Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - ʻAmosi

ʻAmosi 3

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Fanongo ki he folofola ni ʻa Sihova ʻaia kuo ne folofolaʻaki kiate kimoutolu, ʻe fānau ʻa ʻIsileli, ki he kau nofoʻanga kotoa pē naʻaku ʻomi mei he fonua ko ʻIsipite, ʻo pehē,
2“Ko kimoutolu pe kuo u ʻilo ʻi he ngaahi faʻahinga kotoa pē ʻo māmani: ko ia te u tautea ʻakimoutolu koeʻuhi ko hoʻomou angahia kotoa pē.”
3‌ʻE faʻa ʻaʻeva ha toko ua, ka ʻoku ʻikai te na feʻofoʻofani pe?
4‌ʻE ngungulu ha laione ʻi he vao ʻakau, ʻoka ʻikai ha meʻakai? ʻE tangi ha laione mui ʻi hono ʻana, ʻi he ʻikai te ne moʻua ha meʻa?
5‌ʻE moʻua ha manupuna ʻi he fonua ʻoka ʻikai tauheleʻi? ʻE toʻo ʻae tauhele mei he fonua, ʻoku teʻeki ke tō ki ai ha meʻa siʻi ʻe taha?
6‌ʻE ifi ʻae meʻalea ʻi he kolo, ka ʻe ʻikai manavahē ʻae kakai? ʻE hoko ha kovi ki he kolo, ka kuo ʻikai fai ia ʻe Sihova?
7Ko e moʻoni ʻe ʻikai fai ha meʻa ʻe Sihova ko e ʻOtua, kae taʻefakahā ia ki heʻene kau tamaioʻeiki ko e kau palōfita.
8Kuo ngungulu ʻae laione, ko hai ʻe ʻikai manavahē? Kuo folofola ʻa Sihova ko e ʻOtua, ko hai ʻe ʻikai kikite?
9Fanongonongo ʻi he ngaahi fale fakaʻeiʻeiki ʻo ʻAsitoti, pea ʻi he ngaahi fale fakaʻeiʻeiki ʻo ʻIsipite, ʻo pehē, “Fakataha ʻakimoutolu ki he ngaahi moʻunga ʻo Samēlia, pea vakai ʻae ngaahi maveuveu lahi ʻi ai, pea mo e fakamālohia ʻi he lotolotonga ʻo ia.”
10‌ʻOku pehē ʻe Sihova, “ʻOku ʻikai te nau ʻilo ke fai totonu, ʻoku fokotuʻu ʻae fakamālohi mo e kaihaʻa ʻi honau fale fakaʻeiʻeiki.”
11Ko ia ʻoku pehē ʻe Sihova ko e ʻOtua, “ʻE ai ha fili te ne takatakai ʻae fonua; pea te ne holoki hoʻo mālohi meiate koe, pea ʻe maumauʻi ho ngaahi fale fakaʻeiʻeiki.”
12‌ʻOku pehē ʻe Sihova, “Hangē ʻoku toʻo ʻe he tangata tauhimanu ʻae alanga ʻe ua, pe ko e konga ʻoe telinga mei he ngutu ʻoe laione; ʻe pehē ʻae toʻo ʻae fānau ʻa ʻIsileli, ʻoku nofo ʻi he tuliki ʻoe moheʻanga ʻi Samēlia, pea ʻi he tokotoʻanga ʻi Tamasikusi.”
13“Mou fanongo, pea fakahā ʻi he fale ʻo Sēkope,” ʻoku pehē ʻe Sihova ko e ʻOtua, ko e ʻOtua ʻoe ngaahi kautau.
14“Koeʻuhi ʻi he ʻaho ko ia, te u ʻaʻahi ki he ngaahi talangataʻa ʻa ʻIsileli ʻiate ia, te u ʻaʻahi foki ki he ngaahi feilaulauʻanga ʻo Peteli: pea ʻe tutuʻu ʻae ngaahi nifo ʻoe feilaulauʻanga, pea te nau tō ki he kelekele.
15Pea te u taaʻi ʻae fale ʻoe faʻahitaʻu momoko fakataha mo e fale ʻoe faʻahitaʻu mafana; pea mo e ngaahi fale lei ʻe ʻauha, pea ʻe ʻosi ʻae ngaahi fale lahi,” he ʻoku pehē ʻe Sihova.