Text copied!
CopyCompare
Uwait nugau Ze Naliu - Mak

Mak 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gil aliag mazicina, zobu tub ebu duailel bret zis tamacag zacanem, wanib Pasowa zuna, Uwait ula dacanemen dudu banban mui, kasai ze tapaimaranem dudu mui, agen Yesus gusig pataimai, webi, noumamau en wage wageimai ze patemen.
2Bo, go enemen, “Ig go Imabun Ziwas Zobu go ebu i wabun, duailel agen asaimai, ig ibaig ban malai mamam.”
3Betani uzan, du tub wanib Saimon, getal go ebeu leprosi mui dacaneun, Yesus nug gonugau zaueim simai daimai, ee zabun eebiz waugab hoboi dareun. Ee zina zina, air tub nug dalim naliu a ilau sous naliu wanib nar mui oi zoun. Air go gue getal aiwag banou sil go a ilau sous naliu gau meun. Gonug dalim go outaimai, a ilau sous naliu mui Yesus nugau gagalig ebu esikeun.
4Dudu ipal daremen go igul uligaimai, goagal oiagab eg wina, agzozou enemen, “Einen air go nug a ilau sous naliu mui gaul sakeu?
5Ig ze go dudu maremun, gau mebi, gonun aiwag banou, wai tutak ebuan aiwag sul, oimai, duailel ecesab tamacag marabun iboin.” Guzenina, go air go gusig ze auremen.
6Yesus nug goagal dabeleu abiu maimai, awareun, “Ag air go utebi, damau. Ag go einen ougab eg moroimai, uhu moromen? Go igul naliu pet go iz ebilab meu.
7Duailel ecesab tamacag ag abai umkoskos daren, agen umkoskos go isanarabun iboin. Bo, iz ag abai umkoskos ban i dai.
8Gonug ein igul guzenabun guzeneun. Go a ilau sous naliu mui izal enim tabug ebu esikeun, go iz noumemin, ob oug noumabun enim tabug suban uluseun.
9Iz ag petak pet awarem, dudu agen Uwait nugau Ze Naliupet e em gasag unum duailel awarai aidaimai, igul go air e nug meun go han awaramam. Guzenaimai, duailel ag go en dabilamam.”
10Guzenaimai, Yesus nugau tapaimaraneu dudu begurug sag ebuan du tub, gonugau wanib Zudas Iskariot, go Uwait ula dacanemen dudu banban waiagab Yesus goagal ebeagab ebu mabun beteun.
11Go ze go doimai, siksikaimai, aiwag murabun baib memenin. Guzenina, Zudas go Yesus goagal ebeagab ebu mabun abu itanai dareun.
12Bret zis tamacag agaimai zanemen ziwas tutak amegai zoun. Ziwas go ebu Zuda duailel ag agal Pasowa sipsip nag waimai, agaimai, zanemen. Guzenaimai, Yesus nugau tapaimaraneu dudu agen Yesus auremen, “Ig nait Pasowa ziwas ebu ee zabun pip eru ebu betei suban kasai mizamam?”
13Guzenai aurina, gonug gonugau tapaimaraneu dudu aliag palautaraimai, awareun, “Ag uzan go bitabun ebu, du tub go ze uleimai, zumau, ag tularamau. Ag go sesamorai beten.
14Go zaueim siba, ag zauan zau atag du go auran, ‘Igual tapaimigeu du eneun, “Iz izal tapaimaranem dudu abai Pasowa ee zabun zau empip eru ebu dareu?” guzenai ze meun.’
15Go zau tub empip banou ecesab suban meun wag ginam dareu abai maramau. Ag go ebu igual ee zabun empip suban kasan.”
16Go beteimai, ban uzan simai, Yesus nug awareun sul uligaimai, zaueim go Pasowa ee zabun empip suban kasemen.
17Umusig mina, Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu begurug sag abai aleun.
18Go hoboimai, ee zai daren, go nug guzenai awareun, “Iz ag petak pet awarem, du tub ag ula dareu go nug izal iwai zaiar agal ebeagab ebu milamau. Du go gue ulis iz ibail ee zai dareu.”

19Go guzenina, go goagal oiagab uhu usalemen. Go tutak tutak agen guzenai kanabemen, “Na iz en anem ta? Iz tam ta?”
20Yesus nug koli awareun, “Du go gue izal dudu begurug sag abai dareu. Go iz ibail ereg tebil tutak ebu gonugau bret il ebu maimai, oimai zimau.
21Uwait nugau ze eim aneun sul, Du Nugau Nag noumamau, bo, du go nug gonugau iwai zaugul agal ebeagab ebu mareun, du go gue bisou a. Du go gue anag nug soligweun ziwas ebu noumeun zob, go uhu ginampet. Guzenab tam, gonun, aiu ses Mesgai wag go uhu banou pet umau.”
