Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - HOSEA

HOSEA 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nega gunadia lalonai, Eparaima iduhu taudia idia hereva neganai, taunimanima idia heudeheude, bona Israela taudia ibounai ese idia gwauraia, Eparaima be edia iduhu badana momokani. To Eparaima taudia ese Bala dirava idia tomadiho henia dainai, idia be kerere, vadaeni Eparaima do idia mase.
2To unai taudia ese kara dika idia do karaia noho, idia ese kaivakuku, siliva gaudia imadia dekenai idia karaia noho, do idia tomadiho henidia totona, bona idia gwau, “Boubou gaudia idia dekenai do umui henia.” To taunimanima be edena bamona unai kaivakuku dekenai, idia kisi henia diba? Edia toana be boromakau gaudia!
3Unai dainai unai taudia be do idia boio ore, daba ena ori ia boio ore bamona, o ia boio ore haraga daba ena paripari bamona.
4Lohiabada ia gwau, “Lau be Lohiabada, emui Dirava. Aigupito dekena amo umui lau hakaua mai. Emui Dirava idauna ta be lasi, lau sibona. Lau sibona be emui hamauria Tauna.
5Tano kaukau dekenai, medu ia diho lasi tano dekenai umui lau naria.
6“To tano namona gabuna umui raka vareai neganai, umui aniani boga kunu, bona gau momo umui abia, hegeregere momokani. Vadaeni umui be umui hekokoroku bada, bona umui ese lau umui laloaboio.
7“Unai dainai lau ese umui do lau alaia mase, laiona ia karaia bamona. Umui darea totona, lau be emui dala badinai do lau hunia noho, taiga ese ia karaia bamona.
8Bea hahine ta, iena natuna be idia henaoa dainai ia heatu noho, unai bamona lau ese umui do lau heatu henia. Umui emui kemena do lau darea momokani. Laiona ia karaia bamona, umui do lau darea maragimaragi, bona umui do lau ania ore haraga.
9“Israela taudia e, umui do lau hadikaia ore! Unai neganai daika ese umui do ia durua diba?
10Umui ese lau umui noia king bona gunalaia taudia totona, to idia ese umui idia hamauria diba, a? Lasi momokani.
11Gunaguna, lau be badu neganai, umui dekenai king lau henia. Bona hari danu, lau badu lou neganai, emui king lau kokia vadaeni.
12“Lau ese Israela taudia edia kara dika ibounai egu buka dekenai lau torea vadaeni, bona unai buka be lau atoa namonamo.
13“Israela be mai ena dala do ia mauri, to iena kavakava ese unai dala ia koua noho. Ia be natuna matamata, iena vara negana ia ginidae, to iena sinana ena bogana dekena amo ia ura lasi ia vara bamona.
14Mase gabuna ena siahu dekena amo Israela taudia do lau veria mauri, a? Mase dekena amo idia do lau hamauria, a? Mase e, oiemu hisihisi be edeseni? Mase gabuna e, taunimanima hadikaia ena siahu do oi mailaia! Unai bese taudia totona, bogahisihisi do lau laloa lou lasi.
15Israela be sinavai badinai ava bamona idia bada lao noho, to lau Lohiabada ese lai siahuna, dina daekau kahana dekena amo do lau siaia. Inai lai ese edia ranu gabudia bona ranu guridia do ia hakaukaua. Edia kohu namodia ibounai do idia boio momokani.
16“Samaria taudia ese lau idia dagedage henia, vadaeni edia kerere davana do lau henia. Tuari taudia be do idia mai, idia ese Samaria taudia do idia alaia mase. Edia maragidia be tuari taudia ese tano dekenai do idia negea diho, do idia hamasedia, bona edia rogorogo hahine be tuari kaia dekena amo edia bogana do idia utua kehoa.”