Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Ma:diu

Ma:diu 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amalalu, Fa:lisi dunu amola Sema Olelesu dunu da Yelusalemeganini misini, Yesuma doaga:i. Ilia da amane sia:i,
2“Dia ado ba:su dunu da abuli ninia aowalalia sia: hame nabala:? Ilia da ha:i nasea, lobo dodofema:ne sema hame hamosa.”
3Yesu E bu adole i, “Dilia amolawane da abuliba:le Gode Ea Semadafa wadela:sala:? Dilia da dilisu olelesu amoma fawane fa:no bobogesa.
4Gode Ea sia: da agoane diala, ‘Dilia ada amola ame elama asigima.’ Amola ‘Nowa dunu ea ada o ame amoma lasogole sia:sea, amo dunu fane legema.
5‘Be dilia da dilia ada amola ame amoma imunu liligi amo lale, Godema imunusa: sia:sa.
6Amaiba:le, dilia giadofale dilia ada hame fidimu da defea sia:sa. Dilia da dilisu hou amoma fa:no bobogebeba:le, Gode Ea hou hame dawa:.
7Dilia dabua fawane molole ogogosu dunu! Aisaia da musa: moloiwane dilia hou agoane olelei,
8‘Gode da amane sia:sa, Amo dunu da ilia lafidili Nama nodone sia:sa. Be ilia dogo da Nama hame gadenena misi.
9Ilia udigili Nama nodosa. Ilia da ogogole osobo bagade sema, amo da Gode Ea Sema ilia olelesa.’”
10Yesu da dunu huluane Ema misa:ne sia:i. Amalalu, E da ilima amane sia:i, “Nabima amola dawa:ma!
11Ea lafi ganodini dabe liligi da dunu ea hou ledo agoane hame hamosa. Be liligi da dunu ea lafidili ga ahoasea, amo fawane da ea hou ledo agoane hamosa.”
12Ea ado ba:su dunu da Ema misini, amane sia:i, “Dia sia: nababeba:le, Fa:lisi dunu da bagadewane se nabi. Amo Di da dawa:bela:?”
13E da bu adole i, “Bugi huluane Na Hebene Ada hame bugi galea, amo bugi E da a:le fasimu.
14Fa:lisi dunu yolema! Ilia da si dofoi dunu agoane. Amola si dofoi dunu da eno si dofoi dunuma logo olelesea, ela da gilisili hano ogai ganodini dafamu,”
15Bida e amane sia:i, “Fedege sia: ea dawa:loma:ne amo ninima olelema.”
16Yesu E bu adole i, “Dilia da ili defele, dawa:su hamela:?
17Dilia da hame dawa:bala? Liligi da dunu ea lafidili ganodini ahoabeba:le, hagomoga sa:ili, fa:no agoane ea da:i hodo yolesili gadili ahoa.
18Be liligi lafidili ga ahoabeba:le, amo da dogoganini mahabeba:le, dunu ea hou ledo agoane hamosa.

19Dunu ilia dogo asigi dawa:su amoga da wadela:i asigi dawa:su, fane legesu, inia: uda adole lasu, wamolasu, ogogosu, amola gadesu, amo wadela:i hou huluane da dunu ea dogoganini maha.
20Amo liligi da dunu ea hou ledo agoane hamosa. Be lobo mae dodofeiwane ha:i nasea, amo dunu ilia sia: defele, amo da dunu ea hou ledo agoane hame hamosa.”
21Amo soge yolesili, Yesu da soge amo da Daia amola Saidone moilai gadenene dialebe asi.
22Ga:ina:ne soge uda amogawi esala da Yesuma misini, amane wele sia:i, “Da:ibidi Egefe! Nama asigima! Nadiwi amo ea dogo ganodini Fio liligi da aligila sa:iba:le, e da se bagade naba.”
23Be Yesu da amo udama bu hame adole i. Yesu Ea fa:no bobogesu dunu da Ema amane sia:i, “Amo uda masa:ne sia:ma! E da bagade wele sia:sa!”
24Yesu E bu adole i, “Na da Isala:ili sibi fi fisi dagoi, amo fawane gaga:ma:ne, Gode da Na asunasi.”
25Amo sia: nababeba:le, uda da bu misini, osoboga gala:lasa:ili, amane sia:i, “Hina! Dia na fidima!”
26Yesu E bu adole i, “Manodafa ilia ha:i manu lale, wa:megili udigili imunu da defea hame galebe.”
27Uda da bu sia:i, “Dafawane! Be wa:me da ilia eda ea ha:i manu fafaiganini osoboga dala dabe amo naha.”
28Amalalu, amo udama Yesu E amane sia:i, “Dia dafawaneyale dawa:su hou da bagadedafa. Di da dia hanai liligi ba:mu.” Amalalu, uda ea idiwi da uhi dagoi ba:i.
29Amo soge yolesili, Yesu da Ga:lili hano bega: lalu. E agoloba:le heda:le, esalu.
30Dunu bagohame da oloi dunu, si dofoi, emo gasuga:igi amola sia: hamedei dunu Ema oule misini, Yesu Ea emo gadenene ligisiba:le, Yesu da amo huluane uhinisisi dagoi.
31Sia: hamedei da bu sia: baoui, da:i wadela:i da bu ida:iwane hamoi, emo gasuga:igi da bu noga:le lalu, si dofoi da bu ba:i. Amo hou ba:beba:le, dunu huluane da fofogadigili, Isala:ili Gode Ema nodone sia:i.
32Yesu da Ea fa:no bobogesu dunu Ema misa:ne sia:i. Amalalu, E da ilima amane sia:i, “Na da dunu huluane ilima bagade asigisa. Eso udiana ilia da Na sia: nabalu, be wali ha:i manu da hame gala. Na da ili ha:i mae nawane asula ahoasea, ilia da logoga sidisa:besa:le Na da beda:i galebe.”
33Be Yesu Ea ado ba:su dunu da amane sia:i, “Ninia da dunu hame esalebe wadela:i hafoga:i sogega esala. Amo dunu bagohame sadima:ne, ninia habidili ha:i manu lama:bela?”
34Yesu E amane adole ba:i, “Dilia da agi ga:gi habodayane ganabela:?” Ilia da bu adole i, “Fesuale! Amola menabo fonobahadi bagahame diala.”
35Amaiba:le, Yesu da dunu huluane osobo da:iya fima:ne sia:i.
36Amalalu, E da agi ga:gi fesuale amola menabo lale, Godema nodone sia:ne gadole, fifili, Ea ado ba:su dunuma sagoi. Ilia da dunu enoma bu sagoi.

37Ilia huluane da sadigia:i. Ilia da hame mai dialu liligi lale, daba lobofaseleyale gala ba:i.
38Nasu dunu da 4,000 amola eno uda amola mano gigilisi.
39Yesu da dunu huluanema masa:ne sia:i. Amalalu, E da dusagaiga fila heda:le, asili, Magadane sogega doaga:i.