Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - यहोसु

यहोसु 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु यहोसुमी इस्राएली आन थर नेल्‍ल कली शेकेममी इस्राएली आन खाल्‍पा, आन ठेयब मुर, आन निसाफ पाइब नु मेको आन सासन पाइब आन कली ब्रेत्‍ताक्‍व। मिनु मेको नेल्‍ल परमप्रभु आ ङोंइती जाक्‍शा बाक्‍तेक्‍म।
2मिनु यहोसुमी मुर नेल्‍ल आन कली “परमप्रभु यावे, इस्राएली आन परमप्रभुमी ‘साइ नेसी इन किकी पिपी, अब्राहाम नु नाहोर आ आफ तेराह युफ्रेटीस खोला आ आइक्‍ची हांबुम बाक्‍शो बाक्‍तेक्‍म। मिनु मेकोपुकीमी अरु देवी देवता आन कली ठेयब सेल्‍तेक्‍म। उत्‍पत्ती ११:२६; उत्‍पत्ती ३१:१९; उत्‍पत्ती ३५:२
3तन्‍न गो इन किकी पिपी अब्राहाम कली खोला आइक्‍ची हांबु रे पा पित्‍ता। मिनु मेको कली कनान रागी नेल्‍ल हिरताक्‍ङ। मिनु सोशा बो‍शा, इसहाक माइश्‍शो तौ का गेता।
4मिनु इसहाक कली याकूब नु एसाव माइश्‍शो तौ निक्‍शी गेता। मिनु एसाव कली सेइर पहाडम बाक्‍चा कली गेता। मिनु याकूब नु आ तौपुकी चहिं इजीप्‍त रागी लाम्‍तेक्‍म। उत्‍पत्ती ३२:४; उत्‍पत्ती ४६:६
5मिनु नोले गो मोसा नु हारून कली सोइक्‍ताक्‍ङसी। मिनु गो इजीप्‍त ङा मुर आन कली श्‍येत गेता। मिनु गो इन कली मेकेर रे ग्रुंइ‍ताक्‍नी। प्रस्‍थान ३:१०
6मिनु गो इन किकी पिपी आन कली इजीप्‍त रागी रे पा ग्रुंइ‍शा पित्‍ता। मिनु मेकोपुकी लल समुन्‍द्र सम्‍म जाक्‍तेक्‍म। इजीप्‍त ङा मुरपुकीमी इन किकी पिपी आन कली शारा नु बग्‍गीमी लल समुन्‍द्र सम्‍म खेदा पाम्‍तेक्‍म। प्रस्‍थान १२:३३,५१
7मिनु खेदा पाइब आन कली तशा मेकोपुकीमी परमप्रभु यावे, आं कली “वारच पाइय्‍यीकी” दे आं कली थोम्‍तेक्‍म। मिनु गो मेकोपुकी नु खेदा पाइब आन दातेमी छिङछिङ सेल्‍ता। मिनु मेको खेदा पाइब नेल्‍ल आन कली ब्‍वाक्‍कुमी ख्रुम्‍शा साइक्‍तामी। गो इजीप्‍त रागी ङा मुर आन कली मार मार पङा, गे आंमा ताइतीनी। मिनु नोले गेपुकी शुश नाक्‍ती सम्‍म गोरशो रागीमी बाक्‍तीनी। प्रस्‍थान १४:--
8मिनु गो इन कली यर्दन आ पूर्ब एमोरी आन रागीमी चाक्‍‍ता। मिनु मेकोपुकीमी गेपुकी नु लडाइ पाम्‍तेक्‍म। मिनु गो मेको आन कली इन गुइमी गेता। गो मेको आन कली इन ङोंइती खतम सेल्‍ता। मिनु गेपुकीमी मेको आन रागी आंम के सेल्‍तीनी। गन्‍ती २१:२५,३१
9मिनु मोआब ङा पिप सिप्‍पोर आ तौ बालाकमी इस्राएलीपुकी नु लडाइ पचा मिम्‍शा, इन कली सराप पचा कली बेओर आ तौ बालाम कली ब्रेत्‍थ सोइक्‍ताक्‍व। गन्‍ती २२:-
10तन्‍न गो बालाम आ लोव़ मनेनु। मोपतीके मेकोमी इन कली आसीक गेस ङा गेस पाप्‍तु। मिनु गो इन कली बालाम आ गुइ रे पा प्रोंइता। गन्‍ती २३:११,२०
