Text copied!
CopyCompare
Apanlli Kuku - Esdra

Esdra 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ashiriya, Utaáchich mishat Benjaminchichtam undarar Utaásh tsap taarangitamta, yuw Asiriyshuch urkar anush tsap wayarangu anu. Uwshtisin tsiyatssee mazinaranganaya. Utaáchich wapitam watsapuni kanapurangsin, yusur Irusarinush Apanlleem pang' pangukanaya, tárangana. Anoo mazinarangusin,
2Pza, pangani Irusarinpi, táranganaya. Irusarinush kuseersin, Sorobabelpat, mishat Israelchichpatatam wachin tsiyataranganaya. Apanllee iy ungirtaktamanicha. Yuwapur kurak Isaradon, Asiriyshuch urkar, iyaa nish tsap wayarangu, anpur iysha Apanllee ungirtataritamaniya. Chineetstamani Apanlleem muchtariniya. Ashirucha, iysha Apanlleem pang' pangumaam siyaam istamaam zandkitamaniya, táranganaya.
3Itaru, Sorobabelsha, Josueypat, mishat Utaáchchitam urkar ichingarusin yamarangsin, Nduni. Siy iyaam istamaam waritacheeja, ndambaree. Watam kurak Síru, Persiyashuch urkar, iyaatsimari, Siy Israelchichis Apanllireemis Taarashipaneem pangungints, táranguwa. Ashirucha, siy istamaam pinasaksa. Iyamari panguchinipa, tárangusin, tputsee waptam zanganiranganaya.
4Ashiri tputssha waptam kanapeerandsin, Utaáchich Apanllee pang' nda pangumaam tamundat tamundat ashirangsin, uwshtisin puniranganaya. Kis tarawaztamaam pinasaranganaya.
5Arangeem undararsha urkar waanaa tiptsireem kurikee tuwaparangu, Siysa Irusarinap naakchus, Apanlleem pang' pangukana anoo ksangints táshinints, tárangiya. Ashiriya, Irusarinap naakchusin, mantsir Utaáchchee tsiyataranganaya. Utaáchichsha tputs Apanlleem pang' pangumaam puniksin, kasaranganaya. Washunand 20 masach nda tarawaztarangana. Yuwapur Persiyashuch kurak Sír taarangu, anpur nda tarawaztaksin, Sírsha tsiparangu, anumunsha Artarjerjes kurakaam kinarangu, anushsha nduntam tarawaztarangana. Zapishsha Daríysha Persiyashcheem kurak kinarangu, anshunaa yusur tarawaztamaam chtaranganaya. Ashiriya, kamaneena yuwaa Utaáchchee undarar xarashish kapung wayarangana anootsi.