Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Yeremi

Yeremi 39

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sedesiɑsi Yudɑbɑn sinɑ bokon bɑndun wɔ̃ɔ nɔɔbɑ nnɛse, yen suru wɔkuruse sɔɔrɑ Nɛbukɑnɛsɑɑ, Bɑbilonin sinɑ boko u Yerusɑlɛmu wɔrimɑ kɑ win tɑbu kowobu kpuro. Mɑ bɑ sɑnsɑni ɡirɑ yen bɔkuɔ, mɑ bɑ kuku yenu kuɑ bɑ kɑ sikerenɑ.
2Sedesiɑsin bɑndun wɔ̃ɔ wɔkurɑ tiɑsen suru nnɛse, yen sɔ̃ɔ nɔɔbɑ nnɛse sɔɔrɑ bɑ ɡbɑ̃rɑru yɑbɑ.
3Sɑɑ yerɑ Bɑbilonin tɑbu sinɑmbu bɑ duɑ bɑ wuu ɡe tɑrusi ɡen kɔnnɔ wuu suunuɡuu ɡiɑn di. Tɑbu sinɑm ben yĩsɑ wee, Nɛɛɡɑli Sɑrɛsɛɛ, kɑ Sɑnɡɑɑ Nɛbu, kɑ Sɑɑsekimu, sinɑ bokon sɔm kowobun wiruɡii, kɑ mɑɑ Nɛɛɡɑli Sɑrɛsɛɛ wi u sɑ̃ɑ dobo doboɡibun wiruɡii, kɑ sere sinɑ bokon tɑbu sinɑm be bɑ tie.
4Ye Sedesiɑsi, Yudɑbɑn sinɑ boko kɑ win tɑbu kowobu bɑ bu wɑ, yerɑ bɑ duki yɑrinɑ wɔ̃kuru bɑ yɑrɑ kɑ kɔnnɔ ɡe ɡɑ wɑ̃ɑ ɡbɑ̃rɑnu yirun bɑɑ sɔɔ sinɑ bokon dɑ̃ɑ ɡbɑɑrun bɔkuɔ wɔwɑn berɑ ɡiɑ.
5Adɑmɑ Bɑbilonin tɑbu kowo be, bɑ sinɑ boko Sedesiɑsi nɑɑ swĩi mɑ bɑ nùn nɑɑmwɛ Yerikon wɔwɑɔ. Yerɑ bɑ nùn mwɑ bɑ kɑ dɑ Bɑbilonin sinɑ bokon mi, Ribilɑɔ, Hɑmɑtin temɔ. Miyɑ u nùn siri.
6Mɑ u derɑ bɑ Sedesiɑsin bibu kɑ win sinɑ ɑsɑkpɔbu sɑkirɑ Ribilɑ mi, win nɔni biru.
7Yen biru u Sedesiɑsin tiin nɔni wɔwɑ mɑ u nùn bɔkuɑ kɑ sii ɡɑndun yɔni bɑ kɑ dɑ Bɑbiloniɔ.
8Bɑbiloniɡii be, bɑ Yerusɑlɛmun sinɑ kpɑɑru kɑ yen yɛnusu dɔ̃ɔ mɛni, mɑ bɑ yen ɡbɑ̃rɑru sururɑ.
9Yen biru Nɛbusɑrɑdɑ, kɔ̃sobun wiruɡii, u tɔn be bɑ tie Yerusɑlɛmuɔ kɑ be bɑ nùn tii wɛ̃ kɑ sere mɑɑ be bɑ tie tem mɛ sɔɔ ɡurɑ u kɑ doonɑ Bɑbiloniɔ.
10Adɑmɑ u ben bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛ be bɑ ǹ ɡɑ̃ɑnu mɔ deri tem mɛ sɔɔ mɑ u bu ɡbeɑ wɛ̃.
11Mɑ Nɛbukɑnɛsɑɑ, Bɑbilonin sinɑ boko u Nɛbusɑrɑdɑ, kɔ̃sobun wiruɡii woodɑ wɛ̃ Yeremin sɔ̃ u nɛɛ,
12ɑ nùn mɛɛrio kpɑ ɑ nùn kɔ̃su. A ku nùn kɔ̃sɑ ɡɑɑ kuɑ. Ye u nun sɔ̃ɔwɑ kpuro, ɑ koowo.
13Mɑ Nɛbusɑrɑdɑ, kɔ̃sobun wiruɡii, kɑ Nɛbusɑsibɑni, sinɑ bokon sɔm kowobun wiruɡii, kɑ Nɛɛɡɑli Sɑrɛsɛɛ, dobo doboɡibun wiruɡii, kɑ sere sinɑ bokon tɑbu sinɑmbu kpuro,
14bɑ ɡɔrɑ bu Yeremi yɑrɑmɑ pirisɔm dirun di, kpɑ bu kɑ nùn dɑ bu Gedɑliɑ, Akikɑmun bii, Sɑfɑnin debubu nɔmu sɔndiɑ. Wiyɑ u kɑ nùn dɑ win yɛnuɔ. Nɡe mɛyɑ Yeremi u kɑ yɑrɑ u wɑ̃ɑ kɑ Yudɑ be bɑ tie.
15Sɑɑ yè sɔɔ Yeremi u wɑ̃ɑ pirisɔm sɔɔ, Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ,
16ɑ doo ɑ Ebɛdi Mɛlɛki, Etiopiɡii wi sɔ̃ ɑ nɛɛ, nɛ, Gusunɔ Isirelibɑn Yinni, nɛ wi nɑ wɔllu kɑ tem mɔ, nɑ rɑɑ ɡeruɑ nɑ nɛɛ, kɔ̃sɑ yɑ koo wuu ɡe deemɑ, n ǹ mɔ ɡeɑ. Tɛ̃, kon de kɔ̃sɑ ye, yu tunumɑ. Ye kpurowɑ yɑ koo koorɑ win nɔni biru.
17Adɑmɑ yen tɔ̃ɔ te, kon nùn yɑkiɑ. Bèn bɛrum u mɔ̀ mi, bɑ ǹ nùn nɔmɑ turi.
18Nɑ ǹ derimɔ bu nùn ɡo. Kon win wɑ̃ɑru yɑkiɑ, domi u mɑn nɑɑnɛ kuɑ. Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni ɡeruɑ.