11मिनु नोले गेपुकी यर्दन शोक्‍सीशा यरीकोमी जाक्‍तीनी। मिनु यरीको ङा मुरपुकी एमोरी, परिज्‍जी, कनानी, हित्ती, गिरगाशी, हिव्‍वी नु यबुसीपुकीमी गेपुकी नु लडाइ पाम्‍तेक्‍म। तन्‍न गो मेको आन कली इन गुइमी गेता। यहोसु ३:१०; यहोसु ६:१-२१
12गो इन ङोंइङोंइती हिकवा सोइक्‍ताक्‍ङ। मेकोमी एमोरी आन पिप निक्‍शी आस कली खेदा पाम्‍तेक्‍म। गे इन तरवार नु लिब्रामी खेदा पचा ममाल्‍नी। प्रस्‍थान २३:२८; यहोसु १०:१-२
13गो इन कली इन मशोक्‍शो रू, रागी नु इन मसेल्‍शो सहर गेता। मिनु गेपुकी मेकेर बाक्‍नीनी। गेपुकीमी मख्रुम्‍शो अङगुर रू नु तेल रवा ङा फल जना जन बाक्‍नीनी’ दे परमप्रभुमी देंत” दे यहोसुमी मुर नेल्‍ल आन कली देंत। ब्‍यवस्‍था ६:१०-११
14मिनु यहोसुमी “मोपतीके मुल परमप्रभु यावे कली मान पा हिंशा, मेको कली थमा पा मप्रोंइथु, गेय पने। इन किकी पिपीमी खोला आइक्‍ची हांबु नु इजीप्‍त रागीमी पूजा पशो देवी देवता आन कली ताइक्‍तीन। परमप्रभु यावे कली ठेयब सेलीन। यहोसु २४:२; प्रस्‍थान ३२:-
15तन्‍न परमप्रभु यावे आ नें ठेयब सेल्‍चा मदाक्‍नीनी हना, सु कली ठेयब सेल्‍नीनी? मुलाक्‍ती योव़ङीन। गे इन किकी पिपीमी खोला आइक्‍ची हांबुम पूजा पशो देवी देवता आन कली ठेयब सेल्‍नीनी देय मुल बाक्‍शो एमोरी आन रागी ङा देवी देवता आन कली ठेयब सेल्‍नीनी? योव़ङीन। तन्‍न गो नु आ खिं ङा मुरुमी परमप्रभु यावे कली ला ठेयब सेल्‍नीकी” देंत। ब्‍यवस्‍था ६:१३-१४
16मिनु मुरपुकीमी “गो गेनायो परमप्रभु यावे कली मप्रोंइनीकी। मिनु अरु देवी देवता आन कली पूजा मपाइनीकी।
17मारदे हना परमप्रभु यावे, आंइ परमप्रभुमी आंइ कली नु आंइ किकी पिपी आन कली इजीप्‍त रागीम वाइल दुम्‍शो खिं रे ग्रुंइशा पिश्‍शो बाक्‍त। मिनु मेकोमी आंइ ङोंइती दुम्‍तीक ठेयब ठेयब छक लाक्‍चा ङा गेय पाप्‍तु। गो ते लाइतक हना यो, परमप्रभु यावेमी आंइ कली कोव़ना कोव़न बाक्‍त।
18मिनु परमप्रभु यावेमी आंइ ङोंइती रे एको रागीम बाक्‍ब एमोरी आन कली खेरतु। मोपतीके गोपुकीमी यो परमप्रभु यावे कली ठेयब सेल्‍नीक। मारदे हना मेको आंइ परमप्रभु बाक्‍ब” देंतेक्‍म।

19मिनु यहोसुमी मुर आन कली “गेपुकीमी परमप्रभु यावे कली ठेयब सेल्‍ने मचाप्‍नीनी। मारदे हना मेको का ला परमप्रभु नु रुश पाइब परमप्रभु बाक्‍ब। मिनु मेकोमी इन मरिम्‍शो पशो नु इन पाप मक्‍याम्‍ब। ब्‍यवस्‍था २९:३; प्रस्‍थान २०:५
20गेपुकीमी परमप्रभु यावे कली प्रोंइशा, अरु देवी देवता आन कली पूजा पाइतीनी हना, इन कली ङोंइती रिम्‍शो पा, नोले मरिम्‍शो पचा गोइब। मिनु इन कली खतम पोक्‍ब” देंत।
