Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Lo

Lo 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na Moses i skruim tok olsem, “Sapos i gat wanpela man i maritim meri, na bihain em i painim wanpela rong long dispela meri na em i no laikim em moa, orait em i ken raitim pepa bilong katim marit na givim long meri na rausim em i go.
2Na sapos meri i go maritim narapela man
3na bihain dispela man tu i no laikim em, orait em tu i ken raitim pepa bilong katim marit na givim long meri na rausim em i go. Tasol sapos namba 2 man bilong dispela meri i dai,
4orait namba wan man bilong en i no ken maritim em gen. Nogat. Em i mas save gut olsem, dispela meri i kamap doti pinis long ai bilong en na em yet i no inap maritim. Sapos em i maritim dispela meri gen, Bikpela bai i no laikim tru dispela pasin. Olsem na taim yupela i kisim pinis dispela graun Bikpela i laik givim long yupela, yupela i mas i no ken mekim dispela kain pasin nogut tru.
5Na Moses i tok moa olsem, “Sapos man i marit nupela, ol i no ken salim em i go long ami o long mekim arapela bikpela wok bilong gavman. Em i mas i stap nating long ples inap wanpela yia, na mekim gut bel bilong meri bilong en.
6“Sapos yupela i larim narapela man i dinau long yupela, na sapos yupela i laik bai em i givim yupela wanpela samting olsem mak bilong em i mas bekim dinau, orait yupela i no ken kisim ol ston bilong wilwilim rais samting bilong en. Nogut yupela i kisim dispela samting bilong wok, na em i no inap redim ol kaikai bilong en.
7“Sapos man i go holimpas wanpela wantok Israel na mekim em i kamap wokboi nating bilong em, o sapos em i larim wanpela man i baim dispela wantok na wantok i kamap wokboi nating bilong dispela man, orait yupela i mas kilim i dai man i mekim dispela samting. Olsem bai yupela i pinisim dispela kain pasin nogut.
8“Sapos ol sua nogut i kamap nating long skin bilong yupela, orait yupela i mas mekim olgeta samting olsem ol pris bilong lain Livai i tokim yupela. Yupela i mas bihainim olgeta tok mi bin givim long ol.
9Yupela i mas tingim gut dispela samting God i bin mekim long Miriam, long taim yumi lusim Isip na i kam.
10“Taim yupela i larim wantok i dinau long yupela, orait yupela i no ken i go insait long haus bilong en na kisim dispela samting em i laik givim yu olsem mak bilong em i mas bekim dinau.
11Yupela i mas wet ausait na em yet i ken bringim dispela samting i kam.
12Sapos em i rabisman, na em i givim yupela bikpela laplap bilong en olsem mak bilong em i mas bekim, orait yupela i no ken holim dispela inap long tumora.
13Yupela i mas bringim i go bek long em long taim san i go daun, bai em i ken karamapim skin long taim bilong slip. Olsem bai dispela man i tenkyu long yupela na God, Bikpela bilong yumi, bai i laikim pasin bilong yupela.
14“Sapos wokboi bilong yupela i sot long ol samting, orait yupela i no ken mekim nogut long em, maski em i wantok o man bilong narapela lain i stap long taun bilong yupela.
15Long olgeta apinun yupela i mas givim pe long dispela wokboi long wok em i bin mekim long dispela de. Em i sot long mani na em i wet long kisim. Sapos yupela i no givim mani long em, bai em i krai long Bikpela na yupela i gat asua long ai bilong God.
16“Sapos wanpela man i mekim rong, orait yupela i no ken bekim long papamama bilong dispela man na kilim tupela i dai. Olsem tasol, sapos papamama i mekim rong yupela i no ken kilim i dai ol pikinini bilong ol. Yupela i mas kilim i dai man i gat rong tasol.
17“Yupela i no ken rongim ol man bilong arapela lain na ol pikinini, papa bilong ol i dai pinis, na pulim ol samting bilong ol. Na sapos meri, man bilong en i dai pinis, em i dinau long yupela, orait yupela i no ken kisim klos bilong em olsem mak bilong em i mas bekim dinau.
18Yupela i mas tingim taim yupela i bin i stap wokboi nating long Isip, na God, Bikpela bilong yumi, i mekim yupela i kamap fri. Yupela i bin i stap nogut olsem, olsem na mi givim yupela dispela lo.

19“Sapos yupela i go bungim rais yupela i bin katim long gaden na yupela i lusim sampela i stap, orait yupela i no ken i go bek na kisim. Na sapos yupela i go bungim pikinini bilong diwai oliv o pikinini wain namba wan taim, orait yupela i no ken i go bek namba 2 taim na kisim sampela i stap yet long diwai. Yupela i mas larim ol dispela rais na pikinini bilong oliv na wain i stap, na ol manmeri bilong ol arapela lain na ol pikinini, papa bilong ol i dai pinis, na ol meri, man bilong ol i dai pinis, ol i ken kisim. Olsem na God, Bikpela bilong yumi, em bai i helpim yupela na olgeta samting yupela i mekim bai i kamap gutpela.
22Yupela i mas tingim taim yupela i bin i stap wokboi nating long Isip na yupela tu i bin i stap nogut. Olsem na mi givim yupela dispela lo.