Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Ma:diu

Ma:diu 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yesu E goumiba:le bu sa:ili, dunu bagohame da Ema fa:no bobogei.
2Amasea, lebolosi (da:i da aiya madelai) oloi dunu da Ema doaga:le, muguni bugili, amane sia:i, “Hina! Di da hanai galea, Di da na olo dodofemu dawa:.”
3Yesu da Ea lobo molole, oloi ea da:i hodo digili, amane sia:i, “Na hanai galebe. Dia olo uhima!” Amasea, ea olo da hedolo bahole, uhi dagoi ba:i.
4Yesu da ema amane sia:i, “Dunu eno ilima mae adoma! Be gobele salasu dunu ema masa! E da dia oloi uhi amo abodemu. Amasea, dia da uhi dagoi amo dunu huluanema olelemusa:, Mousese ea musa: adoi gobele salasu liligi, ema ima.”
5Yesu da Gabena:ia:me moilaiga doaga:loba, Louma Gamane dadi gagui hina dunu da Ema doaga:le, amane sia:i,
6“Hina! Na hawa: hamosu dunu da se bagade nabawane amola da:i gadoi diala.”
7Yesu E bu adole i, “Na da e uhimusa: masunu!”
8Be dadi gagui hina da Yesuma bu adole i, “Na hou da wadela:iba:le, Di da na diasuga misunu na da defele hame galebe. Di udigili guiguda: sia:ga fawane uhima.
9Na amola da hina dunu eno esala. Na dadi gagui dunu amola, ilia da na sia: naba. Dunu afadafa ema na da ‘Masa!’ sia:beba:le, e da ahoa. Enoma na da ‘Misa!’ sia:beba:le, e da maha. Na da na hawa: hamosu dunuma ‘Agoane hamoma!’ sia:sea, e da agoane hamosa.”
10Amo sia: nababeba:le, Yesu E fofogadigili, Ea fa:no bobogesu dunuma amane sia:i, “Na da dafawane sia:sa! Na da Isala:ili fi ganodini, dafawaneyale dawa:su hou bagade agoia hame ba:i.
11Na da dilima dafawane sia:sa! Dunu bagohame ilia gusudili amola guma:dili misini, ilia amola A:ibalaha:me, Aisage amola Ya:igobe gilisili, Gode Ea Hinadafa Hou lolo Nasu bagade amo ganodini fimu.
12Be Gode Ea fi dunu, Gode da gasiga gadili galadigimu. Ilia da bese ini dinanumu.”
13Amalalu, Yesu da dadi gagui hina ema amane sia:i, “Masa! Dia dafawaneyale dawa:su defele ba:ma!” Amo sia:beba:le, ea hawa: hamosu dunu da uhini dagoi ba:i.
14Yesu da Bida ea diasuga doaga:i. Bida idua ea eme da asugi madelaiba:le, udigili debea da:iya dialebe ba:i.
15Yesu da amo uda ea lobo gaguli ba:i. Amalalu, ea asugi da hedofale, e da wa:legadole, Yesuma aowai.
16Daeya, ilia da doula ahoasu dunu bagohame Yesuma oule misi. Yesu da Ea sia:ga, wadela:i a:silibu huluane fadegale fasi dagoi. E da oloi dunu huluane uhinisi dagoi.
17Ea hamobeba:le, balofede dunu Aisaia ea sia: didili hamoi dagoi ba:i, “Hisu da ninia olo huluane lale, gaguli asi dagoi!”
18Dunu bagohame da gilisibiba:le, Yesu da Ea fa:no bobogesu dunuma hano na:iyado bega: masa:ne sia:i.

19Sema olelesu dunu afae da Ema misini, amane sia:i, “Olelesu! Di da habidili ahoasea, na da Dima, mae yolele, fa:no bobogemu.”
20Be Yesu da bu adole i, “Fogisi da uligelaba diaha. Sio da bibi da:iya diaha. Be Dunu Egefe golama:ne da diasu hame gala.”
21Ea fa:no bobogesu dunu eno da Ema amane sia:i, “Na da Dima mae yolele, fa:no bobogemu. Be hidadea na ada bogole, Na da e uli dogone salimu da defeala:?”
22Be Yesu da bu adole i, “Defea! Nama fa:no bobogema! Be bogoi dunu ilisu ilila: bogoi dunu uli dogone salimu da defea.”
23Eso afaega, Yesu amola Ea ado ba:su dunu da dusagaiga fila heda:le asi.
24Amalalu, hedolowane, fo gasa bagade misini, hano gafululi, dusagai gigiwigili, hano da dusagai ganodini dabeba:le, magufamu gadenei ba:i. Yesu da dusagai ganodini golai dialebe ba:i.
25Amalalu, ado ba:su dunu, ilia da Yesuma doaga:le, Ea golai didilisili, Ema amane sia:i, “Hina! Fidima! Ninia da bogomu galebe!”
26Yesu da ilima amane sia:i, “Dilia da abuliba:le beda:bela:? Dilia dafawaneyale dawa:su hou da fonobahadi.” Amalalu, E da wa:legadole, fo amola hano gafului amoma gagabole sia:nanu, fo da yolele, hano da bu ida:iwane ba:i.
27Ilia da bagadewane beda:i galu. Fofogadigili, ilia gilisili sia: dasu, “Fo amola hano amola Ea sia nababeba:le, goe dunu da nowa dunula:?”
28Hano wayabo na:iyado bega: doaga:le, E da Ga:dala sogega doaga:i. Doula ahoasu dunu aduna, bogoi alifa gele gelabo yolesili, misini, Ema doaga:i. Elea dogo ganodini wadela:i a:silibu da aligila sa:iba:le, elea hou da nimi bagade ba:i. Amaiba:le, dunu huluane da beda:iba:le, amo logoga hame ahoasu.
29Ela ha:giwane wele sia:i, “Gode Egefe! Di da adiga anima misibela:? Di da abuliba:le ilegei esoga mae aligili, anima se iasu imunusa: misibela:?”
30Gebo bagohame gadenenewane ha:i nanebe ba:i.
31Amaiba:le, wadela:i a:silibu amo doula ahoasu elea dogo ganodini aligila sa:i da Yesuma ha:giwane adole ba:i, “Dia da nini sefasimusa: dawa:sea, amo gebo fi ganodini Dia nini asunasima.”
32Yesu da “Masa!” sia:i. Amalalu, ilia fadegale fasili, gebo ganodini aligila sa:i. Amalalu, gebo huluane da hobeale, gafuluga sa:ili, hano bagadega sa:ili, bogogia:le gela sa:i.
33Amo gebo ouligisu dunu da hobeale asili moilaiga doaga:i. Ilia da moilai dunu ilima amo doulasi dunuma hou doaga:i, amo olelei.
34Amo sia: nababeba:le, moilai dunu huluane da Yesuma misini, E masa:ne ha:giwane edegei.