Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Matiyu

Matiyu 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Farisɛni nun sɛriyɛ karamɔxɔ ndee naxa fa Isa yire kelife Darisalamu. E naxa a maxɔrin,
2«Munfe ra i fɔxirabirɛe luma forie xa naamunyie matandi ra? E mu e bɛlɛxɛ raxama beenun e xa e dɛge alɔ forie xa naamunyie a masenxi ki naxɛ.»
3Isa naxa e yaabi, «Munfe ra wo tan Ala xa sɛriyɛ matandima wo xa naamunyie xa fe ra?
4Ala bara a masen, ‹Wo xa wo baba nun wo nga binya.› A man bara a masen, ‹Mixi yo naxan na a baba nun a nga konbi, a lan nɛ na kanyi xa faxa.›
5Kɔnɔ wo tan naxɛ, xa mixi nde a fala a baba xa na mu a nga bɛ, ‹I nu lanma i xa naxan sɔtɔ n na i malise ra, n bara a fi Ala ma,›
6hali na kanyi mu fefe raba a baba bɛ. Na kui, wo Ala xa sɛriyɛ matandima wo xa naamunyi saabui ra.
7Wo tan filankafuie! Annabi Esayi nɔndi yati nan masen wo xa fe ra,
8‹Yi ɲama n binyama e dɛ nɛ, kɔnɔ e bɔɲɛ makuya n na pon!
9E xa sali fufafu nan a ra, barima e mixi xaranma adamadie xa maɲɔxunyie nan na alɔ na maɲɔxunyie findixi n tan ma sɛriyɛ nan na.›»
10Isa naxa ɲama xili, a a masen e bɛ, «Wo wo tuli mati, wo xa fahaamui sɔtɔ.
11Se naxan soma mixi dɛ kui, na xa mu a findima mixi sɛniyɛntare ra. Naxan minima a dɛ kui, na nan a findima mixi sɛniyɛntare ra.»
12Na tɛmui Isa fɔxirabirɛe naxa e maso a ra, e a fala a bɛ, «I mu a kolon i xa masenyi bara Farisɛnie raxɔnɔ?»
13Isa naxa e yaabi, «N Baba naxan na ariyanna, a sansi birin talama nɛ a tan mu naxan sixi.
14Wo e lu na. Dɔnxui nan na e ra naxee dɔnxuie raɲɛrɛma. Xa dɔnxui dɔnxui raɲɛrɛ, e firin birin birama nɛ yili kui.»
15Piyɛri naxa a fala a bɛ, «Yi taali tagi raba muxu bɛ.»
16Isa naxa a yaabi, «Han ya wo fan mu fahaamui sɔtɔ?
17Wo mu a kolon a se naxan birin soma mixi dɛ kui, a goroma furi nan kui, a fa mini fate i?
18Kɔnɔ masenyi naxan minima mixi dɛ kui, a kelima a bɔɲɛ nan ma. Na nan nɔma a findide mixi sɛniyɛntare ra.

19Barima maɲɔxun kobie, faxɛ tife, yɛnɛ, langoeɲa, muɲɛ, tɔɔɲɛgɛ, mixi xili kanafe, nee birin fatanma mixi bɔɲɛ nan na.
20Nee nan mixi findima mixi sɛniyɛntare ra, kɔnɔ mixi a dɛgefe a bɛlɛxɛ raxatare ra, na xa mu a findima mixi sɛniyɛntare ra.»
21Isa naxa keli mɛnni, a siga Tire nun Sidɔn bɔxi ma.
22Kanaan ginɛ nde naxan kelixi na longori, a naxa fa Isa yire a a xui ite, «Marigi, Dawuda xa Di, kinikini n ma. Ɲinnɛ bara n ma di ginɛ ɲaxankata feo!»
23Kɔnɔ Isa mu sese fala a bɛ. A fɔxirabirɛe naxa e maso Isa ra, e a fala a bɛ, «Yi ginɛ keri, a na gbelegbelefe won fɔxɔ ra.»
24Isa naxa a masen, «N xɛɛxi Isirayila bɔnsɔɛ gbansan nan ma, naxee luxi alɔ yɛxɛɛ lɔɛxie.»
25Kɔnɔ ginɛ naxa fa a suyidi a bɛ, a a fala, «Marigi, i xa n mali!»
26Isa naxa a yaabi, «A mu lan taami xa ba dimɛdie yi ra, a sa baree bun ma.»
27Ginɛ naxa a fala, «Marigi, i nɔndi, kɔnɔ hali baree, e donse xuntunyi nde sɔtɔma naxan birama e kanyi xa teebili ra.»
28Na kui, Isa naxa a masen a bɛ, «Ginɛ, i xa danxaniya gbo! I waxɔnfe bara raba i bɛ.» A xa di ginɛ naxa yalan keren na.
29Isa to keli mɛnni, a naxa ɲɛrɛ Galile baa dɛ ra han a naxa geya li. A naxa te geya fari, a dɔxɔ.
30Ɲama gbegbe naxa fa a yire naa, e fa namatɛe ra, a nun dɔnxuie, mabɛnyie, boboe, nun furema gbɛtɛe gbegbe ra. E naxa furemae sa Isa bun ma, a fan naxa e rayalan.
31Ɲama to a to boboe wɔyɛnma, mabɛnyie yalanma, namatɛe ɲɛrɛma, dɔnxuie se toma, e naxa kaaba. E naxa Isirayila Marigi Ala matɔxɔ.
32Isa naxa a fɔxirabirɛe xili, a a masen e bɛ, «N bara kinikini yi ɲama ma, barima xi saxan nan yi ki, e na n yire be, kɔnɔ donse mu na e naxan donma. N mu wama e xa gbilen e xɔnyi kaamɛ ra e ma, xa na mu a ra e tɔɔrɔma nɛ kira xɔn ma.»
33A fɔxirabirɛe naxa a maxɔrin, «Won donse sɔtɔma yi ɲama gbegbe bɛ minden? Won na wula nɛ yi ki.»
34Isa naxa e yaabi, «Taami gundi yeri na wo yi?» E naxa a fala, «Solofere, a nun yɛxɛ xunxuri ndee.»
35Isa naxa a fala ɲama bɛ e xa dɔxɔ bɔxi.
36A naxa na taami gundi solofere nun na yɛxɛe tongo, a Ala nuwali sa. A to e igira, a naxa e so a fɔxirabirɛe yi ra, e xa e itaxun ɲama ma.

37Ɲama birin naxa e dɛge han e wasa. Donse dɔnxɔɛ fan naxa matongo han debe solofere naxa rafe.
38Xɛmɛ mixi wulu naani nan e dɛge, bafe ginɛe nun dimɛe ra.
39Isa to gɛ ɲama ragbilende, a naxa baki kunkui kui, a siga Magadan bɔxi ma.