maoy motigom kanila, ug ang Memfis maoy molubong kanila. Kabahin sa ilang mga tinagoang mga plata- ang hait nga mga tanom maoy maghupot niini, ug mapuno sa mga tunok ang ilang mga tolda.
7Nagsingabot na ang mga adlaw sa pagsilot; moabot na ang mga adlaw sa paghukom. Ipahibalo kining mga butanga sa tibuok Israel. Hungog ang propeta, ug buang ang tawo nga makinaadmanon, tungod sa inyong dakong sala ug dakong kahugawan.
8Ang propeta maoy magbalantay nga iya sa Dios alang kang Efraim. Apan ang mga lit-ag nga alang sa langgam anaa sa tanan niyang agianan, ug ang kahugawan sa iyang atubangan anaa sa balay sa iyang Dios.
9Gihugawan nila pag-ayo ang ilang mga kaugalingon sama sa mga adlaw sa Gibea. Hinumduman sa Dios ang ilang mga kalapasan, ug silotan sila tungod sa ilang mga sala.
10Miingon si Yahweh, “Sa dihang nakaplagan ko ang Israel, sama kini sa pagpangita ug mga ubas sa kamingawan. Sama sa unang bunga sa kahoyng igera sa panahon nga tingbunga niini, nakaplagan ko ang inyong mga amahan. Apan miadto sila kang Baal Peor, ug gitugyan nila ang ilang mga kaugalingon ngadto sa makauulaw nga rebulto. Nahimo silang sama ka hugaw sa rebulto nga ilang gihigugma.
11Alang kang Efraim, molupad ang ilang himaya sama sa langgam. Wala nay paghimugso, walay pagbuntis, ug walay pagpanamkon.
12Bisan pa ug magdala silag mga bata, kuhaon ko sila aron walay mahibilin kanila. Alaot sila sa dihang motalikod ako kanila!
13Nakita ko si Efraim, sama sa Tiro, gitanom sa lunhawng mga sagbot, apan dalhon ni Efraim ang iyang mga anak ngadto sa tawo nga moihaw kanila.”
14Ihatag kanila, Yahweh unsa man ang ihatag mo kanila? Hatagi sila ug tagoangkan nga dili maka sapupog bata ug mga dughan nga dili mohatag ug gatas.
15“Tungod sa ilang pagkadaotan didto sa Gilgal, didto ako nagsugod sa pagdumot kanila. Tungod sa ilang makasasalang binuhatan, palayason ko sila sa akong balay. Dili ko na sila higugmaon pa; masinupakon ang tanan nilang mga opisyal.
16Nasakit si Efraim, ug nalaya ang ilang mga gamot; dili sila makabunga. Bisan pa ug aduna silay mga anak, pamatyon ko ang ilang hinigugmang mga anak.”
17Isalikway sila sa akong Dios tungod kay wala sila mituman kaniya. Maglatagaw sila sa mga kanasoran.