Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Hosea

Hosea 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Paminawa ang pulong ni Yahweh, kamong katawhan sa Israel. Adunay sumbong si Yahweh batok sa mga lumulupyo sa yuta, tungod kay walay pagkamatinud-anon o matinud-anon nga kasabotan, walay kaalam sa Dios sa yuta.
2Adunay pagtunglo, pagpamakak, pagpatay, pagpangawat ug pagpanapaw. Giguba sa katawhan ang tanan nga mga utlanan, ug sunodsunod ang pagpang-ula sa dugo.
3Busa nauga na ang yuta, ug nangaluya na ang mga nagpuyo niini; ang mga bangis nga mananap sa kaumahan ug ang mga langgam sa kawanangan, gipanguha bisan paman ang mga isda sa kadagatan.
4Apan ayaw tugoti nga adunay mokiha; ayaw tugoti ang bisan kinsa nga mamasangil sa ubang tao. Tungod kay kamo nga mga pari, ang akong gipasanginlan.
5Mangapandol kamong mga pari panahon sa adlaw; mangapandol usab uban kaninyo ang mga propeta panahon sa kagabhion, ug pagalaglagon ko ang inyong inahan.
6Mapukan ang akong katawhan tungod kay kulang sila ug kaalam. Tungod kay kamong mga pari gisalikway ninyo ang kaalam, isalikway ko usab kamo kanako ingon nga mga pari. Tungod kay gikalimtan ninyo ang akong balaod, bisan ug ako inyong Dios, kalimtan ko usab ang inyong mga anak.
7Sa dihang nagkadaghan ang mga pari, midaghan usab ang ilang pagpakasala batok kanako. Ilang gibaylo ang ilang kadungganan sa kaulawan.
8Gipangaon nila ang mga sala sa akong katawhan; mga hakog sila ug hilabihan ang ilang pagkadaotan.
9Managsama lamang ang katawhan ug ang mga pari: Silotan ko silang tanan sa ilang mga tinuohan; ug pabayron ko sila sa ilang mga binuhatan.
10Mangaon sila apan dili kini igo; nagbuhat sila ug salawayon nga pagpakighilawas apan dili kini managhan, tungod kay nagpalayo sila kang Yahweh.
11Gihigugma nila ang pagpakighilawas gawas sa kaminyoon, mag-inom ug bino, ug bag-ong bino, nga maoy nagkuha sa ilang panabot.
12Nangutana ang akong katawhan sa ilang kahoy nga mga diosdios, nga naghatag kanila ug mga pagpanagna sa ilang mga sungkod. Tungod kay ang hunahuna sa pagkadaotan maoy nagpahisalaag kanila, ug namuhat sila sama sa babayeng nagbaligya ug dungog imbis nga magmatinud-anon sila sa ilang Dios.
13Naghalad sila sa ibabaw sa kabukiran ug misunog ug insenso sa kabungtoran, ilalom sa mga kahoy nga tugas, mga alamo, mga roble, tungod kay landong kini. Busa naghimo ug malaw-ay nga pagpakighilawas ang inyong mga anak nga babaye, ug nakapanapaw usab ang inyong umagad nga mga babaye.
14Dili ko silotan ang inyong mga anak nga babaye sa dihang gipili nila ang paghimo ug malaw-ay nga pagpakighilawas, ni ang inyong umagad nga mga babaye sa dihang manapaw sila. Tungod kay gihatag usab sa mga lalaki ang ilang kaugalingon ngadto sa mga babaye nga nagbaligya ug dungog, ug maghalad sila ug mga halad aron makabuhat sila ug hugaw nga pakighilawas uban sa mga babaye nga magbaligya ug dungog. Busa pagalaglagon ko ang katawhan nga wala nakasabot.
15Bisan tuod nakapanapaw kamo Israel, hinaot dili mahimong sad-an ang Juda. Ayaw pag-adto sa Gilgal, kamong katawhan; ayaw pagtungas sa Bet Aven, ug ayaw panumpa, sa pag-ingon, “Ingon nga buhi si Yahweh.”
16Tungod kay nagmasinupakon ang Israel, sama sila kabadlongon sa nating baka. Unsaon man ni Yahweh pagdala kanila ngadto sa sibsibanan sama sa mga karnero nga anaa sa lunhaw nga sagbot?
17Nakighiusa si Efraim sa mga diosdios; biyai siya nga nag-inusara.
18Bisan tuod ug nawala na ang ilang isog nga ilimnon, nagpadayon gihapon sila ug panapaw; gihigugma pag-ayo sa iyang mga pangulo ang ilang kaulawan.

19Pagaputoson siya sa mga pako sa hangin; ug mapaulawan sila tungod sa ilang mga halad.