Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Matyu

Matyu 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Long dispela taim sampela Farisi na saveman bilong lo ol i lusim Jerusalem na ol i kam long Jisas. Na ol i askim em olsem,
2“Olsem wanem na ol disaipel bilong yu ol i save brukim lo ol tumbuna i bin givim long yumi? Taim ol i laik kaikai, ol i no save wasim han.”
3Jisas i bekim tok bilong ol olsem, “Olsem wanem na yupela i save bihainim pasin bilong yupela yet, na yupela i brukim lo bilong God?
4God i tok, ‘Yu mas aninit long papamama bilong yu na bihainim tok bilong ol,’ na ‘Man i mekim tok nogut long papa o mama bilong en, em i mas i dai.’
5Tasol yupela i save tok olsem, ‘Sapos wanpela man i gat mani samting bilong helpim papa o mama bilong en, tasol em i tokim tupela, “Mi makim dispela pinis bilong givim long God,”
6orait dispela man i no mas tingting long papa na mekim gut long em.’ Long dispela pasin yupela i save daunim tok bilong God na litimapim pasin yupela i bin kisim long ol tumbuna.
7“Yupela i man bilong giaman. Profet Aisaia i bin makim tru pasin bilong yupela taim em i tok olsem,
8‘Ol dispela lain manmeri ol i save litimapim nem bilong mi long maus bilong ol, tasol bel na tingting bilong ol i stap longwe tru long mi.
9Ol i save autim lo bilong ol man tasol na tok, “Dispela em i tok bilong God.” Olsem na ol i lotu nating long mi.’”
10Orait Jisas i singautim ol manmeri i kam long em, na em i tokim ol olsem, “Yupela harim na tingim gut.
11Samting i go insait long maus bilong wanpela man, em i no save mekim man i kamap doti. Nogat. Tasol samting maus i autim, em tasol i mekim man i doti.”
12Bihain ol disaipel i kam tokim Jisas olsem, “Ating yu save olsem ol Farisi i harim dispela tok bilong yu na ol i bel nogut?”
13Na Jisas i bekim tok olsem, “Papa bilong mi i stap long heven em i gat gaden. Na olgeta samting em yet i no bin planim, bai em i kamautim wantaim ol rop bilong ol.
14Yupela i no ken wari long ol dispela man. Ol i olsem ol aipas, na ol i laik soim rot long ol arapela. Tasol sapos aipas i soim rot long narapela aipas, orait tupela wantaim bai i pundaun long hul.”
15Na Pita i askim Jisas olsem, “Inap yu autim as bilong dispela tok piksa yu bin givim long ol manmeri, na mipela i ken harim?”
16Na Jisas i tok, “Olsem wanem? Yupela tu i no klia yet?
17Ating yupela i no save, olgeta samting i go insait long maus, em i save go long bel, na bel i save rausim i go daun long smolhaus?
18Tasol samting maus i autim, dispela i save kamap long tingting. Na dispela samting i save mekim man i doti.

19Mi tok long olkain samting i save kamap long tingting bilong man, em ol samting olsem, ol tingting nogut na pasin bilong kilim man i dai na olkain pasin pamuk na pasin bilong bagarapim marit na pasin bilong stil na pasin bilong tok giaman long kot na pasin bilong tok nogut long ol arapela.
20Ol dispela pasin i save mekim man i doti long ai bilong God. Tasol man i kaikai na i no wasim han pastaim, dispela pasin i no mekim em i doti.”
21Orait Jisas i lusim dispela ples na i go long hap bilong taun Tair na Saidon.
22Na wanpela meri bilong lain Kenan i save stap long dispela hap, em i kam na i singaut olsem, “Bikpela, yu Pikinini Bilong Devit, yu mas sori long mi. Spirit nogut i bagarapim tru pikinini meri bilong mi.”
23Tasol Jisas i no bekim wanpela tok long em. Na ol disaipel bilong en i kam long em na ol i tokim em olsem, “Dispela meri em i singaut singaut na i bihainim yumi i kam. Yu salim em i go.”
24Na Jisas i bekim tok olsem, “God i bin salim mi i kam long ol lain bilong Israel tasol, bilong helpim ol dispela sipsip i lus.”
25Tasol meri i kam klostu long Jisas na i brukim skru na putim pes i go daun long graun, na i tok, “Bikpela, yu mas helpim mi.”
26Na Jisas i bekim tok bilong en olsem, “Nogut yumi kisim kaikai bilong ol pikinini na tromoi i go long ol dok.”
27Tasol meri i tok, “Bikpela, yu tok tru. Tasol ol dok i save kisim ol hap kaikai i pundaun aninit long tebol bilong ol papa bilong ol.”
28Jisas i harim dispela tok na em i bekim tok olsem, “Meri, bilip bilong yu em i bikpela tru. Samting yu laik i mas kamap long yu, em i ken kamap.” Na long dispela taim stret, pikinini meri bilong en i kamap orait gen.
29Orait Jisas i lusim dispela ples na i wokabaut i go long arere bilong raunwara Galili. Na em i go antap long maunten na i sindaun.
30Na planti lain manmeri i kam long em. Na ol i bringim ol lek nogut na ol aipas na ol bun krungut na ol mauspas na planti arapela sikman tu, na ol i putim klostu long lek bilong Jisas. Na em i mekim ol i kamap orait.
31Na ol manmeri i lukim ol mauspas i toktok na ol bun krungut i kamap orait na ol lek nogut i wokabaut na ol aipas i lukluk, na ol i tingting planti. Na ol i litimapim nem bilong God bilong Israel.
32Jisas i singautim ol disaipel bilong en i kam, na em i tokim ol olsem, “Mi sori long dispela ol manmeri. Ol i stap wantaim mi inap tripela de pinis na ol i no gat kaikai. Mi no laik bai ol i stap hangre na mi salim ol i go. Nogut ai bilong ol i raun na ol i pundaun long rot.”
33Na ol disaipel i tokim em, “Dispela hap i no gat man. Bai yumi kisim planti bret we na givim kaikai long kain bikpela lain olsem?”
34Na Jisas i askim ol, “Yupela i gat hamas bret i stap?” Na ol i tok, “Mipela i gat 7-pela bret na ol wan wan liklik pis.”
35Orait na Jisas i tokim ol manmeri na ol i sindaun long graun.
36Na em i kisim dispela 7-pela bret na ol pis, na em i tenkyu long God, na em i brukim na givim long ol disaipel. Na ol disaipel i givim long ol manmeri.

37Na olgeta i kaikai na i pulap. Na ol i bungim ol liklik hap kaikai i stap yet na pulapim 7-pela basket.
38Ol man i kaikai i olsem 4,000 man. Na ol i no kaunim ol meri na pikinini.
39Na Jisas i salim ol manmeri i go, na em i kalap long bot na i go long hap bilong Magadan.