22Go ee zai daren, Yesus nug bret oimai, Uwait auraimai, ebeg sil kuaraimai, gonugau tapaimaraneu dudu maraimai, eneun, “Ag oiban, zan. E izal enim tabug.”
23Guzenaimai, go koli gap wain ze mui oimai, Uwait auraimai, gonugau tapaimaraneu dudu maren, go unum e gap ebuan ze zemen.
24Gonug awareun, “E izal esep, Uwait nug esep gonug ag abai baib awau meu. Izal esep go goricina, duailel asiu isanaramau.
25Iz ag petak pet awarem, iz koli e wain dab ebuan ze i zai, betei iz wain ze awau tub go izal Mekai nugau gumarabun uzan koli zai.”
26Guzenaimai, go kabal tub waimai, uzaneim noimai, Oliv em manam ebu betemenin.
27Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu guzenai awareun, “Ag iz utilaimai, uminai teliamamen. Uwait nugau Ze guzenai sikut wai memen dareu, eneu, ‘Sipsip gumamau du go izan wemin, sipsip inain go uminaimai, ata atai teliteliamam.’
28Bo, iz noumaimai, koli asaimai amegai Galili agaig ebu beteimin, ag sesamilai bitamamen.”
29Pita nug aureun, “Go unum na utizai, telecebi, iz tutak na i utizanai.”
30Yesus nug koli guzenai aureun, “Iz na petak pet aizem, ulis umaum toi aliag i ulau ebu, na izal wanim wagemaimai, ziwas ainarai ebu, ‘Iz du go i abiu’ amam.”
31Bo, Pita nug gusig aureun, “Petak pet, iz guzenai ze i manai. Iz na ibaiz ereg noumai.” Yesus nugau tapaimaraneu dudu agen han guzental anemen.
32Yesus gonugau tapaimaraneu dudu abai ereg em tub wanib Getsemani beteimai, go nug awareun, “Ag e ebu hoboi dabi, iz Uwait auramoroi.”
33Gonug Pita, Zems zaug Zon abai imarai beteimai, gonugau ougab eg wina, go nugtal nug en bisou maimai, guzenai awareun, “Izal oiab uhu pet mina, wauiag kuatina, noumamoroi. Ag e ebu awau dan.”
35Go holoi beteimai, em nogoug ebu ou tonoi nineimai, Uwait nug go uhu go ebu i zuabun aimai Uwait aureun.
36Gonug aureun, “O Mekai, na ein salau guzenabun iboi. Na iz ebilab ebuan gap tub uhu mui oi himam. Bo, na izal dabeleu i sesamoren, na nait dabeleu tutak sesamoren.”
37Guzenai auraimai, go gonugau tapaimaraneu dudu gabuai daremen ebu zoimai piaraimai, asareun. Go Pita aureun, “Saimon, na gabuem ta? Na iz gumilaimai, iz ibail ban awau ginam dabun iboin tam ta?

38Ag i gabuan, awau daiban, Uwait auran. Guzenebi, Satan nug i polumaramau. Iz abiu ag igul naliu guzenabun dabelenemen, bo, agal enimag gusig dabun iboi tam.”
39Guzenaimai, go beteimai, koli Uwait ze go getal aureun guzental aureun.
40Go koli alaimai, gonugau dudu koli gabuai daren, piareun. Go ames wagarina, awau dabun iboin tam. Goagen ein ze aurabun i abiu.
41Yesus nug koli Uwait aurabun utarai waneun. Gonug kolital ziwas ainarai alaimai, asaraimai, awareun, “Ag gabuai daimai, imai daremen ta? Go iboi! Uligan! Du Nugau Nag ebegarab durub waimai, dudu igul eg macanemen agal ebeagab ebu mabun ziwas aleu.
42Ulib e du nug iz izal iwai zaiar ebeagab ebu milabun go aleu. Ag asan! Ig betei go tularabun unab.”
43Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu ze go awa awarina, gonugau tapaimaraneu dudu begurug sag ebuan du tub gonugau wanib Zudas, go waugab aleun. Zuda dudu banban mui, Uwait ula dacanemen dudu banban mui, kasai ze tapaimaranem dudu agen dudu asiu Yesus gusig patabun palautaren, Zudas sesamorai betemenin. Goagal malaimanem maulzag mui, malai hog mui patai alemen.
44Zudas nug getal go dudu guzenai awareun, “Iz du go betei sibeg zukeminag, ag abe mamamen du go tutak ag gusig pataimai, go malai dudu agal ebeagab ebu mebi, imai unamam.”
45Guzenaimai, Zudas nug pigai Yesus waugab beteimai, guzenai aureun, “Umaseu, tapaimiganem du!” auraimai, sibeg zukzukeun.
46Dudu ag go abe maimai, Yesus gusig patemen.
47Du tub ag ula tapai dareun, go nug gonugau maulzag huia oimai, Uwait ula dareu du banou nugau salau du waimai, gonugau dabug gau kuatai heun.
