Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Ma:diu

Ma:diu 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Gode da dima gasa bagadewane fofada:sa:besa:le, dunu eno ilia hou ba:beba:le, udigili amola hihini mae fofada:ma.
2Bai dia fofada:su eno dunuma hamoi amo defele, Gode da dima fofada:mu. Dia da eno dunuma sema hamosea, amo defele Gode da amo sema defele dima fofada:mu.
3Dia abuliba:le ifa su dia sama ea si ganodini dialebe, amo higale ba:sala:? Be ifa da:fe dia si ganodini dialebe, di abuli hame ba:sala:?
4Di da ifa da:fe dia si ganodini dialebe hame ba:beba:le, dia samama, ‘Ifa su dia si ganodini dialebe na fadegale fasimu,’ amane sia:mu da hamedei galebe.
5Di da dabua fawane molole ogogosu dunu! Hidadea, ifa da:fe dia si ganodini dialebe fadegale fasili, bu noga:iwane ba:beba:le, fa:no ifa su dia sama ea si sa:i amo fadegale fasimu da defea.
6Liligi ida:iwane wa:megili imunu da defea hame. Dia su gebogili mae ima. Agoane hamosea, gebo da dia su osa:la heda:le, sinidigili, dia da:i hodo dodosa:ne dagomu.
7“Adole boba:sea, dilia da lamu. Hogoi helesea, dilia da ba:mu. Logoga lulufigisia, dilia da logo doasibi ba:mu.
8Nowa da adole boba:sea da lamu. Nowa da hogoi helesea da ba:mu. Nowa da mae yolele, logoga lulufigisia, e da logo doasibi ba:mu.
9Osobo bagade ada, ea mano da ha:i manusa: ema menabo adole ba:sea, e da medosu sania ima:bela:? Hame mabu!
10E da ha:i manusa: menabo adole ba:beba:le, ada da sania ima:bela:? Hame mabu!
11Amaiba:le, dilia wadela:i hamosu dunu da dilia mano ilima liligi ida:iwane gala imunu dawa:beba:le, dilia Hebene ganodini esala Ada da dilima liligi ida:iwane baligiliwane imunusa: dawa:.
12Adi hou, eno dunu dilima hamomu dili da hanai galea, amo hou defele ilima hamoma. Mousese ea Sema sia: amola balofede dunu ilia sia: ea bai da goea.
13“Logo Holei fonobahadi amoga golili masa. Helo amoga ahoasu logo da holei bagade amola logo da ba:dedafa. Dunu bagohame da amo logoga ahoa.
14Be Fifi Ahoanusu logo da holei fonobahadi amola logo da gasa bagade. Dunu bagahame fawane da amo logo hogole ba:sa.
15“Ogogosu olelesu balofede dunu dawa:ma. Ilia dabuagado da sibi ea gadofoagoane ba:sa, be ganodini da gasonasu wa:me esala.
16Dilia da ilia dulu legei ba:sea, ilia hou dawa:mu. Dunu da nebaiyaga waini hame faisa, amola gisiga, esalo dulu hame faisa.
17Ida:iwane ifa da dulu noga:iwane legesa. Wadela:i ifa da dulu wadela:i fawane legesa.
18Ida:iwane ifa da dulu wadela:i gala legemu hamedei galebe. Wadela:i ifa da dulu ida:iwane hame legesa.

19Ifa huluane da dulu noga:iwane hame legesea, ilia da amo ifa abusa:le, laluga galadigimu.
20Amaiba:le, dilia da ilia dulu legei ba:sea, ilia hou dawa:mu.
21“Dunu huludafa da Nama ‘Hina! Hina!’ sia:beba:le, ilia udigili Hebene soge ganodini hame masunu. Be nowa dunu da Gode Ea hou nabawane hamobeba:le, amo dunu fawane da heda:mu.
22Na bu misunu esoga, dunu bagohame da Nama agoane sia:mu, ‘Hina! Hina! Ninia Dia dioba:le sia: gasa bagade olelesu. Ninia da Dia Dioba:le, Gode Ea Sia: olelei. Ninia da Fio liligi bagohame dunu ilia dogoga aligila sa:i fadegale fasi, amola musa: hame ba:su hou gasa bagade hamosu!’
23Amasea, Na da ilima amane sia:mu, ‘Na da dili hame dawa:i galu. Dilia wadela:le hamosu dunu! Dilia masa!’
24“Amaiba:le, nowa dunu da Na sia: noga:le nababeba:le, noga:le hamosa, e da bagade dawa:su dunu ea diasu igi bai da:iya gagui agoai ba:sa.
25Gibu bagade sa:ili, hano amola heda:le, isu bagade misini, amo diasu ha:giwane fai. Be diasu da igi da:iya gaguiba:le hame mugului.
26Be nowa dunu da Na sia: naba be hame hamosa, e da gagaoui dunu amo da dasai sa:i da:iya ea diasu gagui agoane.
27Gibu bagade sa:ili, hano heda:le, isu bagade misini, diasu da ha:giwane fabeba:le, diasu da hedolowane mugululi, bu hamedafa ba:i.”
28Yesu da amo sia: olelei dagoiba:le, dunu huluane da fofogadigi.
29E da ilia musa: sema olelesu dunu agoane hame olelei. E da Hina Bagadedafa ea hou agoane oleleiba:le, ilia da fofogadigi.