Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - ƐZƐRA

ƐZƐRA 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kũ Yudanↄ kũ Biliaminunↄ ibɛrɛnↄ mà zĩ̀zↄ kũ ò sùnↄ tɛn kpɛ́ bo Dikiri Isarailanↄ Ludanɛ,
2ò sù ò Zɛrubabɛli kũ ↄmbedenↄ lè ò pìńnɛ: À tó ò kpɛ́ bo kãáo, zaakũ odì á Luda ki wɛtɛ lán á bàmɛ se. Odìgↄ̃ a gbagbamɛ zaa gↄrↄ kũ Asirianↄ kína Esaradↄ̃ sù kũoo la.
3Akũ Zɛrubabɛli kũ Yesuao kũ Isaraila bede kparanↄ pìńnɛ: Ó Luda kpɛ́bona de á yã ũro. Óni ó pↄ́ bo Dikiri Isarailanↄ Ludanɛ ó tɛ̃nɛ lákũ Pɛsianↄ kína Sirusu dìtɛwɛrɛ nà.
4Akũ bùsupidenↄ tɛn wɛtɛ ò Yudanↄ nɛ̀sɛɛ yaka, òtɛn wɛ́ tãḿma de òsun kpɛ́ pì boro yãi.
5Ò fĩna bò kína lɛ́dammarinↄnɛ zaa Sirusu gↄrↄ ari à gɛ̀ɛ pɛ́ Pɛsianↄ kína Dariusu kíblegↄrↄa, akũ ò gìńnɛ kũ yã kũ òtɛn pɛ́aao.
6Ò takada kɛ̃̀ Asuerunɛ kũ à kí blè gↄ̃nↄ ò gbɛ̃ kũ ò kú Yurusalɛmunↄ kũ Yudanↄ bùsuuo pínki káara kɛ̀ a kia.
7Bisilamu kũ Mitirɛdao kũ Tabɛlio kũ ń gbɛ̃ kparanↄ takada kɛ̃̀ Pɛsianↄ kína Atasɛsɛnɛ dↄ a kíblegↄrↄa. Ò kɛ̃̀nɛ kũ Siria yão, akũ ò bↄ̀kↄtɛnɛ.
8Bùsu gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ Reumu kũ a takadakɛ̃ri Simisaio takada kɛ̃̀ kína Atasɛsɛnɛ Yurusalɛmu yã musu dↄ ò pì:
9Bùsu gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ Reumu kũ a takadakɛ̃ri Simisaio kũ ń gbɛ̃ kpara yãkpatɛkɛrinↄ kũ gbãnadenↄ kũ Tiripↄlidenↄ kũ Pɛsianↄ kũ Ɛrɛkidenↄ kũ Babilↄnudenↄ kũ Susade kũ ò bↄ̀tɛ Elamu bùsuu gũnnↄ
10kũ gbɛ̃ kũ kína zↄ̃kↄ̃ bɛ̀ɛrɛde Asubanipali ń bↄ́tɛ ń bùsun à ń vútɛvutɛ Samaria wɛ̃tɛn kũ Yuflati bara la gu pãndenↄ,
11ókↄ̃nↄ Yuflati baraladenↄ n zↄ̀blerinↄ mɛ́ o takada dí kɛ̃̀nnɛ kína Atasɛsɛ, o pì:
12Kína, ǹgↄ̃ dↄ̃ kũ Yuda kũ ò bò n kĩnaa ò sù lanↄ gɛ̀ɛ òtɛn Yurusalɛmu wɛ̃tɛ vãni pãsĩ pì kátɛ, ò ɛ̀ra òtɛni a bĩni bo dↄ, òtɛni a bɛzĩ futɛ.
13Kína, ǹgↄ̃ dↄ̃ dↄ, tó ò ɛ̀ra ò wɛ̃tɛ pìi kàtɛ ò a bĩni bò ò làka, oni táfe bonnɛ doro ke ɛtɛ'ↄgↄ ke bɛ'ↄgↄ, n ↄgↄ kũ ndì sí ni lago.
14Tera lán dí bà kína, lákũ n bɛ wisin odì ble nà, adi kũ ò n kpɛ ero. A yã mɛ́ à tò o takada díkĩna kpã̀zãnnɛ de ò yã pì onnɛ.
15Ǹ wɛtɛ n dizinↄ takadanↄ gũn ǹ gwa, ĩni dↄ̃ dera wɛ̃tɛpidenↄ sã gbãna, ò wari dↄ̀ kínanↄa kũ bùsu gbãnadenↄ. Zaa zĩ wɛ̃tɛpidenↄ yãkete kɛ̀ zↄ̃kↄ̃. Abire yãin ò wɛ̃tɛ pìi gbòro.
16Kína, ótɛn onnɛ, tó ò ɛ̀ra ò wɛ̃tɛ pìi fùtɛ ò ɛ̀ra ò a bĩni bò ò làka, ĩnigↄ̃ pↄ́ke vĩ Yuflati bara la doro.
17Abire gbɛra kína takada kpã̀zãńnɛ à pì: Bùsu gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ Reumu kũ a takadakɛ̃ri Simisaio kũ á gbɛ̃ kpara kũ ò kú Samaria kũ Yuflati bara direnↄ, ma fↄ kpàáwa.
18Takada kũ a kpã̀zãmɛnɛ, ò a kyó kɛ̀ ò bↄ̀kↄtɛmɛnɛ.

19Ma pì ò wɛtɛ takada zĩnↄ gũn, akũ ò lè yãpuramɛ, wɛ̃tɛpidenↄ dìgↄ̃ bo kínanↄ kpɛmɛ. Zaa zĩ yãketedenↄmɛ.
20Kína zↄ̃kↄ̃nↄ kpata blè Yurusalɛmu gwe, ò gbãna blè Yuflati baradiredenↄa ń pínki, akũ ò táfe bòńnɛ kũ ɛtɛ'ↄgↄo kũ bɛ'ↄgↄo.
21À yã ditɛ gbɛ̃ pìnↄnɛ ò kámma bo sà. Òsun ɛra ò wɛ̃tɛ pì futɛro ari mà ń gba lɛ́.
22À laakari kɛ! Àsun nigãzĩ kpá yã pìiaro, de yã vãni pì sún ↄ tá à ó ásaru kɛro yãi.
23Kũ ò kína Atasɛsɛ takada pì kyó kɛ̀ ò bↄ̀kↄtɛ Reumunɛ kũ a takadakɛ̃ri Simisaio kũ ń gbɛ̃ kparanↄ, akũ ò fùtɛ ò gɛ̀ɛ ò Yudanↄ lè Yurusalɛmu gↄ̃̀nↄ. Ò gìńnɛ pãsĩpãsĩ ò pì ò kámma bo.
24Lɛn ò kámma bò lɛ kũ Luda kpɛ́ zĩ kũ òtɛn kɛ Yurusalɛmuo ari Pɛsianↄ kína Dariusu kíblena wɛ̃̀ plade gũn.