48Guzenina, Yesus nug dudu awareun, “Ag malai mabun malai hog mui maulzag mui oimai, iz zob du sul ebe aram durub waimai, iwabun alemen ta?
49Iz ziwas umkoskos Uwait ecesab muranemen zau banou zaueim duailel tapaimaremin, ag go ebu ebe aram durub waimabun utanemen. Bo, ag igul go guzenina, Uwait nugau Ze doimai, awaranemen dudu agen gonugau ze sikut wai memen go petak usaleun.”
50Ziwas go ebutal, gonugau tapaimaraneu dudu unum uminaimai teliemen.
51Mogoi awau tub ninaneun tibur galau tutak tuageun, Yesus sesamorai beteun. Dudu goagen gusig paten, go gonugau ninaneun tibur galau agal ebeagab ebu uteimai, burum uminaimai telieun.
53Gumaranemen dudu go Yesus gusig patemen, goagen Uwait ula dacaneu du banou pet nugau zaueim imai betemenin. Go ebu Uwait ula dacanemen dudu banban mui, kasai ze tapaimaranem dudu mui, Zuda dudu banban abai ereg gotulai daremen.
54Pita go wage wageimai sesamarai, holoi holoi beteun. Guzenaimai, Pita zaueim simai, go zau gumanemen dudu abai hoboimai, ab ugei dareun.
55Uwait ula dacanemen dudu banban mui, Zuda dudu banban ipal mui, agen ze ipal Yesus enib ebu mabun, erunai webi, noumabun aimai guzenemen, bo, go ze guzenabun ze tub itananem iborain tam.
56Dudu asiu zoimai, polu ze go enib ebu memenin, bo, go ze tub mab tam.

57Guzenina, dudu ipal zo tapai daimai, go polu ze memenin.
58“Ig Yesus nug ze go meun, domun. Gonug guzenai aneun, ‘Iz go Uwait ecesab muranemen zau banou dudu agen ebeag sil memenin, tigalaimai, gil ainarai sag maziaba, iz zau tub awau mai. Dudu agen zau go i mamam.’ Go guzenai ze meun, ig domun.”
59Bo, goagal ze go unum iborain tam, go ze ata atai memen.
60Guzenina, Uwait ula dacanemen dudu banban agal ameagab ebu tapai daimai, Yesus kanaboroun, “Na einen go dudu ze aizemen koli awarab utem? Na erunemen, gonun, na enim ebu ze mem.”
61Bo, Yesus go soai daimai, go ze tub mab tam. Uwait ula dacaneun du banou pet nug kolital kanabeun, “Na Kristus, du go Uwait nug duailel koli imarabun palautizen, alemen ta? Na Uwait Banou nugau Nag ta?”
62Yesus nug koli aureun, “E iz sag. Iz ag petak pet awarem, Du Nugau Nag go Uwait gusig banou mui, nugau ebeg naliu eiman hoboimai, Mesgai wag pi ougeiman alamau, ag pimamen.”
63Uwait ula dacaneu du banou pet go ze doimai, gonugau tibur galau bigagaimai, dudu daremen kanabareun, “Ig einen dudu ipal awaremun, alai gonugau enib ebu ze ipal mamam?
64Go Uwait ze biabial kuai aureun, ag domenin. Agal dabeleu erunamamen?” Goagen koli enemen, “Go ze mui, gonun, webi, noumamau.”
65Guzenaimai, go Yesus enib ebu sino oroimai, gonugau ameg tibur galau sil kiai maimai, ebeag sil waimai, auremen, “Na ze doimai, maranem du aba, na ig aigen, go in nug na niweu?” Guzenina, Yesus gumanemen dudu goagen imai aimai, wemen.
66Pita go zau gasageim hoboi daren, Uwait ula dacaneu du banou pet nugau salau air tub zoun.
67Gonug Pita ab ugei dareun peimai, gusig uligaimai, aureun. “Na Nasaret uzanan du, Yesus al dacanemen.”
68Bo, Pita nug koli aureun, “Na ze go anem go gonugau zebigeg iz i abiu.” guzenai ze maimai, go zau og waugab beten, toi tub uleun.
69Salau air go gue zau ogeiman tapai dareun peimai, go nug duailel waugab tapai daremen, awareun, “Go du go Yesus nugau tapaimorou du tub.”
70Pita nug koli awareun, “Iz gonugau tapaimorou du tam.” Dai dai, dudu ipal Pita waugab tapai daremen, agen auremen, “Na petak go dual aidanem, einen, na han Galili agaigan du.”
71Bo, Pita nug ebeg wag maimai, kolital eneun, “Petak pet iz ag awarem! Iz polu ze mai uhu tub iz ebilab zumau. Iz du go i abiu!”
72Go guzenina ina, toi koli uleun. Pita go Yesus nug getal ze aureun koli dabeleun. “Toi ziwas aliag ulamau ebu, na izal wanim wagemaimai, ‘iz go i abiu,’ ziwas ainarai ze mamam”. Guzenaimai, Pita go banban weineun.