Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - ƐZƐRA

ƐZƐRA 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kína Dariusu yã dìtɛ, akũ ò takada pìi wɛ̀tɛ takada kũ ò kàtɛ Babilↄnu takadakatɛkianↄ tɛ́.
2Akũ ò bò takada kokonaaa Ɛkɛbatana wɛ̃tɛ bĩniden Midiã bùsun. Yã díkĩna kú a gũn de òsun sãsãiro yãi:
3Kína Sirusu kíblena wɛ̃̀ káaku gũn à yã dìtɛ Luda kpɛ́ kũ à kú Yurusalɛmu musu, à pì ò kpɛ́ pì bo sa'oki ũ. Ò a ɛ̃ kpátɛ, kpɛ́ pì lei ká gã̀sãkuru baaakↄ̃, a yàasa gã̀sãkuru baaakↄ̃.
4Ò gbɛ̀ gbɛ̃̀ntɛ̃ mɛ̀n aakↄ̃ didikↄ̃a, lí lɛ̀kɛtɛ mɛ̀n do, gbɛ̀ gbɛ̃̀ntɛ̃ aakↄ̃, lí lɛ̀kɛtɛ mɛ̀n do. Oni a fĩna bo kũ kínabɛ ↄgↄo.
5Wura kũ andurufu pↄ́ kũ Nɛbukanɛza sɛ̀tɛ Luda kpɛ́n Yurusalɛmu à sùo Babilↄnunↄ sↄ̃, oni ɛra ò gɛ́ kátɛ a gbɛ̀n Luda kpɛ́n Yurusalɛmu.
6Akũ kína Dariusu lɛ́gbãzã kɛ̀ à pì: Tera sà Yuflati bara dire gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ Tatenai kũ Seta Bozɛnaio kũ á gbɛ̃ kũ ò kú Yuflati bara gwenↄ, à á zĩda gá gwe.
7À Luda kpɛ́ bòrinↄ tó tɛɛnɛ. À tó Yuda don'arɛdenↄ kũ ń gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ Luda kpɛ́ pì kɛkɛ ò bo.
8Matɛn yã kũ àsun kɛ Yuda gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄnɛ Luda kpɛ́ pì bonaa musu ditɛárɛ. À pↄ́ kũ ò yeinↄ sɛ́tɛ ma aruzɛkɛkatɛkin gwe kũ Yuflati bara dire táfe kũ ò bòo, à kpáḿma pínki de zĩ pì sún zɛ doro yãi.
9Pↄ́ kũ ò yei pínki, zùsaa, sãkaroo, sãnɛ bↄ̀rↄ kũ òdi Luda Musude gbagbaoo, pↄ́blewɛ, wisi, sèwɛ̃, nísi, àgↄ̃ kpá Yurusalɛmu sa'orinↄa lákũ gu dìgↄ̃ dↄ nà lákũ ò gbɛ̀ka nà funaa sari,
10de ò le ò sa kũ à kà Luda Musudegu oa, ò wɛ́ kɛamɛnɛ kũ ma nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ.
11Tó gbɛ̃ke yã kũ ma dìtɛ díkĩna lìtɛ, oni ade kpɛ́ lí wo ò a páa ò pɛ́tɛ ò a bɛ kɛ tubura ũ.
12Tó kína ke buri ke tɛn wɛtɛ yã pì litɛ ke àtɛn wɛtɛ Luda kpɛ́ kũ à kú Yurusalɛmu pì wí, Luda kũ à tò a tↄ́ kúaa pì a kakatɛ. Makũ Dariusu makũ mɛ́ ma yã pìi dìtɛ. Ò zĩ kɛa manamana.
13Kũ kína Dariusu lɛ́gbãzã pìi kɛ̀ lɛ, Yuflati bara la gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ Tatenai kũ Seta Bozɛnaio kũ ń gbɛ̃nↄ yã pìi kɛ̀ kũ laakariio.
14Akũ Yuda gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ kpɛ́bona tɛn gɛ́ arɛ lákũ annabi Agai kũ annabi Zakari Ido nɛ́o annabikɛyã ò nà. Ò kpɛ́ pìi bò ò làka lákũ Isarailanↄ Luda ò nà, lákũ Pɛsianↄ kínanↄ Sirusu kũ Dariusuo kũ Atasɛsɛo a yã dìtɛ nà.
15Ò Luda kpɛ́ làka Ada gↄrↄ aakↄ̃de zĩ kína Dariusu kíblena wɛ̃̀ suddode gũn.
16Akũ Isarailanↄ Luda kpɛ́ sa kɛ̀ kũ pↄnnao, sa'orinↄ kũ Levinↄ kũ gbɛ̃ kpara kũ ò sù kũ zĩ̀zↄkɛonↄ ń pínki.
17Luda kpɛ́ sakɛnaa pì yãi ò sa ò kũ zùsanↄ mɛ̀n basↄↄro kũ sãkaronↄ mɛ̀n wàa do kũ sãnɛ bↄ̀rↄnↄ mɛ̀n wàa pla, akũ ò sa ò kũ blèkofĩninↄ mɛ̀n kuri awɛɛpla Isaraila dasi lɛ́n ń pínki durunna kútɛkɛbↄ ũ.
18Ò sa'orinↄ dìtɛditɛ gã̀ kũ gã̀ao, akũ ò Levinↄ dìtɛditɛ gã̀ kũ gã̀ao dↄ de ò zĩ kɛ Ludanɛ Yurusalɛmu lákũ à kú Musa takada gũn nà.

19Mↄ káaku gↄrↄ kuri awɛɛsiikↄ̃de zĩ, zĩ̀zↄ kũ ò sùu pìnↄ Vĩnla dikpɛ kɛ̀.
20Sa'orinↄ kũ Levinↄ gbã̀ bò ń zĩdanɛ ò gↄ̃̀ gbãsĩ sari ń pínki, akũ ò Vĩnla sã kùtu kpàkpa zĩ̀zↄ kũ ò sùnↄnɛ kũ ń sa'ori dakenↄ pↄ́o kũ ń zĩda pↄ́o.
21Isaraila zĩ̀zↄ kũ ò sùu pìnↄ mɛ́ ò sò kũ gbɛ̃ kũ ò ń zĩda kɛ̃̀ buri pãndenↄ yãbɛ̃̀nɛkɛnanↄa òtɛn Dikiri Isarailanↄ Luda ki wɛtɛnↄ.
22Akũ ò Burodi Futɛnasari dikpɛ kɛ̀ kũ pↄnnao ari gↄrↄ suppla. Dikiri tò ń pↄ kɛ̀ nna, zaakũ à tò Asirianↄ kína nɛ̀sɛɛ lìtɛ ń yã musu, akũ à kpàńyĩ a kpɛ́ bona zĩ gũn, Isarailanↄ Luda pìi.