Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Esra

Esra 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ol birua bilong ol lain Juda na lain Benjamin i harim tok long ol Israel i kam bek long Jerusalem na i wokim gen haus bilong God, Bikpela bilong ol.
2Olsem na ol i go lukim Serubabel na ol hetman bilong ol wan wan lain bilong Israel na ol i tok, “Larim mipela i kam wok wantaim yupela long haus bilong God. Mipela tu i save lotu long God bilong yupela. Na stat long taim King Esarhadon bilong Asiria i bin salim mipela i kam i stap long dispela kantri, i kam inap long nau, mipela i save mekim ol ofa long God.”
3Tasol Serubabel na Josua na ol hetman i tokim ol, “Yupela i no ken helpim mipela long wokim haus bilong God, Bikpela bilong mipela. Mipela yet bai i wokim, olsem King Sairus i bin tokim mipela long mekim.”
4Orait ol man i bin i stap longtaim long dispela graun, ol i traim long mekim ol Juda i pret na mekim bel bilong ol i kamap nogut bai ol i lusim dispela wok.
5Ol i givim mani long ol gavman bilong Persia, bilong grisim ol long bagarapim wok bilong ol Juda. Ol i mekim dispela pasin long taim King Sairus i stap, i go inap long taim Darius i senisim em na i kamap king bilong Persia.
6King Darius i dai pinis, na Serksis i stap king bilong Persia. Na long dispela taim ol birua i raitim wanpela pas na kotim ol manmeri i stap long Jerusalem na long ol arapela hap bilong Juda.
7Na taim King Serksis i dai na King Artaserksis i kamap king bilong Persia, orait Bislam na Mitredat na Tabel wantaim ol wanwok bilong ol, ol i raitim wanpela pas i go long king. Ol i raitim dispela pas long tok Aram na long taim man i ritim, orait em i tanim long tok Persia.
8Na namba wan gavman Rehum, wantaim Simsai, kuskus bilong dispela provins, tupela tu i raitim wanpela pas i go long King Artaserksis bilong kotim ol Jerusalem. Ol i raitim tok olsem,
9“Gude King. Mi Rehum, namba wan gavman, na Simsai, kuskus bilong provins, wantaim ol wanwok bilong mitupela, em ol jas na ol arapela ofisa bilong yu, ol i man bilong Erek na bilong Babilon na bilong taun Susa long graun bilong Elam, mipela i salim dispela pas long yu.
10Na ol arapela manmeri i stap long taun Samaria na long ol hap bilong provins i stap long hapsait bilong wara Yufretis, ol tu i bungim maus wantaim mipela. Bipo King Asurbanipal, dispela strongpela king i gat biknem, em i bin rausim ol dispela lain manmeri long as ples na putim ol i stap long dispela provins.
11“King Artaserksis, mipela ol wokboi bilong yu, mipela i stap long hapsait bilong wara Yufretis, mipela i gat sampela tok. Olsem na mipela i salim dispela pas i go long yu.
12King, mipela i laik toksave long yu olsem. Ol Juda i bin lusim ol arapela provins bilong yu na i kam bek long Jerusalem na ol i laik wokim gen dispela taun nogut. Bipo ol manmeri bilong dispela taun, ol i manmeri bilong sakim tok bilong king. Na nau ol Juda i bin stat long wokim banis bilong taun na i no longtaim bai ol i pinisim dispela wok.
13Olsem na king, harim. Sapos ol i wokim gen dispela taun wantaim banis bilong en, bai ol Juda i no inap givim takis mani long yu, olsem na bai yu sot long mani bilong lukautim kantri.
14Yu save lukautim mipela long ol samting, olsem na mipela i no laik bai ol Juda i mekim nogut long yu. Olsem na mipela i salim dispela pas bilong toksave long yu.
15“Mipela i laik bai yu tokim ol kuskus bai ol i go ritim ol buk bilong gavman ol i bin raitim long taim bilong ol tumbuna bilong yu. Sapos yu mekim olsem, ol i ken tokim yu na bai yu save ol manmeri bilong dispela taun Jerusalem ol i manmeri bilong bikhet. Long taim bilong ol tumbuna yet ol i bin givim hevi long ol king na long ol man i bosim ol provins. Ol Jerusalem i bin sakim tok bilong ol king na long dispela as tasol, ol king i bin bagarapim dispela taun.
16Olsem na king, mipela i laik toksave long yu olsem, sapos ol i wokim gen dispela taun wantaim banis bilong en, orait bai yu no inap bosim moa dispela provins long hapsait bilong wara Yufretis.”
17Orait king i lukim pas bilong ol na i bekim pas olsem, “Gude namba wan gavman Rehum na kuskus Simsai na ol wanwok bilong yutupela i stap long Samaria na long ol arapela hap bilong provins i stap long hapsait bilong wara Yufretis. Mi laik bekim tok bilong yupela.
18“Dispela pas yupela i bin salim, ol i tanim long tok Persia na ritim long mi.

19Olsem na mi tokim ol kuskus na ol i painimaut olsem, planti taim ol manmeri bilong Jerusalem i bin bikhet na sakim tok bilong ol king. Na tru tumas, ol man nogut i bin pulap long dispela taun.
20Bipo ol strongpela king i bin i stap long Jerusalem na ol i bin bosim olgeta hap bilong dispela provins long hapsait bilong wara Yufretis. Na ol i bin kisim ol kain kain takis long olgeta dispela manmeri.
21Olsem na yupela i mas tok strong long ol dispela man bai ol i lusim dispela wok inap mi tokim ol long kirapim wok gen.
22Yupela i mas i go kwiktaim na pasim ol. Nogut wok bilong ol i go het na bai ol i mekim nogut long mi.”
23Ol i kisim dispela pas bilong King Artaserksis na karim i go long Rehum na Simsai na ol wanwok bilong ol na ol i ritim pas long ol. Ol gavman i harim tok bilong king na ol i kisim ol soldia na hariap i go long Jerusalem na mekim ol Juda i lusim dispela wok.
24Bipo, long taim bilong King Sairus, ol birua i bin bagarapim wok bilong ol Juda na ol Juda i bin lusim dispela wok long haus bilong God long Jerusalem. Na haus i stap nating inap long namba 2 yia bilong Darius i stap king bilong Persia.