Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Esdras

Esdras 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Busa nagsugo si Haring Dario nga susihon ang balay tipiganan sa Babilonia.
2Ngadto sa lig-on nga siyudad sa Ecbatana didto sa Media diin nakaplagan ang basahon; mao kini ang nahisulat sa talaan:
3Sa unang tuig sa paghari ni Haring Ciro, naghatag si Ciro ug kasugoan mahitungod sa balay sa Dios sa Jerusalem: 'Pagatukoron pag-usab ang balay ingon nga dapit sa paghalad. 'Ipahimutang ang pundasyon. Nga ang katas-on 60 ka cubit ug ang kalapdon 60 ka cubit,
4uban sa tulo ka laray sa dagkong mga bato ug laray sa bag-ong troso. Ug tugoti nga bayran ang kantidad pinaagi sa balay sa hari.
5Dad-a usab ang bulawan ug plata nga gipanag-iya sa balay sa Dios nga gidala ni Nabucodonosor gikan sa templo sa Jerusalem ngadto sa templo sa Babilonia. Ipadala kini ngadto sa Jerusalem ug ibutang sila sa balay sa Dios.'
6Karon ipahilayo si Tatenai, si Setar Bosenai, ug ang imong kauban nga mga opisyal nga anaa sa tabok sa Suba.
7Pasagdi ang bulohaton niining balay sa Dios. Ang gobernador ug ang mga pangulo sa Judio maoy magtukod sa balay sa Dios sa maong dapit.
8Nagmando ako nga kinahanglan inyo kining buhaton alang niining mga pangulo sa mga Judio nga magtukod niining balay sa Dios: Ang suhol nga gidalit gikan sa hari sa tabok sa Suba maoy gamiton aron ibayad niining mga tawhana aron dili sila moundang sa ilang pagtrabaho.
9Bisan unsa ang gikinahanglan—mga nati nga laking baka, torong karnero, o nating karnero alang sa halad sinunog ngadto sa Dios sa Langit, trigo, asin, bino o lana sumala sa mando sa mga pari sa Jerusalem—ayaw pakyasa ang paghatag niining mga butanga ngadto kanila sa matag-adlaw.
10Buhata kini aron dad-on nila ang halad ngadto sa Dios sa Langit ug pag-ampo alang kanako, ang hari, ug sa akong mga anak nga lalaki.
11Nagamando ako nga kung si binsa kinsa ang mosupak niining kasugoan, kinahanglan nga ipabunlot ang sakbayan sa iyang balay ug bitayon gayod siya niini. Ang iyang balay mahimo gayod nga nagkatipun-og nga basura tungod niini.
12Pukanon unta sa Dios nga buhi ang si bisan kinsa nga hari ug ang katawhan nga mosupak niining balay sa Dios sa Jerusalem. Ako, si Dario, nagamando niini. Mahitabo unta kini nga makugihon!”
13Unya si Tatenai, si Setar Bosenai, ug ang ilang mga kaubanan mibuhat sa tanan nga gisugo ni Haring Dario.
14Busa ang mga pangulo sa Judio mitukod sa paagi sa gitudlo ni Hageo ug ni Zecarias pinaagi sa pagpanagna. Ilang gitukod sumala sa gisugo sa kasugoan sa Dios sa Israel ug si Ciro, si Dario ug si Artajerjes, ang mga hari sa Persia.
15Ang balay nahuman sa ikatulo ka adlaw sa bulan sa Adar, sa ikaunom ka tuig sa paghari ni Haring Dario.
16Ang mga Israelita, mga pari, mga Levita, ug ang uban pang mga dinakpan nagsaulog nga malipayon alang sa paghalad niining balay sa Dios.
17Naghalad sila ug 100 ka mga laking baka, 100 ka gatos ka mga torong karnero ug 400 ka nating karnero alang sa paghalad sa balay sa Dios. Dose ka mga lalaking kanding gihalad usab ingon nga halad sa sala sa tibuok Israel, usa sa matag tribo sa Israel.
18Gitahasan usab nila ang mga pari ug ang mga Levita sa pagpamuhat sa pag-alagad sa Dios sa Jerusalem, ingon nga kini gisulat sa Libro ni Moises.

19Busa kadtong mga nabihag nagsaulog sa pagsaylo sa ika-katorse ka adlaw sa unang bulan.
20Ang tanang mga pari ug mga Levita naghinlo sa ilang kaugalingon ug nag-ihaw sila sa mga ihalad sa Pagsaylo alang sa tanang gibihag, lakip ang ilang mga kaugalingon.
21Ang mga Israelita nga nagkaon sa pipila ka karne mao kadtong nahibalik gikan sa pagkabihag ug gilain ang ilang kaugalingon gikan sa kahugawan sa katawhan sa yuta ug nangita kang Yahweh, ang Dios sa Israel.
22Malipayon silang nagsaulog sa Pista sa Pan nga Walay Patubo sulod sa pito ka adlaw, kay gihatagan man sila ug kalipay ug giusab ang kasingkasing sa hari sa Asiria aron lig-onon ang ilang mga kamot sa pagtrabaho sa iyang balay, ang balay sa Dios sa Israel.