Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ɛzala

Ɛzala 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kí Daliusi yãdìlɛ, ↄ̃ wà lápi wɛ̀ɛlɛ taala pↄ́ wa kàlɛ Babɛli lákalɛkĩiↄ guu.
2Ɔ̃ wà bↄ̀ lá kooawa Ɛbatana wɛ̃́lɛ bĩ́ideu Mɛdɛ bùsuu. Yã́ɛ bee ku a guu, kɛ́ asu sã́ńguo yã́i:
3Kí Kilusi kpalablea wɛ̃̀ sɛ̃́ia guu à yãdìlɛ Lua kpɛ́ pↄ́ kú Yelusalɛũ musu, à mɛ̀ wà kpɛ́pi dↄ sa'okĩi ũ. Wà a ɛ̃bo a lɛsĩ ká gã̀sĩsuu bàaↄ̃, a yàasa gã̀sĩsuu bàaↄ̃.
4Wàli gbɛ̀ gbɛ̃̀nɛ di àaↄ̃, lí mɛ̀ndo, gbɛ̀ gbɛ̃̀nɛ àaↄ̃, lí mɛ̀ndo. Wa a fĩabo ń kibɛ ↄ̃ao.
5Vua ń ã́nusu pↄ́ pↄ́ Nɛbukanɛza sɛ̀lɛ Lua kpɛ́u Yelusalɛũ à sùò Babɛliↄ sↄ̃, wa ɛa gɛ kálɛ a gbɛu Lua kpɛ́u Yelusalɛũ.
6Ɔ̃ kí Daliusi lɛ́kpãsãkɛ̀ à mɛ̀: Tiasa Uflata baale dↄaana Tatɛnai ń Setaa Bozenaio ń á gbɛ̃́ pↄ́ kú Uflata baa weↄ, à ázĩa ga we.
7À Lua kpɛ́ dↄ̀na dãↄ to tɛɛɛ. À to Yudaↄ dↄaana ń ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ Lua kpɛ́pi kɛkɛ dↄ.
8Málɛ yã́ pↄ́ ásu kɛ Yuda gbɛ̃zↄ̃ↄↄnɛ Lua kpɛ́pi dↄa musu dilɛɛ́. À pↄ́ pↄ́ aa yeiↄ sɛ́lɛ ma làasiu we ń Uflata baale falu pↄ́ wa bↄ̀o, í kpámá píi, kɛ́ zĩpi su zɛ lↄo yã́i.
9Pↄ́ pↄ́ aa yei píi, zugaae, sãsakao, sãnɛbↄlↄ pↄ́ aaì Lua Musude gbagbaò, pↄ́wɛna, wisi, vɛ̃ɛ, nísi, àↄ kpa Yelusalɛũ sa'onaↄwa lá gu lɛ́ dↄ lá aa gbɛ̀awáwa pãkpaisai,
10kɛ́ aa e sa pↄ́ kà Lua Musudegu owà, aai wabikɛwàmɛɛ ń ma nɛ́ↄ.
11Tó gbɛ̃e yã́ pↄ́ má dìlɛɛ bee lìlɛ, wa ade kpɛ́ lí wo, wi aà pawà wà pɛ́lɛ, wi aà bɛ kɛ tufua ũ.
12Tó kíae ge buie lɛ́ wɛɛlɛ yã́pi lilɛ ge àlɛ wɛɛlɛ Lua kpɛ́ pↄ́ kú Yelusalɛũpi wí, Lua pↄ́ tò a tↄ́ kú gupiwa, aà ade fu. Ma Daliusi mámɛ ma yã́pi dìlɛ. Wà zĩkɛwà maamaa.
13Kɛ́ kí Daliusi lɛ́kpãsãpi kɛ̀ màa, Uflata baala dↄaana Tatɛnai ń Setaa Bozenaio ń ń gbɛ̃́ↄ yã́pi kɛ̀ ń laaio.
14Ɔ̃ Yuda gbɛ̃zↄ̃ↄↄ kpɛdↄa lɛ́ gɛ́ aɛ lá ãnabi Age ń ãnabi Zakali Ido nɛ́o ãnabikɛkɛ̀wa. Aa kpɛ́pi dↄ̀ wa làa lá Isailiↄ Lua òwa, lá Pɛɛsiↄ kíaↄ Kilusi ń Daliusio ń Aatasasao a yãdìlɛwa.
15Aa Lua kpɛ́ mìdɛ Adaa gↄↄ àaↄ̃de zĩ́ kí Daliusi kpalablea wɛ̃̀ soolode guuɛ.
16Ɔ̃ Isailiↄ Lua kpɛ́ sakɛ̃̀ ń pↄnao, sa'onaↄ ń Levii buiↄ ń gbɛ̃́ kĩni pↄ́ sù ń zĩ̀zↄkɛoↄ píi.
17Lua kpɛ́ sakɛ̃api yã́i aa sa'ò ń zuswanaↄ mɛ̀n basↄo ń sãsakaoↄ mɛ̀n ↄ̀aa do ń sãnɛbↄlↄↄ mɛ̀n ↄ̀aa pla, ↄ̃ aa sa'ò ń blesanaↄ mɛ̀n kuɛpla Isaili bui dasilɛu ampii duun awakpabↄ ũ.
18Aa sa'onaↄ dìlɛdilɛ gã ń gão, mɛ́ aa Levii buiↄ dìlɛdilɛ gã ń gão lↄ, kɛ́ aa zĩkɛ Luaɛ Yelusalɛũ, lá a ku Mↄizi lá guuwa.

19Mↄ sɛ̃́ia gↄↄ gɛ̃o mɛ̀ndosaide zĩ́, zĩ̀zↄ pↄ́ sùpiↄ Gɛ̃amusu dikpɛ kɛ̀.
20Sa'onaↄ ń Levii buiↄ gbãbↄ̀ ńzĩaɛ aa gↄ̃̀ gbãlɛsai ḿpii, ↄ̃ aa Gɛ̃amusu sã kòlokpakpa zĩ̀zↄ pↄ́ sùↄnɛ ń ń sa'on deeↄ pↄ́o ń ńzĩa pↄ́o.
21Isaili zĩ̀zↄ pↄ́ sùpiↄ mɛ́ sò ń gbɛ̃́ pↄ́ aa gbãlɛa buipãleↄ yã́ musu tò, aalɛ Dii Isailiↄ Lua kĩ́i wɛɛlɛↄ.
22Ɔ̃ aa Kàaso dikpɛkɛ̀ ń pↄnao e gↄↄ sopla. Dii tò an pↄ kɛ̀na, asa a tò Asiliↄ kía nↄ̀sɛlìlɛ ń yã́ musuɛ, ↄ̃ à dↄ̀ńlɛ a kpɛdↄa zĩ guu, Isailiↄ Luapi.