Text copied!
CopyCompare
Uwait nugau Ze Naliu - Mak

Mak 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yesus uzan go uteimai, Zudia agaig ebu Zordan Ze gasageim beteun. Duailel asiu koli alaimai, gotulaimai, Yesus nug gonugau igul sesamoraimai, Uwait nugau Ze abai mareun.
2Parisi dudu ipal alaimai, go polumurabun guzenai kanabemen, “Igual kasai ze eiman eneu, du gonugau wau utabun iboi ta, tam?”
3Yesus nug koli awareun, “Moses nug ein kasai ze gusig awareun?”
4Goagen koli auremen, “Moses nug guzenai aigeun, du tub gonugau wau utaba, unabun go sikut tub waimai, gonugau wau muramau. Guzenaimai, petak go wau utaba, unamau.”
5Yesus nug koli awareun, “Moses nug agal oiagab gusig mina, piareun, gonun, kasai ze go sikut wai mareun.
6Bo, getal Uwait nug em e meun ziwas ebu, go du air mui patai meun.
7Go enegun, du gonugau memeg anag utaraimai, gonugau wau al eregtal atai daimai, agal enimag tutak tulamam. Gonun, du go air al goagal enimag ata atai aliag dab tam, goagal enimag tutak sul damau.
9Guzenaimai, Uwait nug ag enimag tutak sul tularai mareun, gonun, duair tub nug koli i atalaramau.”
10Yesus guzenai awaraimai, koli zaueim simai, gonugau tapaimaraneu dudu agen ze go en kanabemen.
11Gonug koli awareun, “Du in gonugau wau atalaimai, go air tub umau, go, du air egarabun agal kasai ze etuboroimai, wal igul gonugau wau ebu mamau.
12Go guzenaital, wau nug gonugau gamu atalaimai, go du tub betei umau, air go nug kasai ze etuboroimai, igul eg gonugau gamu ebu mamau.”
13Duailel ipal agen goagal geleagar Yesus nug gonugau ebeg goagal gagaliag pataimai, gusig marabun aimai, abai alemen. Bo, gonugau tapaimaraneu dudu agen duailel go gusig awarina, Yesus nug igul go uligaimai, go ougab eg wina, gonugau tapaimaraneu dudu guzenai awareun, “Ag geleagar utarebi, iz waiab alamam. Ag i pataran. Duailel ag geleagar e sul, ag abiu Uwait go agal gumaraneu du banou, gonun, go suban damam.
15Iz ag petak pet awarem, duair inen go geleagar e sul kekulab tam, go Uwait nugau duair tuguiai i damau.”
16Guzenai awaraimai, Yesus nug geleagar imarai oi waugab gotularaimai, gonugau ebeg goagal gagaliag ebu maimai, Uwait nug go suban gumaramaun awareun.
17Yesus uzan go utei unabun nuna, du tub nug go waugab pigai alaimai, taubibi waimai, kanabeun, “Igulabai miganem du naliu, iz ein igul naliu guzenaimai, izal dorop awau muzmuz suban damau?”
18Yesus nug koli aureun, “Na einen iz du naliu ailem. Du tub tutak go naliu. Go Uwait tutak.
19Na igual kasai ze abiu. ‘Na du tub wemenag, i noumamau, na wal igul i men, na dudu ipal agal ecesab i zob on, na du tub nugau enibwag polu ze i men, na nait zaun nugau ecesab gaul wabun i polumoren, na nait memen anan agal ze unum sesamoren,’ go na abiu.”
20Du go nug koli aureun, ‘Du banou, getal iz ginampet ebu kasai ze go unum sesamorai alai, ulis han guzental darem.”

