Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Mak

Mak 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bihain long tupela de Bikpela De Bilong Tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut, na Ol Bikpela De Bilong Bret I No Gat Yis, ol bai i kamap. Na ol bikpris na ol saveman bilong lo ol i tok, “Olsem wanem na yumi ken giamanim Jisas na holimpas em na kilim em i dai?”
2Ol i tok, “Yumi no ken mekim dispela samting long ol bikpela de bilong lotu. Nogut ol manmeri i lukim na ol i kros na kirapim pait.”
3Jisas i stap long ples Betani long haus bilong Saimon, em wanpela man bipo i bin i gat sik lepra. Em i sindaun long tebol, na wanpela meri i kam. Dispela meri i karim wanpela naispela botol ston i gat nambawan sanda, em i dia tumas. Na em i brukim dispela botol na i kapsaitim sanda long het bilong Jisas.
4Tasol sampela man i stap, ol i lukim na ol i bel nogut. Na ol i toktok namel long ol yet olsem, “Bilong wanem em i pinisim nating dispela sanda?
5Sapos yumi bin larim ol man i baim, bai yumi inap kisim samting olsem 300 mani silva long en na givim long ol rabisman.” Na ol i krosim dispela meri.
6Tasol Jisas i tok, “Yupela larim dispela meri. Watpo yupela i givim hevi long en? Em i bin mekim gutpela pasin tru long mi.
7Oltaim ol rabisman bai i stap wantaim yupela. Wanem taim yupela i gat laik long helpim ol, orait yupela i ken helpim ol. Tasol mi, bai mi no inap i stap wantaim yupela oltaim.
8Samting dispela meri inap mekim, em i mekim pinis. Em i putim sanda long bodi bilong mi bilong redim bodi bilong mi long matmat.
9Mi tok tru long yupela, long olgeta hap graun ol i go long en na autim gutnius, ol bai i toktok tu long samting dispela meri i bin mekim, na ol bai i tingting long em.”
10Long dispela taim wanpela bilong ol 12-pela disaipel, em Judas Iskariot, em i go long ol bikpris. Em i laik givim Jisas long han bilong ol.
11Ol i harim dispela na ol i amamas. Na ol i promis long givim sampela mani long em. Na Judas i stat long painim rot bilong givim Jisas long han bilong ol.
12Namba wan de bilong Ol Bikpela De Bilong Bret I No Gat Yis em i kamap. Long dispela de ol i save kilim pikinini sipsip bilong kaikai long Bikpela De Bilong Tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut. Na ol disaipel i tokim Jisas olsem, “Yu laik bai mipela i go redim ol samting we na bai yu mekim bikpela kaikai?”
13Orait Jisas i salim tupela disaipel i go, na i tokim tupela olsem, “Yutupela go insait long taun. Na wanpela man i karim bikpela sospen wara bai i bungim yutupela long rot. Yutupela i mas bihainim em.
14Taim yutupela i lukim em i go insait long wanpela haus, yutupela i mas tokim papa bilong dispela haus olsem, ‘Tisa i tok, “Rum bilong mi i stap we na mi wantaim ol disaipel bilong mi mipela i ken kaikai dispela kaikai bilong tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut?” ’
15Na em bai i soim yutupela wanpela bikpela rum i stap antap, em i gat tebol na sia samting na i redi pinis. Yutupela redim kaikai bilong yumi long dispela rum.”
16Orait tupela disaipel i go. Tupela i kamap long taun, na tupela i lukim olgeta samting i stap olsem Jisas i bin tokim tupela. Na tupela i redim kaikai.
17Long apinun Jisas em i kam wantaim ol 12-pela disaipel.
18Ol i sindaun long tebol na ol i kaikai i stap, na Jisas i tok olsem, “Mi tok tru long yupela, wanpela man namel long yupela bai i givim mi long han bilong ol man i birua long mi. Em wanpela man i kaikai wantaim mi nau.”
19Ol disaipel i harim dispela tok na ol i bel hevi, na ol wan wan i stat long askim em olsem, “Ating yu tok long mi, a?”
20Jisas i tokim ol, “Dispela man em wanpela namel long yupela 12-pela. Em wanpela man i bin kisim bret na putim insait long dis wantaim mi.
21Tru, Pikinini Bilong Man bai i dai, olsem buk bilong God i tok pinis long em i mas i dai. Tasol sori tumas long dispela man i givim Pikinini Bilong Man long han bilong ol birua. Mobeta mama i no bin karim dispela man.”
