Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Annabi Esidirasi

Annabi Esidirasi 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yuda bɔnsɔɛ nun Bunyamin bɔnsɔɛ yaxuie naxa a kolon, mixi naxee nu na konyiya kui Perise bɔxi ma, e bara Isirayila Marigi Alatala xa hɔrɔmɔbanxi ti fɔlɔ.
2E naxa siga, e a fala Sorobabeli nun Isirayila kuntigie bɛ, «Muxu wama a xɔn ma nɛ, won birin xa kafu won bore ma Ala xa hɔrɔmɔbanxi tife ra. Muxu wo Marigi Ala nan batuma, muxu fan nu sɛrɛxɛ bama nɛ a bɛ kabi Asiriya mangɛ Esarixadoni tɛmui, naxan fa muxu ra be.»
3Kɔnɔ Sorobabeli, Yesuwa, nun Isirayila kuntigie naxa e yaabi, «A mu lanma won birin xa yi wali raba. Muxu gbansan nan Ala xa hɔrɔmɔbanxi tima Isirayila Marigi Alatala bɛ, alɔ Perise mangɛ Sirusi a yamari ki naxɛ.»
4Na kui, mɛnnikae naxa kata limaniya bade Yudayakae yi ra. E naxa fe birin naba alako e xa na salide tife lu na.
5E naxa kɔbiri fi Yudaya marasima ndee ma alako na wali xa kana. Kelife Perise mangɛ Sirusi xa tɛmui, sa dɔxɔ Perise mangɛ Dariyusi xa tɛmui ra, e naxa fe birin naba na wali xun nakanafe ra.
6Asuyerusu to mangɛya sɔtɔ Perise bɔxi ma, Yudayakae yaxuie naxa kalamui kɛɛdi nde sɛbɛ a ma Yudayakae nun Darisalamukae xa fe ra.
7Perise mangɛ Atasakasi xa waxati fan, Bikilamu, Miteredati, Tabeeli nun e boore dɔnxɔɛe naxa bataaxɛ sɛbɛ mangɛ ma Arami xui ra.
8Gomina Rexumi xa sɛbɛliti Simesayi naxa yi bataaxɛ sɛbɛ mangɛ Atasakasi ma a rakolonfe ra Darisalamu xa fe ma. A yi nan sɛbɛ:
9«Yi bataaxɛ fatanxi Gomina Rexumi nan ma, nun a xa sɛbɛliti Simesayi, a xa kuntigi naxee findixi kiitisae, sɛbɛlitie Erekikae, Babilɔnkae, nun Susaka naxee kelixi Elama bɔxi ma,
10a nun si gbɛtɛ mixie, mangɛ xungbe Usinapari naxee rasiga Efirati naakiri ma, e xa sabati Samari taae kui.
11Mangɛ Atasakasi, yi bataaxɛ fatanxi i xa konyie nan na, naxee na xure naakiri ma.
12Mangɛ, i xa a kolon Yuwifi naxee keli i xa bɔxi ma, e bara fa muxu mabiri, e fa sabati Darisalamu. E na na taa rakelife, naxan kolonxi matandilae xa taa ra. E bara a tɛtɛ yailan fɔlɔ.
13Mangɛ, i xa a kolon, xa e na tɛtɛ yailan, e naxa na taa ti, mɛnnikae mu duuti yo fima i ma sɔnɔn. Na findima fe xɔrɔxɔɛ nan na mangasanyi bɛ.
14Na na a ra, muxu tan naxan tixi i xanbi ra, muxu mu nɔma na fe binyɛtareɲa tode, a fa lu muxu mu i rakolon.
15I na i babae xa taruxuie xaran, i fama a tode na taaka matandilae mu mangɛ yo binyama. Kabi tɛmui xɔnkuye e luma mangɛe matandi ra. E xa taa nu bara kana na nan ma.
16Mangɛ, muxu xa a fala i bɛ, xa yi taa nun a tɛtɛ rakeli, i fama nɛ gande i xa bɔxi ra naxan na bebiri Efirati xure naakiri ma.»
17Mangɛ naxa e yaabi yi sɛbɛli ra, «I tan gomina Rexumi, nun i xa sɛbɛliti Simesayi, nun I xa kuntigi naxee na Samari nun yire gbɛtɛ Efirati xure naakiri ma, n bara wo xɛɛbu.
18N ma mixie bara wo xa bataaxɛ madangi n ma xui ra, e a xaran n bɛ.

19N bara e yamari e xa na taa taruxui fen. Na kui n bara a kolon, na taa luma mangasanyi matandi ra kabi tɛmui xɔnkuye.
20Mangɛ gbangbalanyi ndee nu na Darisalamu, naxee nu ɲamanɛ birin yamarima naxee nu na Efirati xure naakiri ma. Birin nu duuti fima e ma.
21Na kui, wo xa a fala na mixie bɛ a e xa wali iti han n yaamari fima tɛmui naxɛ.
22Wo xa na mato a fanyi ra alako mangasanyi xun naxa rakana na fe ma.»
23Gomina Rexumi, nun a xa sɛbɛliti Simesayi, nun mangɛ gbɛtɛe to mangɛ Atasakasi xa bataaxɛ xaran, e naxa siga keren na Darisalamu Yuwifie yire, e xa na wali iti sɛnbɛ ra.
24Na kui Ala xa banxi tife Darisalamu naxa iti han Perise mangɛ Dariyusi xa mangɛya ɲɛ firin nde.