21मिनु मुरपुकीमी यहोसु कली “ममाइ, गोपुकीम परमप्रभु यावे कली ठेयब सेल्‍नीकी” देंतेक्‍म।
22मिनु यहोसुमी “गेपुकीमी परमप्रभु यावे कली ‘ठेयब सेल्‍नीक’ देंशा, गे आंमा सांकछी दुम्‍तीनी” देंत। मिनु मेकोपुकीमी “गो थमा पा सांकछी दुम्‍तक” देंतेक्‍म।
23यहोसुमी “मुल गेपुकी नु बाक्‍शो देवी देवता ताइक्‍तीन। इन थुं परमप्रभु यावे, इस्राएली आन परमप्रभु गे हिरदीन” देंत। उत्‍पत्ती ३५:२;
24मिनु मुरपुकीमी यहोसु कली “गो परमप्रभु यावे, आंइ परमप्रभु कली ठेयब सेल्‍नीकी। मेको आ लोव़ टीनीक” देंतेक्‍म।
25मेको नाक्‍ती यहोसुमी मुर आन कली कबल पाप्‍तु। शेकेममी मेको आन कली पतीक नु मपतीक नेल्‍ल ब्रेक्‍ताक्‍व। २राजा २५:३
26मिनु यहोसुमी मेको ब्रेक्‍स नेल्‍ल परमप्रभु आ अरेशो लोव़ ब्रेक्‍तीक किताबमी ब्रेक्‍ताक्‍व। मिनु मेकोमी ठेयब फुल्‍लु का लाइश्‍शा, परमप्रभु यावे आ बाक्‍तीक आ नेक्‍था ङा ठेयब रवा आ पुंम ख्रुक्‍तु। उत्‍पत्ती ३५:४; न्‍यायाधीस ९:६
27मिनु यहोसुमी मुर नेल्‍ल आन कली “कोव़ङीन, एको फुल्‍लु आंइ सांकछी बाक्‍ब। परमप्रभु यावेमी आंइ कली देंशो लोव़ नेल्‍ल एको फुल्‍लुमी यो तुइश्‍शो बाक्‍ब। मोपतीके गेपुकीमी इन परमप्रभु कली प्रोंइतीनी हना, गे जोल पाइब बाक्‍नीनी, दे एको फुल्‍लु सांकछी बाक्‍ब” देंत। यहोसु २२:२७; उत्‍पत्ती ३१:४८
28मिनु यहोसुमी मेको आन कली मेको आन आंम आंम थेरशो रूमी सोइक्‍ताक्‍व।
29मेको नेल्‍ल दुम नोले नून आ तौ, परमप्रभु यावे आ गेय पाइब यहोसु सहे का १० बर्समी बेक्‍त। गन्‍ती २७:१८-२३
30मिनु मेकोपुकीमी यहोसु कली गाश डांडा आ उत्तर गे एफ्राइम आ पहाड तिम्‍नाथ-सेराह माइक्‍तीक, आंम आ रूमी थिम्‍तेक्‍म। यहोसु १९:५०
31इस्राएलीपुकीमी यहोसु आ ब्रोंइतीक नाक्‍त सम्‍म परमप्रभु यावे कली ठेयब सेल्‍तेक्‍म। मिनु परमप्रभु यावेमी पशो नेल्‍ल तशा तुइक्‍ब खाल्‍पापुकी बाक्‍मा सम्‍म मेकोपुकीमी परमप्रभु यावे कली ठेयब सेल्‍तेक्‍म। न्‍यायाधीस २:७
32इस्राएलीपुकीमी योसेफ आ रुश कली इजीप्‍त रागी रे लाइश्‍शा, शेकेम सहरम थिम्‍तेक्‍म। याकूबमी मेको रू कली हमोर आ तौपुकी रे सहे का चांदी के शेकेलमी ग्‍याप्‍शो बाक्‍त। हमोर चहिं शेकेम सेल्‍ब बाक्‍त। शेकेम योसेफ आ चच युइ आन थेरशो रू दुम्‍त। शेकेल का ११.५ ग्राम खोदेंशो बाक्‍ब। उत्‍पत्ती ५०:२५; उत्‍पत्ती ३३:१९
33मिनु हारून आ तौ एलाजर यो बेक्‍त। मेको कली गिबा सहरमी थिम्‍तेक्‍म। मेको एफ्राइम ङा पहाड रागीमी बाक्‍शो सहर, मेको आ तौ फिनेहास कली गेम्‍तेक्‍म। ब्‍यवस्‍था १०:६