Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Lo

Lo 33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Klostu long taim Moses, dispela man bilong autim tok bilong God, i laik i dai, em i askim God long mekim gut long ol Israel.
2Em i tok olsem, “Bikpela i stap long maunten Sainai na i kam. Em i kamap olsem san antap long kantri Idom na lait bilong en i stap long maunten Paran na i lait i go long ol manmeri bilong en. Planti tausen bilong ol ensel i bin i stap wantaim em, na long han sut bilong en paia i lait bikpela.
3God i laikim tru ol manmeri bilong en, na em i save was gut long ol. Olsem na yumi mas brukim skru na daunim het long em, na yumi mas bihainim ol lo bilong en.
4Mi Moses, mi bin givim yupela ol dispela lo bilong God na yumi mas bihainim. Dispela lo i namba wan samting bilong kantri bilong yumi.
5Olgeta lain manmeri bilong Bikpela na ol hetman bilong ol i bin bung wantaim, na long dispela taim Bikpela i bin kamap king bilong ol.”
6“Lain Ruben i liklik lain, tasol dispela lain i no ken pinis olgeta.”
7Na em i tingting long lain Juda na em i tok olsem, “Bikpela, yu harim ol Juda i singaut long yu long helpim ol. Yu ken bringim ol i kam bung wantaim ol arapela lain gen. Na yu ken helpim ol long taim ol i wok long pait long ol birua bilong ol.”
8Na em i tingting long lain Livai na i tok olsem, “Bikpela, yu bin givim ol Livai, em ol gutpela wokman bilong yu, dispela tupela ston bilong soim laik bilong yu long mipela. Yu bin traim ol long ples Masa na long wara Meriba na yu lukim pasin bilong ol i stretpela.
9Ol i strong long bihainim tok bilong yu na kontrak bilong yu. Na ol i no bihainim laik bilong ol papamama na ol brata na ol pikinini bilong ol yet olsem ol i bihainim laik bilong yu.
10Na bai ol i lainim ol Israel long bihainim lo bilong yu. Na bai ol i mekim ol ofa long alta bilong yu.
11Bikpela, yu ken helpim lain Livai i kamap strong na yu ken amamas long wok ol i save mekim. Na yu ken krungutim olgeta birua bilong ol, bai ol i no inap kirap gen.”
12Na em i tingting long lain Benjamin na i tok, “Bikpela i save laikim tumas lain Benjamin na i save banisim ol gut long olgeta de. Na oltaim em i save stap klostu tru wantaim ol.”
13Na em i tingting long lain Josep na i tok olsem, “Bikpela i ken givim planti ren long lain Josep, na mekim planti wara i kamap long graun bilong ol.
14Na bai Bikpela i ken mekim gut long gaden bilong ol na san i ken helpim olgeta kain kaikai i mau gut long taim bilong en.
15Na olgeta maunten bilong bipo yet i ken kamap gutpela ples bilong wokim gaden, na gutpela gutpela kaikai i ken pulap long ol dispela gaden.
16Gutpela kaikai samting bai i pulap long olgeta graun bilong ol lain bilong Josep. Bikpela i bin i stap long liklik diwai i paia na i bin tok long mi, Moses, na em i ken mekim gut tru long ol dispela lain. Long wanem, Josep i bin i stap hetman bilong ol brata bilong en.
17Lain Josep i strong moa olsem wel bulmakau i gat kom. Ol planti manmeri bilong lain Manase i olsem wanpela kom bilong bulmakau. Na ol planti tausen manmeri bilong lain Efraim i olsem narapela kom bilong en. Long dispela tupela kom em i sutim ol arapela lain pipel, na subim ol i go nabaut inap long arere bilong graun.”
18Na em i tingting long lain Sebulun na Isakar na i tok, “Lain Sebulun, wok bisnis yupela i save mekim wantaim ol arapela kantri i ken kamap gutpela. Na wok bisnis bilong Isakar long as ples, em tu i ken kamap gutpela.

19Tupela lain bai i singautim ol arapela lain i kam long maunten bilong tupela, na ol i mekim stretpela ofa. Na bai ol i mekim wok bisnis long ol samting ol i kisim long solwara, na long wesan. Na long dispela bisnis bai ol i kisim planti mani.”
20Na em i tingting long lain Gat na i tok, “God i bin mekim graun bilong lain Gat i kamap bikpela, olsem na yupela olgeta i mas litimapim nem bilong en. Lain Gat i olsem laion i wet i stap bilong kilim abus na rausim han o skin long het bilong en.
21Taim ol hetman bilong Israel i bung bilong tilim graun, lain Gat i makim wanpela gutpela hap graun bilong ol yet i kisim. Dispela namba wan hap graun lain Gat i kisim, em inap ol hetman tasol i ken kisim. Na ol i bihainim stret tok na lo bilong Bikpela.”
22Na em i tingting long lain Dan na i tok, “Lain Dan i olsem yangpela laion, em i lusim kantri Basan na i kalap kalap i kam.”
23Na em i tingting long lain Naptali na i tok, “Bikpela i givim planti gutpela samting long lain Naptali. Raunwara Galili i stap long graun bilong ol, tasol mak bilong graun i abrusim wara na i go daun liklik long hap saut.”
24Na em i tingting long lain Aser na i tok, “Bikpela i ken mekim gut long lain Aser moa yet na ol arapela lain i no inap wantaim ol. Na ol arapela lain Israel i ken laikim ol tumas. Na ol diwai oliv bai i pulap long graun bilong ol na bai ol i kisim planti wel moa.
25Na banis bilong ol taun bilong ol i ken i gat strongpela dua ain. Na oltaim ol i ken i stap gut na i no gat pret.”
26Na Moses i tok olsem, “Yupela ol Israel, i no gat wanpela god i wankain olsem God bilong yumi. Em i gat bikpela strong na i stap insait long bikpela lait na i wokabaut i kam antap long ol klaut bilong helpim yumi.
27God Bilong I Stap Oltaim Oltaim, em i ples hait bilong yumi. Oltaim em i holim yumi long han bilong en na i no save lusim yumi. Taim yupela i go kisim graun bilong yupela, em bai i rausim ol birua i go, na i tokim yupela long kilim olgeta i dai.
28Olsem na ol lain bilong Jekop bai i sindaun gut na ol birua i no kam pait wantaim ol. Long dispela hap, wara bilong nait i save kam daun na wasim graun na ol i gat planti kaikai na wain.
29Ol Israel, yupela i mas amamas tru. Bikpela i no bin helpim wanpela lain manmeri olsem em i bin helpim yupela na kisim bek yupela. Bikpela yet i stap olsem hap plang bilong pait na olsem bainat bilong yupela. Em i save banisim yupela long taim bilong pait na mekim yupela i win. Ol birua bilong yupela bai i kam na krai long yupela i marimari long ol. Tasol yupela bai i krungutim ol na daunim ol.”