Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Exodus

Exodus 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Emun duen edtakew te vaka etawa kerehidu he edlepaan din etawa ibelegyè din, ne is sevaha he vaka ebpeliwanan kandin te lelima he vaka, ne is sevaha he kerehidu ebpeliwanan kandin te heepat he kerehidu.
2Emun mezukilem, ke zuen tekawen he egkabra te elavat su wey mekeseled ne zutun nepatey sikandin, ne kenà salà dutun te nekepatey is kegkepetaya zin duen te tekawen.
3Iyan, emun maandew is kegkehitevua zutun ne zuen televaken dutun te nekepatey. “Kinahanglan he ibpevayad is tekawen, ne emun wazè din igkevayad ne ivelegyà sikandin su wey iyan ikevayad te tinakew zin is bali zin.
4Emun egkesepenan diyà te kandin is tinakew zin he vaka, etawa asnu, etawa kerehidu, he uuyag pa haazà, kinahanglan he edtekepen is ibpevayad kandin.
5“Emun duen uyaǥen te sevaha he etew he impaawè din ne neketabtab te pinemula te zuma, kinahanglan he ebeyazan din te pinekemeupiya he neraǥun din diyà te vevesukè din etawa pemuleey zin te paras.
6“Emun egketuvù is hapuy he edelandap diyà te meribpesen ne ebpekevinsul te menge inemung etawa wazè pa meǥarab, emun kenà ne sengeereduwan en, ne kinahanglan he ibpevayad sikan is midtuvù te hapuy.
7“Emun duen ibpetipiǥan din is selapì din etawa mahal he menge azen din te sengeeetew, ne emun egketakew haazà puun dutun te impetipig ne ibpevayad te edtekepen is midtakew zutun emun egkezekepan.
8Iyan, emun kenà egkezekepan sikan is tekawen ne sikan is impetipig, kinahanglan he ed-etuvang diyà te menge zatù su wey metueni ke migkuwa zin etawa wazà, is mibpetipiǥan kandin.
9“Is minsan hengkey he kesevaan mehitenged te kebpeeǥawà te azen iring te vaka, asnu, kerehidu, manggad, etawa minsan hengkey he netazin he zuma he azen he egkeeǥewaayan, ne iyan is menge zatù edhusey zutun. Ne sikan is egkeǥiyen dutun te menge zatù he iyan egkevenaran, ne ibpevayad te edtekepen is bali zuen te tekew zin en egekeza.
10“Emun ebpeelimahan din te zuma zin is asnu zin, baka zin, kerehidu zin, etawa zuma he kelasi te uyaǥen, ne emun ebpatey haazà, etawa egkeseziran, etawa egketazin, iyan, wazà netau ke maan,
11ne egkehusey sikandan pinaaǥi te kedsesapà duen te impeelima ziyà te etuvangan te Nengazen he wazè din hanew ke maan is netazin haazà is mibpeelimahan kandin. Ne kinahanglan he edtuu zutun sikan is teǥiǥaked ne haazà is impeelima ne kenè en ibpevayad.
12Iyan, emun midtakew haazà is uyaǥen, kinahanglan he ibpevayad sikan is mid-elima zuen.
13Ne emun mideesan te leew he langgam, kinahanglan he ed-uwiten duen te mid-elima is samà dutun, su wey maahà, su iyan haazà tuus he tutuu he nekeizan te leew he langgam.
14“Ne emun duen edsambey te uyaǥen te zuma zin, ne haazà is uyaǥen egkesazir etawa ebpatey te wazà dutun sikan is teǥiǥaked, kinahanglan he ebayad haazà is midsambey.
15Iyan, emun dutun sikan is teǥiǥaked ne kenà ibpevayad haazà is midsambey. Emun mibpilitiyan haazà is uyaǥen ne sikan is impiliti zuen iyan en kuwinta vayad.
16“Emun edlimbungan te maama is raǥa he wazè pa mekeǥuni ne edhilivetan din haazà, kinahanglan he ibeǥey zin diyà te lukes dutun te vahì is bayad te salè din, ne human ibpeesawa kandin haazà is bahi.
17Ne emun kenà ibpeesawa te amey zutun te vahi haazà is anak din kinahanglan gihapun he ibpevayad haazà is maama te sungguzanan he para te raǥa.
18“Himetayi niw is minsan hentei he veyilan.

19“Is minsan hentei he edtambid te ayam kinahanglan he edhimetayan.
20“Is minsan hentei he kenè din iyan ebpemuhaten is Nengazen su iyan din ebpemuhaten is duma he ed-ezapen, kinahanglan he ebpurungan edèdeeti.
21“Kenè niw luplupiǥa is lumelengyawà; kenè niw pesipelahi su nehimu kew zaan he lumelengyawà diyà te Ehipto.
22“Kenè niw dèdaaǥa is balu he vahi etawa ilu he vatà.
23Emun ebeelan niw heini, ne ebpengemuyù sikandan kayi te kedì ne siguradu ebpemineǥen ku is pengemuyù dan.
24Egkepeukan ku sikiyu emun edèdaaǥen niw is balu etawa ilu ne ebpengelinteuwan ku he mepatey kew te ǥumaan su wey mevalu is menge esawa niw, ne wey meilu is menge anak niw.
25“Emun ibpesambey niw te selapì is minsan hentei he etew ku he pubri, kenè niw pursintuwi iringi te ebeelan te zuma he ebpemesambey te selapì.
26Emun idsandà te zuma niw is samput din, ne iulì niw ziyà te kandin te kenè pa edsanlep is andew,
27su iyan dà haazà idtambun din te lawa zin emun edlipezeng sikandin. Iulì niw su emun ebpengemuyù sikandin kayi te kediey ebpemineǥen ku sikandin su hihizuwen a.
28“Kenè niw sumpelita is Megbevayà wey kenè niw rewaki is ebpengulu keniyu.
29“Kenè niw lipati is kebeǥey te halad kayi te kedì he ebpuun te neraǥun niw, menge vinu, wey menge lana. “Ipehinungud niw kedì is penganey he anak niw he menge maama.
30Ne iring ded kayi is ul-ulaha niw ziyà te menge vaka niw wey menge kerehidu niw. Is penganey he menge anak dan he meemahan, seled dà te pitu he andew is kebpezumaha niw zuen diyà te iney zin ne iveǥey niw en kediey zutun te ikewalu he andew pinaaǥi te kebpemuhata niw zuen.
31“Iyan kew menge etew he pinilì ku, umbe, kenè kew megkaan te usa te minsan hengkey he uyaǥen he midhimetayan te zumezaas he menge langgam. Isamak niw heini te menge asu.