22Ol i kaikai i stap, na Jisas i kisim wanpela bret, na i tenkyu long God, na i brukim, na i givim long ol disaipel. Na em i tok, “Yupela kisim. Dispela em i bodi bilong mi.”
23Na em i kisim wanpela kap wain, na i tenkyu long God, na i givim long ol. Na olgeta ol i dring long en.
24Na Jisas i tokim ol olsem, “Dispela em i blut bilong mi bilong mekim kontrak. Mi kapsaitim bilong helpim planti manmeri.
25Mi tok tru long yupela, mi no ken dring wain moa inap long taim mi dringim nupela wain insait long kingdom bilong God.”
26Orait ol i singim wanpela song, na ol i lusim taun na i go long maunten Oliv.
27Jisas i tokim ol disaipel bilong en olsem, “Bilip bilong yupela olgeta bai i pundaun, long wanem, buk bilong God i gat tok olsem, ‘Mi kilim wasman, na bai ol sipsip i ranawe i go nabaut.’
28Tasol bai mi kirap bek, na bai mi go paslain long yupela long Galili.”
29Pita i tokim em, “Maski sapos bilip bilong olgeta arapela man i pundaun na ol i lusim yu, mi bai i no inap lusim yu.”
30Na Jisas i tokim em olsem, “Mi tok tru long yu, nau long dispela nait, taim kakaruk i no krai tupela taim yet, yu bai tok tripela taim olsem yu no save long mi.”
31Tasol Pita i tok strong moa, “Maski sapos mi mas i dai wantaim yu, mi no inap tok olsem mi no save long yu. Nogat tru.” Na olgeta disaipel ol i mekim wankain tok.
32Jisas wantaim ol disaipel i go kamap long wanpela hap ol i kolim Getsemani. Na Jisas i tokim ol olsem, “Yupela sindaun i stap hia. Mi laik beten.”
33Na em i kisim Pita na Jems na Jon, na ol i go wantaim em. Nau bel bilong en i pas, na em i pilim nogut tru.
34Na em i tokim ol olsem, “Bel bilong mi em i hevi tumas, na klostu mi laik i dai. Yupela stap hia na was gut.”
35Na em i go liklik, na em i pundaun long graun, na em i prea. Sapos i gat rot, em i laik bai dispela taim nogut i abrusim em.
36Em i beten olsem, “Aba, Papa, yu inap long mekim olgeta samting. Mi laik bai yu rausim dispela kap long mi. Tasol yu no ken bihainim laik bilong mi. Nogat. Yu mas bihainim laik bilong yu tasol.”
37Na Jisas i go long ol tripela disaipel, na em i lukim ol i slip i stap. Na em i askim Pita olsem, “Saimon, yu slip, a? Yu no inap was inap long wan aua, a?
38Yupela i mas was na prea i stap. Nogut traim i kamap long yupela na yupela i pundaun. Tru, bel em i gat laik bilong mekim samting, tasol bodi em i no gat strong.”
39Na Jisas i go gen na i mekim wankain prea olsem em i bin mekim pastaim.
40Na em i kam gen long ol disaipel na i lukim ol i slip i stap, long wanem, ai bilong ol i hevi tru. Na taim em i kirapim ol, ol i no save, bai ol i mekim wanem tok long em.
41Bihain Jisas i kam bek namba 3 taim, na em i tokim ol disaipel olsem, “Yupela i slip yet na malolo, a? Em inap. Taim i kamap pinis, na nau ol i givim Pikinini Bilong Man long han bilong ol man bilong mekim sin.
42Yupela kirap, na yumi go. Lukim, man i laik givim mi long han bilong ol, em i kamap pinis.”
43Jisas i toktok yet i stap, na wantu Judas, em wanpela bilong ol 12-pela disaipel, em i kam. Bikpela lain man i kam wantaim em, na ol i holim ol bainat na stik. Ol bikpris na ol saveman bilong lo na ol hetman ol i salim ol i kam.
44Dispela man i laik givim Jisas long han bilong ol, em i bin tokim ol long wanpela mak olsem, “Bai mi givim kis long wanpela man. Dispela man em Jisas. Yupela holimpas em, na was gut long em, na kisim em i go.”
45Orait Judas em i kamap na i go long Jisas kwiktaim, na i tok, “Tisa.” Na em i givim kis long em.
46Na ol i putim han long Jisas na holimpas em.
47Wanpela bilong ol man i sanap klostu, em i pulim bainat bilong en na i paitim wokboi bilong hetpris, na bainat i katim yau bilong en na yau i pundaun.
