Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - Jeremías

Jeremías 41

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wata ganchis caj quillacho Ismaelga aywaran Mizpaman Gedaliaswan tincunanpaj. Ismael caran Netaniaspa wamran, Elisamapana willcan. Payga caran Judá raypa castan. Ismael aywaran chuncaj runacunawan. Mizpachöga Gedaliaswan llapan micur upur jamarparan.
2Ichanga Ismael aywashan chuncaj runacunawan illajpita jatarcärir sablincunawan wañuycachiran Gedaliasta. Paytaga Judäpa mandajnin gobernador cananpaj Babiloniapa rayninmi churasha caran.
3Ismaelga wañuycärachiran Mizpacho Gedaliaswan caycaj Judá runacunata, Babilonia suldärucunatapis.
4Gedaliasta wañuchishan warannenga pipis manaraj musyaranrächu.
5Chay örami Shequempita, Silupita, Samariapita chayaycämuran pusaj chunca (80) runacuna. Paycuna aywaycämuran shaprancunata rutucusha, röpancuna rachisha, janancunatapis cuchucusha. Paycunaga aparcaycämuran chaqui micuy ofrendancunata, insinsuta Tayta Diospaj Templuman churananpaj.
6Chay runacuna manaräpis Mizpaman chayaptin Ismaelga wagashpan tariparan. Tincurcushpan juclla niran: «Ahicampa wamran Gedaliasta saluday-llapa.»
7Siudä chaupinman chay runacuna chayaycäriptin Ismaelga pushashan runacunawan wañuycärachiran. Nircur jatuncaray uchcu caycajman wiñarpäriran.
8Ichanga waquinta wañuycächiptin chuncaj runacuna Ismaelta ruwacuran: «Ama wañuchimaychu. Nogacunaga jircachömi pacaraycächë rïguta, sebädata, asëtita, mishquita» nir. Chayno niptin Ismaelga waquin cajtawan iwal mana wañuchirannachu.
9Wañuchishan runacunata Ismael wiñashan uchcuga caran ray Asa, Israelpa raynin Baasapita chapacur rurachishanmi. Chay uchcuga caran fiyupa jatun. Fiyupa jatun caycaptinpis Ismael wañurcachir wiñashan ayacunaga juntaran.
10Chaypita Ismaelga prësu chariran Mizpacho quëdaj caj runacunata, raypa warmi wamrancunatapis. Chay runacunata mandaj suldäru Nabuzaradanga cacharan Gedaliaspa maquinchömi. Ismaelga chay runacunata apacurcur Amón nasyunman aywacuycaran.
11Careapa wamran Johanán paywan caycaj mandaj suldärucuna mayaran Ismael fiyupa mana allita rurashanta.
12Chaymi llapan runacunata shuntacurcur aywaran Ismaelta magananpaj. Aywashpan tariran Gabaoncho ishtanqui caycajpa läduncho pachacaraycajta.
13Ismael prësu apaycashancunaga Johananta mandaj suldäruncunatawan ricärir fiyupa cushicuran.
14Chaura prësu aywaycajcuna Johananman ushajpaj guellicarcäriran.
15Ichanga Ismael pusaj yan'guincunawan Johananpita gueshpir aywacuran. Gueshpishpan Amón nasyunman aywacuran.
16Gedaliasta Ismael wañuycachir Mizpapita prësu apaycashan mandajcunata, warmicunata, wamracunata guechurcur Johananna paywan aywaj mandaj suldärucunawan pushacuran
17Belenpa läduncho caycaj Gerut-quimamman. Chaychöna goyaran. Paycunaga yarparan Egiptucama aywacuytami.
18Aywacuyta yarparan Babilonia runacunapita gueshpinanpämi. Gedaliasta Ismael wañuchishanpita Babilonia runacunata fiyupa manchacuran. Gedaliastaga Babiloniapa rayninmi churasha caran Judá nasyunpa gobernadornin cananpaj.