Text copied!
CopyCompare
תנ ך עברי מודרני - הוֹשֵׁעַ

הוֹשֵׁעַ 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1שמעו דבר יהוה בני ישראל כי ריב ליהוה עם יושבי הארץ כי אין אמת ואין חסד ואין דעת אלהים בארץ׃
2אלה וכחש ורצח וגנב ונאף פרצו ודמים בדמים נגעו׃
3על כן תאבל הארץ ואמלל כל יושב בה בחית השדה ובעוף השמים וגם דגי הים יאספו׃
4אך איש אל ירב ואל יוכח איש ועמך כמריבי כהן׃
5וכשלת היום וכשל גם נביא עמך לילה ודמיתי אמך׃
6נדמו עמי מבלי הדעת כי אתה הדעת מאסת ואמאסאך מכהן לי ותשכח תורת אלהיך אשכח בניך גם אני׃
7כרבם כן חטאו לי כבודם בקלון אמיר׃
8חטאת עמי יאכלו ואל עונם ישאו נפשו׃
9והיה כעם ככהן ופקדתי עליו דרכיו ומעלליו אשיב לו׃
10ואכלו ולא ישבעו הזנו ולא יפרצו כי את יהוה עזבו לשמר׃
11זנות ויין ותירוש יקח לב׃
12עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו כי רוח זנונים התעה ויזנו מתחת אלהיהם׃
13על ראשי ההרים יזבחו ועל הגבעות יקטרו תחת אלון ולבנה ואלה כי טוב צלה על כן תזנינה בנותיכם וכלותיכם תנאפנה׃
14לא אפקוד על בנותיכם כי תזנינה ועל כלותיכם כי תנאפנה כי הם עם הזנות יפרדו ועם הקדשות יזבחו ועם לא יבין ילבט׃
15אם זנה אתה ישראל אל יאשם יהודה ואל תבאו הגלגל ואל תעלו בית און ואל תשבעו חי יהוה׃
16כי כפרה סררה סרר ישראל עתה ירעם יהוה ככבש במרחב׃
17חבור עצבים אפרים הנח לו׃
18סר סבאם הזנה הזנו אהבו הבו קלון מגניה׃

19צרר רוח אותה בכנפיה ויבשו מזבחותם׃