Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - HOSEA

HOSEA 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Umui hahelagaia taudia e, kamonai! Umui Israela taudia e, do umui laloa namonamo! Umui king ena bese taudia e, lauegu hereva do umui kamonai! Umui emui gaukara be inai: Kota maoromaoro do umui karaia. To umui ese inai bamona umui karaia lasi. Unai dainai kota ena hereva be umui emui latanai do ia mai. Badina be dirava koikoi dekena amo taunimanima umui koidia Misipa dekenai, bona Taboro Ororo dekenai umui hakaudia kerere.
2Umui dagedage taudia e, umui ese taunimanima momo umui alaia vadaeni, bona lau Lohiabada ese umui emui kerere davana do lau henia.
3Lau be Israela edia kara lau diba, umui ese lau dekena amo umui hunia diba lasi. Umui Israela taudia ese kara momokani lasi lau dekenai umui karaia, bona umui be miro vadaeni, sihari kava hahine bamona.”
4Israela taudia ese dirava koikoi idia tomadiho henia, bona inai kara ese edia laloa ia biagua noho. Unai dainai idia be hegeregere lasi Lohiabada do idia badinaia. Bona unai dika idia karaia ese edia lalona ia dogoatao, vadaeni idia ese edia Dirava dekenai idia giroa lou diba lasi.
5Israela taudia edia hekokoroku ese idia ia kota henia noho. Idia edia kara dika ese edia raka dalana idia hadikaia, bona idia ia hamorua. Bona Iuda taudia be idia danu idia moru noho.
6Idia ese mai edia mamoe bona boromakau danu idia lao, Dirava dekenai boubou gaudia totona do idia henia gwauraia, to inai kara dekena amo namo ta do idia davaria lasi. Dirava do idia davaria lasi, badina ia ese idia ia rakatania vadaeni.
7Idia ese Lohiabada dekenai koikoi karadia idia karaia vadaeni, heudahanai hahine ese iena tau ia koia bamona. Unai dainai edia natudia be Lohiabada ena natuna lasi. Bona unai dainai tuari taudia ese idia, bona edia uma gabudia be do idia hadikaia ore.
8Gibea dekenai tuari ena kibi do umui hiriria! Rama dekenai danu do umui hiriria! Tuari totona do umui boiboi Betele dekenai! Beniamina tatau e, tuari totona do umui raka lao!
9Kerere ena davana abia dinana be ia mai noho, bona Israela be do idia hadikaia ore. Israela taudia e, inai kara be do ia vara momokani!
10Lohiabada ia gwau, “Kamonai! Iuda ena gunalaia taudia ese Israela ena tano kahana idia abia kava. Unai dainai Iuda taudia dekenai lau badu momokani, bona lau ese idia do lau hadikaia, abata bada ena dika bamona.
11Iuda taudia ese Israela taudia idia dagedage henidia. Vadaeni Israela be durua abia totona, king haida dekenai idia lao, to unai king taudia ese idia durua diba lasi.
12Vadaeni lau ese Israela bona Iuda ruaosi do lau hadikaia momokani.
13“Israela ese iena gorere ia itaia, bona Iuda ese iena bero ia itaia neganai, Israela taudia be durua totona Asuria ena king badana dekenai do idia lao. To ia ese edia gorere bona edia bero ia hanamoa diba lasi.
14Lau ese Israela bona Iuda taudia do lau darea, laiona ia karaia bamona. Lau Lohiabada ese idia do lau darea maragimaragi, bona idia do lau rakatania. Lau ese idia do lau veria lao, bona tau ta do ia durudia diba lasi.
15“Lau ese egu bese taudia do lau rakatania, ela bona edia kara dika dainai hisihisi bona metau bada ena mamina do idia abia, vadaeni idia ese lau do idia tahua. Sedira edia hisihisi dainai idia ese lau do idia tahua.”