Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - ƐZƐRA

ƐZƐRA 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Yudanↄ kↄ̃n Bɛyãminↄ ibɛɛnↄ mà zĩ̀zↄ kɛ̀ aↄ̃ sùnↄↄ e kpɛ́ boo Dii Isarailinↄ Ludanɛ,
2aↄ̃ mↄ̀ wà Zɛrubabɛli kↄ̃n uabɛdeenↄ lè aↄ̃ bèńnɛ: À tó wà kpɛ́ boao, zaakɛ weè a Luda kii wɛtɛ lán a bàmɛ se. Weègↄ̃ à gbãgbãamɛ zaa gurↄↄ kɛ̀ Asirianↄ kí Esaradↄ̃ sùwao kɛ̀.
3Ben Zɛrubabɛli kↄ̃n Yesuao kↄ̃n Isaraili bɛde kpaaanↄ bèńnɛ: Wa Luda kpɛ́ bona dɛ a yã ũro. Wé wa pↄ́ bo Dii Isarailinↄ Ludanɛ watɛ̃ɛ lán Pɛsianↄ kí Sirusu dìɛwe nà.
4Ben bùsu pì deenↄↄ e wɛtɛɛ aↄ̃ Yudanↄ nↄ̀sɛ yaka, aↄ̃ↄe wɛ́ɛ tãaḿma lɛ aↄ̃ton kpɛ́ pì boro yãnzi.
5Aↄ̃ fĩa bò kína lɛ́dammarinↄnɛ zaa Sirusu gurↄↄ ai à gàa pɛ́ Pɛsianↄ kí Dariusu kíblegurↄↄa, ben aↄ̃ gìńnɛ kↄ̃n yã kɛ̀ aↄ̃ↄe pɛɛao.
6Aↄ̃ takada kɛ̃̀ Asuerunɛ à kíblenao gↄ̃̀ↄ, aↄ̃ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Yerusalɛmunↄ kↄ̃n Yudanↄ bùsuo píngi káara kpà à kiia.
7Bisilamu kↄ̃n Mitirɛdao kↄ̃n Tabɛlio kↄ̃n ń gbɛ̃ kpaaanↄ takada kɛ̃̀ Pɛsianↄ kí Atasɛsɛnɛ dↄ à kíblegurↄↄa. Aↄ̃ kɛ̃̀nɛ kↄ̃n Siria yão, ben wà bↄ̀kↄ̃tɛnɛ.
8Bùsu gbɛ̃nsi Reumu kↄ̃n a takadakɛ̃ri Simisaio takada kɛ̃̀ kí Atasɛsɛnɛ Yerusalɛmu yã musu dↄ wà bè:
9Bùsu gbɛ̃nsi Reumu kↄ̃n a takadakɛ̃ri Simisaio kↄ̃n ń gbɛ̃ kpaa yãkpaɛkɛrinↄ kↄ̃n gbãadeenↄ kↄ̃n Tiripↄlideenↄ kↄ̃n Pɛsianↄ kↄ̃n Ɛrɛkideenↄ kↄ̃n Babilↄnudeenↄ kↄ̃n Susadee kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ɛ Elamu bùsu guunↄ
10kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ kína bíta bɛ̀ɛde Asubanipali ń bↄ́ɛ ń bùsun à ń vɛ̃ɛvɛ̃ɛ Samaria wɛ́tɛn kↄ̃n Yuflati baa kɛ̀ kpa gu pãndenↄ,
11wamↄwa Yuflati baakɛkpadeenↄ n zↄ̀blerinↄ bé wà takada kɛ̀ kɛ̃̀nnɛ, kí Atasɛsɛ, wa bè:
12Kí, ǹgↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ Yuda kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ n kiia aↄ̃ sù kɛ̀nↄ gàa wèe Yerusalɛmu wɛ́tɛ zaa pãsĩ pì kaɛɛ, aↄ̃ ɛ̀ara wèe à bĩi boo dↄ, aↄ̃ↄe à bɛzĩ fɛɛɛ.
13Kí, ǹgↄ̃ dↄ̃ dↄ, tó aↄ̃ ɛ̀ara wà wɛ́tɛ pì kàɛ aↄ̃ à bĩi bò wà yã̀a, aↄ̃é tángba kpámma dↄro ke yàra'ↄↄ ke bùsu'ↄↄ, n ↄↄ kɛ̀ nɛɛ̀ sí é lago.
14Tia lán kɛ̀ bà kí, lán n bɛ wisin weè ble nà, èe kↄ̃ sío wà n kpɛɛ ero. Beee yãnzin wa takada kɛ̀kii kpã̀sãnnɛzi lɛ wà yã pì onnɛ.
15Ǹ wɛtɛ n dezinↄ takadanↄ guu ǹ gwa, nɛ́ e ǹ dↄ̃ dia wɛ́tɛ pì deenↄ swã gbãa, aↄ̃ ĩa dà kínanↄa kↄ̃n bùsu gbãadeenↄ. Zaa zi wɛ́tɛ pì deenↄ yãkete kɛ̀ bíta. Beee yãnzin wà wɛ́tɛ pì gbòrozi.
16Kí, wée oonnɛ, tó wà ɛ̀ara wà wɛ́tɛ pì fɛ̀ɛ wà ɛ̀ara wà à bĩi bò wà yã̀a, nɛ́gↄ̃ pↄ́ke vĩ Yuflati baa kɛ̀ kpa dↄro.
17Beee gbɛra kína takada kpã̀sãńnɛ à bè: Bùsu gbɛ̃nsi Reumu kↄ̃n à takadakɛ̃ri Simisaio kↄ̃n a gbɛ̃ kpaaa kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Samaria kↄ̃n Yuflati baa kãa kpaanↄ, ma ì kpàawa.
18Takada kɛ̀ á kpã̀sãmɛ, wà à kyó kɛ̀ wà bↄ̀kↄ̃tɛmɛ.

19Ma bè wà wɛtɛ takada ziinↄ guu, ben wà è yãpuramɛ, wɛ́tɛ pì deenↄ ègↄ̃ bↄↄ kínanↄ kpɛɛmɛ. Zaa zi yãketedeenↄmɛ.
20Kína ìsinↄ kpata blè Yerusalɛmu gwe, aↄ̃ gbãaa blè Yuflati baakãakpadeenↄa ń píngi, wà tángba kpàḿma kↄ̃n yàra'ↄↄo kↄ̃n bùsu'ↄↄo.
21À yã diɛ gbɛ̃ pìnↄnɛ aↄ̃ kámma bo sa. Aↄ̃ton ɛara wà wɛ́tɛ pì vuro ai mà ń gba lɛ́.
22À làakari kɛ! Àton nigãzĩi kpá yã pìziro, lɛ à zaaa pì tón ↄ tá à wa ásaru kɛro yãnzi.
23Kɛ̀ wà kí Atasɛsɛ lá pì kyó kɛ̀ wà bↄ̀kↄ̃tɛ Reumunɛ kↄ̃n à takadakɛ̃ri Simisaio kↄ̃n ń gbɛ̃ kpaaanↄ, ben aↄ̃ fɛ̀ɛ wà gàa wà Yudanↄ lè Yerusalɛmu gↄ̃ↄ. Aↄ̃ gìńnɛ pãsĩpãsĩ wà bè aↄ̃ kámma bo.
24Lɛn aↄ̃ kámma bò lɛ kↄ̃n Luda kpɛ́ zĩi kɛ̀ aↄ̃ↄe kɛɛ Yerusalɛmuo ai Pɛsianↄ kí Dariusu kíblena wɛ̃̀ plaadee guu.