48Na Jisas i tokim ol olsem, “Yupela i kisim ol bainat na stik na yupela i kam bilong holimpas mi, olsem yupela i laik holimpas wanpela man bilong pait na stil, a?
49Olgeta de mi bin i stap wantaim yupela insait long banis bilong tempel na mi skulim ol manmeri. Yupela i no laik holimpas mi long dispela taim? Tasol maski. Tok i stap long buk bilong God i mas kamap tru.”
50Na olgeta disaipel i lusim Jisas na ol i ranawe.
51Wanpela yangpela man i bin bihainim Jisas i kam, na em i pasim wanpela waitpela laplap tasol long bodi bilong en. Na ol i holimpas em,
52tasol em i lusim waitpela laplap na i ranawe as nating tasol.
53Ol man i bin holimpas Jisas ol i bringim em i go long haus bilong hetpris. Na olgeta bikpris na hetman na saveman bilong lo ol i bung i stap.
54Pita i bihainim Jisas i go, tasol em i stap longwe liklik. Em i go insait long banis bilong haus bilong hetpris. Na em i sindaun wantaim ol plisman na i hatim skin bilong en long paia.
55Ol bikpris wantaim olgeta kaunsil ol i singautim sampela man i kam autim tok long ol pasin Jisas i bin mekim. Ol i laik painim wanpela rong em i bin mekim inap long ol i ken kilim em i dai, tasol ol i no inap.
56Planti man i sutim tok giaman long em, tasol tok bilong ol i no wankain.
57Na sampela man i sanap na i sutim tok giaman long Jisas olsem,
58“Mipela i harim em i tok olsem, ‘Bai mi yet mi brukim dispela tempel ol man i bin wokim long han. Na bihain long tripela de bai mi sanapim narapela, tasol bai mi no wokim long han.’”
59Tasol dispela tok ol i mekim, em tu i paul nabaut na i no wankain.
60Orait hetpris i sanap long ai bilong ol kaunsil na em i askim Jisas olsem, “Yu no laik bekim wanpela tok, a? Olsem wanem long dispela tok ol i sutim long yu?”
61Tasol Jisas i pasim maus na i no bekim wanpela tok long em. Orait hetpris i askim em gen, “Yu dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en? Yu Pikinini Bilong God Antap Tru, o nogat?”
62Na Jisas i tok, “Em mi tasol. Na bai yupela i lukim Pikinini Bilong Man i sindaun long han sut bilong God i gat bikpela strong. Na em bai i stap long ol klaut bilong heven na i kam.”
63Na hetpris i kirap nogut long dispela tok na i brukim klos bilong em yet na i tok olsem, “Yumi no ken singautim sampela man moa bilong tokaut long pasin bilong dispela man. Nogat.
64Yupela i harim pinis, em i tok bilas long God. Yupela i ting bai yumi mas mekim wanem long em?” Na olgeta i tok olsem, “Em i gat rong, na em i mas i dai.”
65Orait nau sampela man ol i stat long spetim em. Na ol i pasim ai bilong en long laplap, na ol i paitim em, na ol i tok, “Yu mekim tok profet nau.” Na ol plisman i kisim em na solapim em.
66Pita i stap daunbilo, insait long banis bilong haus. Na wanpela wokmeri bilong hetpris i kam,
67na em i lukim Pita i hatim skin bilong en i stap. Na dispela wokmeri i lukluk stret long em, na i tok, “Yu tu yu bin i stap wantaim Jisas bilong Nasaret.”
68Tasol Pita i tok nogat olsem, “Mi no save tru long dispela tok yu mekim.” Na em i go ausait klostu long dua bilong haus. Na wanpela kakaruk i krai.
69Na dispela wokmeri i lukim em gen, na em i tokim ol man i sanap klostu olsem, “Dispela man hia em i man bilong lain bilong ol.”
70Tasol em i tok gen, “Nogat.” Bihain liklik, ol man i sanap i stap klostu ol i tok gen long Pita olsem, “Tru tumas, yu man bilong lain bilong ol. Yu man bilong Galili tasol.”
71Orait nau Pita i tok strong tru olsem, “Tru antap, mi no save long dispela man yupela i tok long en. Sapos mi no tok tru, orait God i ken bagarapim mi.”
72Em i tok pinis, na wantu kakaruk i krai namba 2 taim. Na Pita i tingim gen dispela tok Jisas i bin mekim long em, “Taim kakaruk i no krai tupela taim yet, yu bai tok tripela taim olsem yu no save long mi.” Na Pita i krai moa yet.