21Yesus ze go doimai, du go en ougab noumaimai, ameg nug uligaimai, aureun, “Go iboi, igul tub tutak na zilaize dareu. Na betei, nait ecesab unum dudu ipal mareben, goagen ecesab go gau mebiag, aiwag go oiba, dudu ecesab tamacag aiwag go dou maramam. Na go guzenemen, aiu ses Mesgai wag ecesab asiu umam. Na betei, igul go guzenaib, alai iz sesamilen.”
22Du go gue ecesab asiu mui, gonun, ze go doimai, go ougab uhu usalina, ougab eg wina, utei waneun.
23Guzenina, Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu ameg nug uligaraimai, awareun, “Dudu ecesab asiu mui ag empip go Uwait nug gumaneu oug siabun anmamamen.”
24Gonugau tapaimaraneu dudu ze go doimai, esilakina, Yesus nug koli awareun, “Izal gelear, em ebuan du tub empip go Uwait nug gumaneu oug siabun go salau gusig ban umau.
25Egun tub kamel go tibur galau sopwanem kulam nugau biag ougeiman siabun anmamau. Bo, duailel ecesab asiu mui ag empip go Uwait nug gumaneu oug siabun go salau gusig banban mamamen.”
26Guzenai awarina, gonugau tapaimaraneu dudu go banban esilakaimai, enai auremen, “Guzenaba, Uwait nug du in imai aimai, go al ereg muzmuz damau?”
27Yesus nug uligaraimai, awareun, “Dudu agen igul tub guzenabun iboin tam, Uwait nugtal igul go guzenabun iboin. Uwait nug ein igul guzenabun dabeleimai, unum guzenabun iboin.”
28Go guzenina, Pita nug aureun, “Na go don! Ig igual ecesab unum uteimai, na sesamizai alemun!”
29Yesus nug koli aureun, “Iz na petak pet aizem, du in iz en dabeleimai, Uwait nugau Ze Naliupet marabun, gonugau uzan, apagul, amagul, abiagul, anag, memeg, gelegul, em mui ereg uteimai, aleun, aiu ses Uwait nug ecesab go utei aleun sultal asiu, handret tutak mui sultal, koli muramau. Go ulis em e ebu, zau asiu, apagul, abiagul, anagul, gelegul, mui em asiu go oimai, damam. Bo, ziwas go ebutal, dudu ipal agen go igul eg muramam. Bo, aiu ses go muzmuz naliu damau.
31Dudu asiu ag ulis wanimag banban mui daremen, aiu ses ag wanimag tamacag du sul damamen. Dudu ulis gaul daremen, aiu ses ag wanimag banou mui damamen.”
32Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu abai Zerusalem ban uzan siabun betena, Yesus nug amegai beteun. Gonugau tapaimaraneu dudu agen go uzan gue siabun aimai, dabeleu asiu omen. Duailel agen sesamarai alina, uminemen. Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu begurug sag koli imaraimai, ein igul go ebu zumau en awareun.
33Gonug guzenai awareun, “Ag don. Ig ulis Zerusalem uzan betemun, dudu ipal agen Du Nugau Nag Uwait ula dacanemen dudu banban mui, kasai ze tapaimaranem dudu mui, goagal ebeag ebu mamam. Guzenebi, go dudu agen goagal ze doimai, webi, noumabun ze pataimai, emgasag ipal ebuan dudu agal ebeagab ebu mamam.
34Goagen ze biabial kuai auraimai, enib ebu sino horoimai, esalau sul oimai, webiag, noumamau. Bo, gil ianai ainarai ebu, go koli usamau.”
35Guzenai awarina, Zems zaug Zon, Zebedi nugau gelegul aliag, agen Yesus waugab alaimai, guzenai kanabemen, “Igulabai miganem du, ig na ig isanigabun aizem na ze go sesamorabun aizem.”
36Guzenina, Yesus nug koli awareun, “Agen iz ein igul ag isanarabun ailemen?”
37Goagen koli guzenai auremen, “Na ig ibaig baib guzenai mamam, aiu ses na gumarabun du banou usalaimai, ig han imaigeimai, tub nug nait eben naliu eiman hubamau, tub nug nanai eiman hubamau. Na igul go guzeneben, ig na ibaiz damam.”
38Yesus nug koli awareun, “Ze go en kanabilemen gonugau zebigeg ag abe i memen. Iz ze gap tub ebu dareu zai, ag ze go zabun iboin ta? Iz ze ziweimai, mu banou wai, ag go sul wabun iboin ta?”
39Goagen koli auremen, “Io, ig iboin.” Guzenina, Yesus nug awareun, “Go petak. Ze gap tub ebu dareu iz zai, ag han zimamen. Iz ze ziweimai, mu wai, ag han guzental ze ziwamamen, bo, in nug izal ebe naliu eiman simai hubamau, in nug izal ebe nanai eiman hubamau, go izal salau tam. Uwait nugtal duailel ipal egaraimai, agal pip suban mareun dareu.”

41Yesus nugau tapaimaraneu dudu houhou sag agen ze go doimai, go Zems zaug Zon al en aiag sisileun.
42Guzenina, Yesus nug go ularena, waugab alina, awareun, “Ag abiu, em e ebuan dudu agal gumaraneun dudu banban ipal agen goagal wanimag wag maimai, agal duailel gumaranem. Duailel agal dudu banban agen duailel agal ze sesamorabun gusig ze awaranem.
43Ag izal duailel, ag igul go i guzenan. Bo, du tub nug agal du banou danai amau, go iboi amegai go agal salau du sul damau.
44Du tub nug iz wanim banou mui danai amau, amegai go duailel unum agal salau du (slev) sul damau.
45Ag don, Du Nugau Nag duailel ipal agen go isanorabun alab tam. Tam pet, tam! Go duailel ipal isanarabun aleun. Go noumaimai, duailel asiu koli Uwait nug waugab imarai simau.”
46Yesus gonugau tapaimaraneu dudu abai Zeriko uzan beteun. Goagen duailel asiu abai koli uzan go utei nuna, ameg kumi du tub wanib Bartimeas, Timeas nugau nag, go abu gasageim hoboi dareun. Gonug duailel esab en nugaraneun.
47Go Nasaret uzanan du, Yesus aleu ina, doimai, go nug ulabun bigegwaimai, eneun, “Yesus, Devit nugau Ug, na iz en bisom peiba, iz isanilen.”
48Duailel asiu agen gusig ze, auremen, “Na soen!” Bo, go gusig uleun, “Devit nugau Ug, na iz en bisom peiba, iz isanilen!”
49Guzenina, Yesus nug tapai daimai, duailel awareun, “Go aurebi, alamau.” Go du ameg kumi uloroimai, auremen, “Gonug na ulizeu, gonun, na ounab naliu maiba, na asaiba, alen.”
50Guzenina, go nug gonugau tibur galau huia ama aimai, pigai asaimai, Yesus waugab aleun.
51Guzenina, Yesus nug aureun, “Izan na erunizai en ailem?” Guzenina, du ameg kumi gonug aureun, “Igulabai miganem du, iz koli ame waipemen, abu piai.”
52Yesus nug koli aureun, “Iboi, na alien. Nait ounab petak emen, gonun, na koli amen waipaba, abu pimam.” Ziwas go ebutal, gonugau ameg waipina, koli abu peimai, go Yesus sesamorai abu bitar.